Støtte for norsk språk i Betalingstjenestedirektivet?

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

P. Reinholdtsen

Kjære Finansdepartementet,

Jeg forsøker å finne ut om betalingstjenestedirektivet som foreslås tatt inn i norsk lov med bakgrunn i EU-direktivet PSD2, vil ha krav om å støtte norsk språk. Kan dere hjelpe meg med å finne ut av dette? Jeg har lett i teksten for PSD2, uten å finne noe informasjon om krav til støtte for de språk og tegn som brukes i EU og EØS. Hvis ikke det er krav om de særnorske tegnene æøå så vil det være mange navn og tekster som ikke kan representeres i slike betalingstjenester, hvilket vil være uheldig.

I NextGenPSD2 Access to Account Interoperability Framework versjon 1.1 Implementation Guidelines publisert 2018-05-11 av The Berlin Group som en mulig løsning for de som skal støtte PSD2, så er tegnsettet begreset til følgende bokstaver og tegn: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,' + og mellomrom (se punkt 2.1 «Character Set» side 4). Her kan en merke seg at f.eks. æøå mangler, i tillegg til samiske tegn. Kan en ha glemt å kreve støtte for europeiske språk i PSD2?

I statens referansekatalog over standarder er det krav om tegnsett, der samtlige tegn som finnes i ISO 8859-1 supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner (Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ, Ž, ž ) skal håndteres i nye IT-løsninger. Se https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenes... for detaljer. Refererer betalingstjenestedirektivet som foreslås gjennomført i Norge til tegnsettkravene statens referansekatalog noe sted, eller er det andre formuleringer om krav til støtte for norsk språk når det gjelder navn, beskrivelser og andre tekster som skal kunne utveksles via betalingstjenestene som skal kreves innført i norsk lov?

Jeg håper på bakgrunn av dette at dere kan veilede meg til å finne egnet dokument å be om innsyn i som dokumenterer tegnsettkrav når betalingstjenestedirektivet skal innføres i Norge.

Jeg har altså funnet https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-no..., http://europalov.no/rettsakt/betalingstj... og https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2... , som har en god del nytting informasjon, men altså intet funnet om krav til støtte for europeiske eller noske språk.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

P. Reinholdtsen

Kjære Finansdepartementet,

Jeg tillater meg å minne om min innsynsforespørsel som jeg sendte inn for åtte dager siden. Kan dere sende meg saksnummeret min henvendelse har fått i departementets offentlige postjournal? Når kan jeg forvente å få et svar?

Minner forøvrig om offentleglovens § 29 første ledd som sier at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», og at dette tolkes til å bety innen 1-3 virkedager både av Sivilombudsmannen samt forarbeider og veiledere for offentlegloven.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Øiesvold, Trude, Finansdepartementet

3 Attachments

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Olav Johannessen,

1 Attachment

Hei,

 

Det vises til mottatt henvendelse datert 16. mai 2018.

 

For ordens skyld anses henvendelse ikke som en innsynsforspørespørsel, da
det ikke bes om innsyn i et dokument som er unntatt offentlighet.

 

Nå det gjelder selv saken, så stiller PSD2 ikke særskilte krav til
tegnsett eller støtte for særskilte språk og tegn.

Formater og bruk av tegnsett i betalingsformidlingen i Norge, og innen EU,
er hovedsakelig nå basert på UTF 8, som er et rikt format og som skal
håndtere de tegn som brukes i Europeiske land.

 

Det følger av The Berlin Groups Omplementation Guidelines for Access to
Account at de gjør bruk av UTF 8, og at de minst vil akseptere det angitte
karaktersettet. Da det ikke er nevnt begrensninger for tegn, må det legges
til grunn at de tegn UTF 8 omfatter i sin helhet også vil bli akseptert av
standarder som legge nevnt tegnsett standard til grunn. Det betyr at tegn
som de særnorske æøå og de 6 nordsamiske tegnene ikke mangler, selv om de
ikke eksplisitt er listet opp i Berlin Group sin Guideline. De tegnene som
er listet opp er de tegnene som oftest benyttes, og ekskulderer dermed
ikke andre tegn som standarden aksepterer.

 

Det vises for ordens skyld til følgende nettsider til DIFI, hvor det
fremgår at tegnene er inkludert

[1]https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenes...

[2]https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenes...

 

 

Med vennlig hilsen
Olav Johannessen
Seksjonssjef

Tilsyn med IT og Betalingstjenester

Finanstilsynet

Tlf: +47 22939800, Direkte tlf.: +47 22939960, Mobiltlf.: +47 92440090
[3][epostadresse]  

 

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Svaret fra Finanstilsynet er altså at det ikke er planlagt noen krav til at bankene støtter norsk språk når PSD2 skal implementeres i norsk rett.

Svaret dokumenterer en manglende forståelse av forskjellen mellom tegnsettkoding (UTF-8) og tegnsettrepertoar (f.eks. Unicode, ISO 10646 eller ISO-8859-1 - merk at sistnevnte er både koding og repertoar), og behovet for å stille krav når det gjelder begge deler for å kunne være sikker på å kunne utveksle tekst i et gitt språk. I DIFIs standardkatalog er det krav til begge deler (UTF-8 som koding og repertoaret til ISO-8859-1 pluss noen ekstra tegn brukt i nordsamisk), for å sikre at systemer kan samvirke i hvert fall når det gjelder bokmål, nynorsk og nordsamisk. Det må fastsettes begge deler for å være sikker på å kunne utveksle norske språk via et API. PSD2 har slik jeg forstår Finanstilsynet ikke krav når det gjelder hverken koding eller repertoar.

I tilllegg dokumenterer svaret en manglende forståelse av retten til innsyn etter offentlegloven, som ikke bare gjelder dokumenter unntatt offentligheten.

Alt dette gjør meg litt usikker på hva jeg skal svare tilbake her, så det kan ta litt tid å formulere noe. Tar gjerne imot tips og forslag.