UDI sitt tilsyn med tilskudd og stønad de forvalter

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mye UDI har krevet tilbakebetalt på sine tilskudds-/stønadsordninger henholdsvis i 2018, i 2017 og de siste 10 år sammenlagt.

– En liste som viser hvilke organisasjoner som har mottatt tilskudd siste fem år.

Dersom dette er for vanskelig eller arbeidskrevende bes det om at etaten kommer med forslag til hva vi kan få innsyn i. Vi ønsker å se beløp for å se hvorvidt departementet i praksis fører tilsyn med ordningene eller ei. I så måte er vi også interessert i dokumenter som kan belyse hvor mye tilsyn som føres og hvilke maktmidler departementet har for å ettergå dem som får stønad eller tilskudd.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Herman Langvik
Dokumentet 18/02396-2 Midlertidig svar på: Innsynsbegjæring -
Sammenstilling av informasjon - Oversikt over forvaltningen av UDI sitt
tilsyn med tilskudd og stønad for 2017, 2018 og de siste 10 år sammenlagt
i saken Innsynsbegjæring - Sammenstilling av informasjon - Oversikt over
UDI sitt tilsyn med tilskudd og stønad de forvalter for 2017, 2018 og de
siste 10 år sammenlagt er sendt av Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte
dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Tusen takk for at dere er behjelpelige.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten. Takk
for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.
Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/.

 

This is an automatic response and you cannot reply to this email.
Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Telefon: 23 35
15 00, [4]www.udi.no The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) P.O.
Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway Telephone: +47 23 35 15 00,
[5]www.udi.no

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. file:///tmp/www.udi.no
5. file:///tmp/www.udi.no

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Herman Langvik
Dokumentet 18/02396-3 Innsynsbegjæring - Sammenstilling av informasjon –
tilbakebetaling av innvilget tilskudd/ stønad i saken Innsynsbegjæring -
Sammenstilling av informasjon - Oversikt over UDI sitt tilsyn med tilskudd
og stønad de forvalter for 2017, 2018 og de siste 10 år sammenlagt er
sendt av Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Tusen takk for et interessant og opplysende svar.

Det virker som dere holder oppsyn med tilskuddsmottakere i større grad enn enkelte andre forvaltningsorgan, dersom beløp alene er en målestokk.

God sommer!

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten.

 

Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.

 

Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/.

 

This is an automatic response and you cannot reply to this email.

 

Utlendingsdirektoratet (UDI), Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Telefon: 23
35 15 00.

[4]www.udi.no

 

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI), P.O. Box 2098 Vika, N-0125
Oslo, Norway. Telephone: +47 23 35 15 00, [5]www.udi.no

 

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. file:///tmp/www.udi.no
5. file:///tmp/www.udi.no