Vurdering av hvorfor Gamle Fredrikstad golfklubb har millionrabatt på festeavtale

Fylkesmannen i Østfold hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Jeg klager herved på at jeg ikke får svar fra Fredrikstad Kommune på den vurderingen som sier at Gamle Fredrikstad golfklubb er innvilget en rabatt på 19,1 pr. kvadratmeter i festeavgift. Jeg har gjentatte ganger forsøkt å svar fra Hr. Imrik Dumitraschu i over to måneder.
https://www.mimesbronn.no/request/millio...

VH,
Arne Larsen

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Deres henvendelse er mottatt og sendt videre for behandling

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

Tenk personvern! Vi besvarer personsensitive henvendelser kun pr brev

Gøril Hjelseth,

1 Attachment

  • Attachment

    Innsyn etter Offentleglova Vurdering av hvorfor Gamle Fredrikstad golfklubb har millionrabatt p f.pdf

    40K Download View as HTML

Att: Imrik Dumitraschu

Vedlagt oversendes e-post datert 29. mai 2018 fra Arne Larsen. Vi forstår
det slik at Larsen klager over manglende svar fra Fredrikstad kommune
på krav om innsyn som han har fremmet i en vurdering knyttet til
festeavgift for Gamle Fredrikstad golfklubb.

Hvis den som har bedt om innsyn ikke har fått svar innen fem arbeidsdager
etter at kommunen mottok kravet, regnes dette som et avslag som kan
påklages til Fylkesmannen, jf. offentleglova § 32 første og annet ledd.

Før vi eventuelt behandler klagen, må kommunen ta stilling til klagen slik
forvaltningsloven § 33 andre ledd krever. Dersom kommunen avslår innsyn
helt eller delvis, ber vi om at saken oversendes til Fylkesmannen for
endelig avgjørelse sammen med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §
33 fjerde ledd. Dersom kommunen tar klagen til følge og gir innsyn, ber vi
om å bli orientert om det ved en e-post til:
[epostadresse].

Vi minner om at klager etter offentleglova skal forberedes og avgjøres
uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 32 tredje ledd.

Klager er orientert om oversendelsen ved kopi av denne e-posten.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39

E-post: [epostadresse]

[1]www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert
for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/ostfold

Kjære Gøril Hjelseth,

Først vil jeg på det aller sterkeste beklage navneforvirringen. Det har seg slik at Fredrikstad kommune snur på navnet slik at etternavnet kommer først har jeg nå skjønt. Men dette har jo nå Fr. Voica D. Imrik klarlagt for Dem. Fr. Imrik beskriver det som vanskelig å forstå det jeg spør henne om. Jeg har etter mye oppfølging og spørsmå og særdeles lang tid l fått svar på opplysninger som dessverre har sittet langt inne. Jeg skal forsøke å klargjøre det som gjenstår.

I Bystyrets sak 21/18 om en sak om utsettelse av betaling for grunnleie skriver Fr. Imrik dette:

Verdsetting av grunn/leiepris:
Bystyret fastsatte i 2003 (sak 03/0113) følgende retningslinjer for bruk og feste av kommunal grunn til lags- og foreningsformål:
Ved reforhandling og inngåelse av nye feste/leie- kontrakter til lags og foreningsformål, der arealet i hovedsak skal benyttes av aktive f.o.m. 20 år, benyttes et prinsipp der tomteverdi blir satt til kr 20,- pr m2, som justeres i henhold til endringer i pengeverdi.
Ved reforhandling og inngåelse av nye feste/leie- kontrakter til lags og foreningsformål, der arealet i hovedsak skal benyttes av barn og unge (t.o.m. 19 år) skal det settes en symbolsk verdi.
Ved inngåelse av festeavtalen mellom kommunen og Fredrikstad Golfpark AS 24.2.2012 ble festeavgiften satt til kr 900,- pr daa, dvs.0,9 kr/m2. Golfklubben opplyser at 5% av medlemsmassen er i alderen 6 til 9 år.
Søknad fra Fredrikstad Golfpark AS om lånegaranti til golfbane på Østsiden ble behandlet i bystyret (sak 21/11). Bystyrets vedtak lyder:
1. Fredrikstad kommune stiller simpel garanti på inntil kr 5,88 mill overfor Fredrikstad Golfpark AS som legges til grunn for låneopptak i KLP. Maksimal garantitid settes til 5 år. Garantien trappes ned i takt med mottak av spillemiddeltilskudd og nedbetaling av tilhørende andel av lånet i KLP.
2. Fredrikstad Golfpark AS står ansvarlig for å sikre at man til enhver tid oppfyller de krav som stilles til mottak av spillemidler i tråd med den søknaden som er innsendt.
3. Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Golfpark AS ikke klarer å overholde forpliktelsene i fbm gjennomføringen av prosjektet og realiseringen av spillemiddeltilskuddet.
4 Fredrikstad Golfpark AS forplikter seg til å sende oversikt over den økonomiske situasjonen og utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved årsavslutning og prosjektavslutning.
5. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Fredrikstad Golfpark har opplyst at de økonomiske prognosene fremover tilsier at selskapet vanskelig kan klare å ivareta sine økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. Det anføres
at en betalingsutsettelse av grunnleien vil gi selskapet tilstrekkelig tid for å etablere og konsolidere driften.Fredrikstad Golfpark søker med dette om en revidert betalingsplan som innebærer at det ikke betales leie for 2017, 2018 og 2019. Selskapet har tidligere søkt om, og fått innvilget, utsatt betaling av feste for 2015 og 2016 på til sammen ca kr 1 436 000 millioner. Dette må derfor tas med i betraktning når man skal vurdere søknaden om fortsatt utsatt festeavgift.
Totalt vil utestående leie pr 31.12.2017 utgjøre 1 623 907 kroner. Per 31.12.2019 vil utestående grunnleie beløpe seg til 3 310 011 kroner. Se vedlegg.
-------

I sak fra 2003 (03/0113) som Fr. Imrik viser til er det satt krav til andelen juniormedlemmer for at grunnleierabatt skal gis fra Fredrikstad kommunes side. Medlemsmassen i Gamle Fredrikstad golfklubb består hovedsakelig av eldre mennesker.
Gamle Fredrikstad golfklubb betaler 0,90 kroner per kvadratmeter og ikke 20 kroner per kvadratmeter. Fr. Imrik har i sin nylige sak i 2017 hvor det påhviler en opplysningsplikt, ikke opplyst om hvorfor denne leien fortsatt opprettholdes. Det er i aller høyeste grad relevant når golfklubben ber om ytterligere utsettelse av grunnleie når de allerede er subsidiert med millionrabatter !!!!

Det jeg har bedt Fr. Imrik om og som hun til nå ikke har ønsket å svare på er disse dokumenter
1) Vurderingen av hvorfor Gamle Fredrikstad Golfklubb skulle innvilges millionrabatt ved festeavtale i 2012
2)Vurderingen av hvorfor de fortsatt skal ha denne subsidieringen når de ber om betalingsutsettelse for grunnleie og saken behandles i 2017. Ligger vurderingen i skrivebordsskuffen siden det ikke opplyses til bystyret?

Så enkelt og så vanskelig.

VH,

Arne Larsen

Hjelseth, Gøril,

Hei igjen

Fylkesmannen videresender e-post nedenfor fra Arne Larsen datert 10. juni 2018. Vi forstår det slik at Larsen avslutningsvis i e-posten spesifiserer nærmere hva han ønsker innsyn i. Vi ber kommunen ta stilling til om det foreligger saksdokumenter med det innhold Larsen etterspør, og om det i så fall kan gis innsyn i dokumentene, jf. offl. §§ 3 og 4.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #957]]
Sendt: søndag 10. juni 2018 08:51
Til: Hjelseth, Gøril <[epostadresse]>
Emne: Re: Fylkesmannen oversender klage etter offentleglova til Fredrikstad kommune for forberedende behandling

Kjære Gøril Hjelseth,

Først vil jeg på det aller sterkeste beklage navneforvirringen. Det har seg slik at Fredrikstad kommune snur på navnet slik at etternavnet kommer først har jeg nå skjønt. Men dette har jo nå Fr. Voica D. Imrik klarlagt for Dem. Fr. Imrik beskriver det som vanskelig å forstå det jeg spør henne om. Jeg har etter mye oppfølging og spørsmå og særdeles lang tid l fått svar på opplysninger som dessverre har sittet langt inne. Jeg skal forsøke å klargjøre det som gjenstår.

I Bystyrets sak 21/18 om en sak om utsettelse av betaling for grunnleie skriver Fr. Imrik dette:

Verdsetting av grunn/leiepris:
Bystyret fastsatte i 2003 (sak 03/0113) følgende retningslinjer for bruk og feste av kommunal grunn til lags- og foreningsformål:
Ved reforhandling og inngåelse av nye feste/leie- kontrakter til lags og foreningsformål, der arealet i hovedsak skal benyttes av aktive f.o.m. 20 år, benyttes et prinsipp der tomteverdi blir satt til kr 20,- pr m2, som justeres i henhold til endringer i pengeverdi.
Ved reforhandling og inngåelse av nye feste/leie- kontrakter til lags og foreningsformål, der arealet i hovedsak skal benyttes av barn og unge (t.o.m. 19 år) skal det settes en symbolsk verdi.
Ved inngåelse av festeavtalen mellom kommunen og Fredrikstad Golfpark AS 24.2.2012 ble festeavgiften satt til kr 900,- pr daa, dvs.0,9 kr/m2. Golfklubben opplyser at 5% av medlemsmassen er i alderen 6 til 9 år.
Søknad fra Fredrikstad Golfpark AS om lånegaranti til golfbane på Østsiden ble behandlet i bystyret (sak 21/11). Bystyrets vedtak lyder:
1. Fredrikstad kommune stiller simpel garanti på inntil kr 5,88 mill overfor Fredrikstad Golfpark AS som legges til grunn for låneopptak i KLP. Maksimal garantitid settes til 5 år. Garantien trappes ned i takt med mottak av spillemiddeltilskudd og nedbetaling av tilhørende andel av lånet i KLP.
2. Fredrikstad Golfpark AS står ansvarlig for å sikre at man til enhver tid oppfyller de krav som stilles til mottak av spillemidler i tråd med den søknaden som er innsendt.
3. Fredrikstad kommune skal varsles dersom Fredrikstad Golfpark AS ikke klarer å overholde forpliktelsene i fbm gjennomføringen av prosjektet og realiseringen av spillemiddeltilskuddet.
4 Fredrikstad Golfpark AS forplikter seg til å sende oversikt over den økonomiske situasjonen og utviklingen i prosjektet til Fredrikstad kommune ved årsavslutning og prosjektavslutning.
5. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Fredrikstad Golfpark har opplyst at de økonomiske prognosene fremover tilsier at selskapet vanskelig kan klare å ivareta sine økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. Det anføres
at en betalingsutsettelse av grunnleien vil gi selskapet tilstrekkelig tid for å etablere og konsolidere driften.Fredrikstad Golfpark søker med dette om en revidert betalingsplan som innebærer at det ikke betales leie for 2017, 2018 og 2019. Selskapet har tidligere søkt om, og fått innvilget, utsatt betaling av feste for 2015 og 2016 på til sammen ca kr 1 436 000 millioner. Dette må derfor tas med i betraktning når man skal vurdere søknaden om fortsatt utsatt festeavgift.
Totalt vil utestående leie pr 31.12.2017 utgjøre 1 623 907 kroner. Per 31.12.2019 vil utestående grunnleie beløpe seg til 3 310 011 kroner. Se vedlegg.
-------

I sak fra 2003 (03/0113) som Fr. Imrik viser til er det satt krav til andelen juniormedlemmer for at grunnleierabatt skal gis fra Fredrikstad kommunes side. Medlemsmassen i Gamle Fredrikstad golfklubb består hovedsakelig av eldre mennesker.
Gamle Fredrikstad golfklubb betaler 0,90 kroner per kvadratmeter og ikke 20 kroner per kvadratmeter. Fr. Imrik har i sin nylige sak i 2017 hvor det påhviler en opplysningsplikt, ikke opplyst om hvorfor denne leien fortsatt opprettholdes. Det er i aller høyeste grad relevant når golfklubben ber om ytterligere utsettelse av grunnleie når de allerede er subsidiert med millionrabatter !!!!

Det jeg har bedt Fr. Imrik om og som hun til nå ikke har ønsket å svare på er disse dokumenter
1) Vurderingen av hvorfor Gamle Fredrikstad Golfklubb skulle innvilges millionrabatt ved festeavtale i 2012
2)Vurderingen av hvorfor de fortsatt skal ha denne subsidieringen når de ber om betalingsutsettelse for grunnleie og saken behandles i 2017. Ligger vurderingen i skrivebordsskuffen siden det ikke opplyses til bystyret?

Så enkelt og så vanskelig.

VH,

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Kjære Hjelseth, Gøril,

Jeg ser at Fr. Voica Dumitrascu Imrik i Fredrikstad kommune ikke ønsker å vedkjenne seg at hun som saksbehandler ikke har redegjort i sin saksbehandling av februar 2018 hvorfor golfklubben FORTSATT skal ha millionrabatt, hvor hun henviser til andre og lesser ned Fylkesmannen og meg med dokumenter som tilsynelatende skal være svar til meg samtidig som hun inntar en nedlatende tone. Siden Imrik ikke har gjort denne skriftlige vurdering i sin saksbehandling til BYSTYRET I FREDRIKSTAD som FORTSATT gir golfklubben millionrabatt, har det ingen hensikt at Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak om IKKE å gi innsyn. Jeg ser at kommunen bare kan si at dokumentet ikke finnes og at de dermed gis rett. Jeg trekker derfor herved klagen siden en opprettholdelse av kommunens vedtak fra Fylkesmannen side gir støtte til en praksis i Fredrikstad kommune som er en DEMOKRATIUTFORDRING. Denne kommunen har ikke respekt for Fylkesmannen. Dessverre. Takk for Deres hjelp i denne sak, Fr. Hjelseth.

VH,

Arne Larsen

Hjelseth, Gøril,

Jeg har ferie og er tilbake på kontoret mandag 23. juli.

 

Henvendelser kan rettes til [epostadresse]

 

Vennlig hilsen

 

Gøril Hjelseth

seniorrådgiver

Juridisk avdeling

 

Telefon: 69 24 71 39

[1]www.fylkesmannen.no/ostfold

 

 

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert
for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

 

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/ostfold

Hjelseth, Gøril,

Fylkesmannen bekrefter å ha mottatt din e-post 9. juli 2018 hvor du trekker klagen etter offentleglova. Saken anses dermed avsluttet uten klagebehandling hos Fylkesmannen.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #957]]
Sendt: mandag 9. juli 2018 20:46
Til: Hjelseth, Gøril <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Fylkesmannen oversender klage etter offentleglova til Fredrikstad kommune for forberedende behandling

Kjære Hjelseth, Gøril,

Jeg ser at Fr. Voica Dumitrascu Imrik i Fredrikstad kommune ikke ønsker å vedkjenne seg at hun som saksbehandler ikke har redegjort i sin saksbehandling av februar 2018 hvorfor golfklubben FORTSATT skal ha millionrabatt, hvor hun henviser til andre og lesser ned Fylkesmannen og meg med dokumenter som tilsynelatende skal være svar til meg samtidig som hun inntar en nedlatende tone. Siden Imrik ikke har gjort denne skriftlige vurdering i sin saksbehandling til BYSTYRET I FREDRIKSTAD som FORTSATT gir golfklubben millionrabatt, har det ingen hensikt at Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak om IKKE å gi innsyn. Jeg ser at kommunen bare kan si at dokumentet ikke finnes og at de dermed gis rett. Jeg trekker derfor herved klagen siden en opprettholdelse av kommunens vedtak fra Fylkesmannen side gir støtte til en praksis i Fredrikstad kommune som er en DEMOKRATIUTFORDRING. Denne kommunen har ikke respekt for Fylkesmannen. Dessverre. Takk for Deres hjelp i denne sak, Fr. Hjelseth.

VH,

Arne Larsen

vis sitert seksjon