Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er B. Waldron, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

SSBs arkivrutiner

Vi venter på at B. Waldron skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Det bes om innsyn i byråets arkivrutiner. Jeg minner om offl. 14 andre ledd b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til henvendelse sendt på e-post 7. oktober 2016.

Det vises også til den arkivnøkkel for SSB som tidligere er oversendt.

Når det gjelder SSBs arkivrutiner finnes det ikke annen dokumentasjon egnet for distribusjon en nevnte arkivnøkkel.
Klagereglene etter Offentleglova gjelder ikke spørsmål om arkivforskriftens regler.
Saken vil derfor ikke bli oversendt Finansdepartementet for klagebehandling.

Vi anser saken som avsluttet fra vår side.

Hilsen
Arkivet i SSB

______________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #210]]
Sendt: 7. oktober 2016 15:00
Til: Postmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - SSBs arkivrutiner

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Det bes om innsyn i byråets arkivrutiner. Jeg minner om offl. 14 andre ledd b.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «SSBs arkivrutiner».

Igjen har det foregått flere saksbehandlingsfeil.

Det skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum. Dette her igjen ikke skjedd.

Det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav, jf. offentleglova § 31 første ledd ander punkum. Dette har igjen ikke skjedd.

Det skal vurderes merinnsyn, jf. offentleglova § 11 første ledd første punktum. Dette her igjen ikke skjedd.

> Når det gjelder SSBs arkivrutiner finnes det ikke annen
> dokumentasjon egnet for distribusjon en nevnte arkivnøkkel.

Offentleglova § 14:

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.

Første ledd gjeld ikkje: [...] b) generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet»

Unntaket etter § 14 første ledd, som det antas at dere mener, gjelder ikke for «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet» som SSBs arkivrutiner. Dette er allerede blitt påpekt gjentatte ganger. Hvorfor velger dere bare å ignorere reglene i offentleglova?

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget. Det anbefales at dette gjøres av noen som besitter juridisk kompetanse.

> Klagereglene etter Offentleglova gjelder ikke spørsmål om
> arkivforskriftens regler.

Hvordan er dette relevant? Det er offentleglovas regler vi snakker om her.

> Saken vil derfor ikke bli oversendt Finansdepartementet for klagebehandling.

SSB er forpliktet til å følge reglene i offentleglova.

Offentleglova § 32. Klage:

«Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Avgjerder om å gi innsyn kan likevel ikkje påklagast. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak i kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Kongen kan gi forskrift om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder tekne av statlege organ. Kongen kan også gi forskrift om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder av rettssubjekt som er omfatta av § 2 første ledd bokstavane b til d. Når det blir klaga på ei avgjerd frå eit departement, skal departementet opplyse klagaren om at retten til å klage til Sivilombodsmannen ikkje gjeld for avgjerder gjorde av Kongen i statsråd.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ssbs_a...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til klage av 01.11.2016.
De forholdene du tar opp i e-posten av 1. november 2016 mener vi at vi har besvart tidligere.
Vi er gjort kjent med at du har klaget saken inn for Sivilombudsmannen, og vil følge opp dette med å gi vår redegjørelse innen den frist som Sivilombudsmannen har satt.

Hilsen
Arkivet i SSB

______________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #210]]
Sendt: 1. november 2016 12:15
Til: Postmottak
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - SSBs arkivrutiner

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «SSBs arkivrutiner».

Igjen har det foregått flere saksbehandlingsfeil.

Det skal opplyses om klagerett og klagefrist, jf. offentleglova § 31 første ledd femte punktum. Dette her igjen ikke skjedd.

Det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav, jf. offentleglova § 31 første ledd ander punkum. Dette har igjen ikke skjedd.

Det skal vurderes merinnsyn, jf. offentleglova § 11 første ledd første punktum. Dette her igjen ikke skjedd.

vis sitert seksjon

Offentleglova § 14:

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.

Første ledd gjeld ikkje: [...] b) generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet»

Unntaket etter § 14 første ledd, som det antas at dere mener, gjelder ikke for «generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet» som SSBs arkivrutiner. Dette er allerede blitt påpekt gjentatte ganger. Hvorfor velger dere bare å ignorere reglene i offentleglova?

På bakgrunn av ovenstående ber vi om en ny vurdering av avslaget. Det anbefales at dette gjøres av noen som besitter juridisk kompetanse.

vis sitert seksjon

Hvordan er dette relevant? Det er offentleglovas regler vi snakker om her.

vis sitert seksjon

SSB er forpliktet til å følge reglene i offentleglova.

Offentleglova § 32. Klage:

«Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket. Avgjerder om å gi innsyn kan likevel ikkje påklagast. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak i kommunalt eller fylkeskommunalt organ. Kongen kan gi forskrift om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder tekne av statlege organ. Kongen kan også gi forskrift om kva organ som skal vere klageinstans for avgjerder av rettssubjekt som er omfatta av § 2 første ledd bokstavane b til d. Når det blir klaga på ei avgjerd frå eit departement, skal departementet opplyse klagaren om at retten til å klage til Sivilombodsmannen ikkje gjeld for avgjerder gjorde av Kongen i statsråd.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ssbs_a...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #210]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hunstad, Siv, Statistisk sentralbyrå - SSB

6 Attachments

 

Vi viser til SSB brev til Sivilombudsmannen datert 11.11.2016.

 

Vedlagt oversendes de nevnte dokumentene. Dette er interne dokumenter som
utleveres etter en meroffentlighetsvurdering. For deler av dokumentene har
vi ikke funnet å kunne utøve meroffentlighet, dels fordi teksten er
utgått/foreldet dels av personvern- og sikkerhetshensyn.

 

Vi beklager at dette har tatt noe tid?

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Arkivet

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er B. Waldron, vennligst logg inn og gi alle beskjed.