Veireno-saken

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Oslo kommune, byrådet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Anbudsprosessen som ledet til at Veireno fikk oppdraget med søppelhåndtering i Oslo.

– Saken som gjelder avviklingen av dette og ny organisering.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Veireno-saken».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold». Sivilombudsmannen godtar under ikke under noen omstendighet en saksbehandlingstid som er lenger enn 10 dager for klager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/veiren...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

7 Attachments

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Når det gjelder avviklingen vil jeg ha innsyn i korrespondansen med Veireno i forbindelse med avviklingen av tilbudet, og jeg vil også ha innsyn i dokumentene som gjelder det nye tilbudet som tok over igjen.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Jørgen Bakke Fredriksen,

Viser til innsynsbegjæring om avfallsinnsamlingen i Oslo/kommunens
kontrakt med Veireno.

 

Veireno begjærte seg konkurs i februar 2017, og Oslo kommune ved
Renovasjonsetaten overtok innsamlingen fra og med mandag 20. februar 2017.
Det ble fattet vedtak i bystyret.

 

 

Jeg er usikker på hvilke dokumenter det egentlig etterspørres i
begjæringen. «Avviklingen av tilbudet» med Veireno foregikk i stor grad
gjennom møter mellom kommunen og Veirenos eier.

 

Dokumenter som gjelder «det nye tilbudet» er også uklart.
Renovasjonsetaten driver innsamlingen i egen regi uten kontrakter med
eksterne aktører.

 

Setter pris på om vi kan få avgrensning. Undertegnede er tilgjengelig per
e-post og telefon ut neste uke.

 

 

Jørgen Bakke Fredriksen

Kommunikasjonsrådgiver

Renovasjonsetaten
Oslo kommune

 

Mobil: 977 15 689
Kundetorg: 23 48 36 50

Sentralbord: 21 80 21 80

 

 

[1]www.renovasjonsetaten.no

 

Følg oss på [2]Facebook og [3]Twitter

 

Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb!

 

 

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må.

 

 

 

 

 

 

Fra: [epostadresse]
[mailto:[epostadresse]]
Sendt: 22. juni 2018 11:58
Til: Postmottak Renovasjonsetaten
Emne: 201804530 - 007 - Innsynsbegjæring Veireno-saken

 

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[4]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [5][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. file:///tmp/www.renovasjonsetaten.no
2. https://www.facebook.com/Kildesortering....
3. https://twitter.com/#!/kildesortering
4. http://www.adobe.no/
5. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]