UDIs korrespondanse med International Organization for Migration

Venter på klagebehandling.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med International Organization for Migration i perioden 2016 - 2017 med unntak av det som man rent rutinemessig utveksler i større mengder der dokumentene er tilnærmet identiske, dette ønsker jeg kun eksempler på.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne lenken: http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten. Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på denne lenka: http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten. Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning individual cases, submission of additional documents, procedures and application processes will not be processed or answered via this email address. For more information please follow this link: http://www.udi.no/en/contact-us/. This is an automatic response and you cannot reply to this email. Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Telefon: 23 35 15 00, www.udi.no The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) P.O. Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway Telephone: +47 23 35 15 00, www.udi.no

Anders Aakhus, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Hei

 

Vi har mottatt din innsynsbegjæring. For å kunne besvare den på best mulig
måte vil arkivet i UDI nå finne frem til de utvalgte dokumentene du ber om
innsyn i. Deretter vil vi kunne behandle din forespørsel. Dette vil
dessverre kunne ta noe tid.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

 

Anders Aakhus

Assisterende enhetsleder

 

Returenheten

Region- og mottaksavdelingen

+47 93 82 00 71

 

 

[1]Beskrivelse:
http://udisia/verktoeykassa/kommunikasjo...

Utlendingsdirektoratet

[2]www.udi.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #515]]

Sendt: søndag 5. november 2017 11:42

Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - UDIs korrespondanse med International
Organization for Migration

 

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– All korrespondanse dere har hatt med International Organization for
Migration i perioden 2016 - 2017 med unntak av det som man rent
rutinemessig utveksler i større mengder der dokumentene er tilnærmet
identiske, dette ønsker jeg kun eksempler på.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #515]

 

Er  [UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova
til UDI - Utlendingsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med
oss ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. http://www.udi.no/

Anders Aakhus, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Hei

 

Vi har mottatt din innsynsbegjæring. For å kunne besvare den på best mulig
måte vil arkivet i UDI nå finne frem til de utvalgte dokumentene du ber om
innsyn i. Deretter vil vi kunne behandle din forespørsel. Dette vil
dessverre kunne ta noe tid.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

 

Anders Aakhus

Assisterende enhetsleder

 

Returenheten

Region- og mottaksavdelingen

+47 93 82 00 71

 

 

[1]Beskrivelse:
http://udisia/verktoeykassa/kommunikasjo...

Utlendingsdirektoratet

[2]www.udi.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 5. november 2017 11:40

Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Korrespondanse og dokumenter som
omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger

 

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– All ekstern og intern korrespondanse deres ansatte har hatt og alle
dokumenter som omhandler planlegging av og annet knyttet til kampanjer for
frivillig retur av flyktninger eller asylsøkere i perioden 2015-2016.

 

Jeg ber om at man inkluderer slik korrespondanse på sms og Facebook
messenger såvel som i brevs form og på epost, dersom disse er relevante
for aktuelle saker i organet.

 

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å
identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som
ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men
allikevel omfattet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[epostadresse]

 

Er  [UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova
til UDI - Utlendingsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med
oss ved å bruke dette skjemaet:

https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. http://www.udi.no/

Kjære Anders Aakhus,

Det er helt i orden, så lenge jeg får et tidsanslag.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Anders Aakhus, UDI - Utlendingsdirektoratet

Hei

Vi viser til svar gitt i epost av 8.11.2017, og har således gitt svar innen fristen. På bakgrunn av at innsynsbegjæringen din er av en så generell karakter vil det ta oss noe mer tid å finne hvilke dokumenter som er relevante og hvorvidt vi kan gi innsyn i disse. Det er vanlig at man har innsynsbegjæringer knyttet til konkrete dokumenter og ikke til mer generelle temaer.

Vi vil gi svar om innsyn i de relevante dokumentene så raskt vi kan.

Vennlig hilsen

Anders Aakhus
Assisterende enhetsleder

Returenheten
Region- og mottaksavdelingen
+47 93 82 00 71

Utlendingsdirektoratet
www.udi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[epostadresse]]
Sendt: lørdag 30. desember 2017 21:44
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Korrespondanse og dokumenter som omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrespondanse og dokumenter som omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger».

Den 5. november ba jeg om innsyn i følgende:

– All ekstern og intern korrespondanse deres ansatte har hatt og alle dokumenter som omhandler planlegging av og annet knyttet til kampanjer for frivillig retur av flyktninger eller asylsøkere i perioden 2015-2016.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[epostadresse]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «UDIs korrespondanse med International Organization for Migration».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/udis_k...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «UDIs korrespondanse med International Organization for Migration».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentet 5. november 2017.

Da det nå er gått nærmere et halvt år uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/udis_k...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Geir Eliassen
Dokumentet 17/04809-6 Klage på saksbehandlingstid i forbindelse med
innsynsbegjæring i saken Innsynsbegjæring - Sammenstilling av informasjon
- Korrespondanse med International Organization for Migration (IOM) i
perioden 2016 - 2017 er sendt av Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte
dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Geir Eliassen
Dokumentet 17/04811-8 Purring - Ber om status i klagesaken om ubehandlet
innsyn i saken Innsynsbegjæring - Korrespondanse og dokumenter som
omhandler planlegging av og annet knyttet til kampanjer for frivillig
retur av flyktninger eller asylsøkere i perioden 2015-2016 er sendt av
Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «UDIs korrespondanse med International Organization for Migration».

Dere kan ikke drive sensur gjennom å peke på journal.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/udis_k...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen