Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marte Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Sporveien og GDPR

Vi venter på at Marte Nilsen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Sporveien Oslo AS,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- All korrespondanse og alle dokumenter knyttet til hvordan Sporveien forbereder seg på å etterleve kravene som stilles til behandling av personopplysninger etter innførselen av GDPR.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sporveien og GDPR».

Jeg ba om innsyn den 9. mai.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Kirkeng, Anne Laila, Sporveien Oslo AS

Til Marte Nilsen.

Viser til din henvendelse datert 19. mai 2018, Klage over innsyn etter
Offentleglova – Sporveien og GDPR.

Sporveien jobber for fullt med
å kartlegge og gjennomføre alle endringer som er nødvendig for at Sporveien skal etterleve
reglene i den nye forordningen. Dette arbeidet er prosjektorganisert. Da
dette er et pågående arbeid foreligger det nå kun dokumenter som er
utarbeidet for egen saksforberedelse.
De fleste dokumentene du ber om innsyn i er derfor unntatt fra
offentlighet, med hjemmel i offentleglova §14.  Dokument utarbeidde for
eiga saksførebuing (organinterne dokument).

«Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har
utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.» 

Ditt krav om innsyn er som følge av dette delvis avslått.

Sporveien har vurdert om det skal gis merinnsyn etter offentleglova § 11,
men ønsker ikke å gjøre dette av hensyn til vårt ansvar for en god
saksbehandling og gode interne prosesser. Dette anser vi som mer
tungtveiende enn hensynet til offentlig innsyn.

Det gis innsyn i følgende dokumenter, alle vedlagt:

·         Sporveiens standard mal for databehandleravtale (20180419 Mal
Databehandleravtale -fylles ut - standardvilkår databehandleravtale
vedlegges)

·         Sporveiens standard vilkår, vedlegg til databehandleravtalen
(20180130 rev 2 Standard vilkår DBA vedlegg til Databehandleravtale)

·         Sporveiens høringsuttalelse ny personvernlov  (17-02212-1
20171013 Høringsuttalelse personopplysningslov fra Sporveien 403641_1_1)

·         Beslutningsgrunnlag (presentasjon for Konsernledelsen)
prosjektet: GDPR i Sporveien (GDPR i Sporveien 20171220)

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til dem,
jfr. offentleglova § 32, jf forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage
sendes Sporveien AS.

Mvh
Anne Laila Kirkeng 
Operativ teamleder Dokumentsenteret
Sporveien AS
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

Kjære Kirkeng, Anne Laila,

Du skriver at dere gir innsyn i dokumenter som angivelig er vedlagt.

Imidlertid har du ikke lagt ved noen dokumenter.

Ber om å få utlevert dokumentene og at ny klagefrist løper fra dere klarer å sende dem ut på korrekt måte.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav.

Jeg skriver angående Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sporveien og GDPR».

Dere skriver i elektronisk brev til meg 24. mai at dere gir innsyn i dokumenter som angivelig er vedlagt.

Imidlertid har dere ikke lagt ved noen dokumenter.

Ber om å få utlevert dokumentene og at ny klagefrist løper fra dere klarer å sende dem ut på korrekt måte.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Kirkeng, Anne Laila, Sporveien Oslo AS

4 Attachments

Til Marte Nilsen.

 Viser til din henvendelse datert 19. mai 2018, Klage over innsyn etter
 Offentleglova – Sporveien og GDPR samt melding om manglende vedlegg i
oversendelsen tidligere i dag. 

 Sporveien jobber for fullt med
 å kartlegge og gjennomføre alle endringer som er nødvendig for at
Sporveien skal etterleve
 reglene i den nye forordningen. Dette arbeidet er prosjektorganisert. Da
 dette er et pågående arbeid foreligger det nå kun dokumenter som er
 utarbeidet for egen saksforberedelse.
 De fleste dokumentene du ber om innsyn i er derfor unntatt fra
 offentlighet, med hjemmel i offentleglova §14.  Dokument utarbeidde for
 eiga saksførebuing (organinterne dokument).

 «Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har
 utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.» 

 Ditt krav om innsyn er som følge av dette delvis avslått.

 Sporveien har vurdert om det skal gis merinnsyn etter offentleglova § 11,
 men ønsker ikke å gjøre dette av hensyn til vårt ansvar for en god
 saksbehandling og gode interne prosesser. Dette anser vi som mer
 tungtveiende enn hensynet til offentlig innsyn.

 Det gis innsyn i følgende dokumenter, alle vedlagt:

 ·         Sporveiens standard mal for databehandleravtale ([1]20180419
Mal
 Databehandleravtale -fylles ut - standardvilkår databehandleravtale
 vedlegges)

 ·         Sporveiens standard vilkår, vedlegg til databehandleravtalen
 ([2]20180130 rev 2 Standard vilkår DBA vedlegg til Databehandleravtale)

 ·         Sporveiens høringsuttalelse ny personvernlov  (17-02212-1
 [3]20171013 Høringsuttalelse personopplysningslov fra Sporveien
403641_1_1)

 ·         Beslutningsgrunnlag (presentasjon for Konsernledelsen)
 prosjektet: GDPR i Sporveien (GDPR i Sporveien [4]20171220)

 Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre
 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til dem,
 jfr. offentleglova § 32, jf forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell
klage
 sendes Sporveien AS.

 Mvh
 Anne Laila Kirkeng 
 Operativ teamleder Dokumentsenteret
Sporveien AS
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:20180419
2. file:///tmp/tel:20180130
3. file:///tmp/tel:20171013
4. file:///tmp/tel:20171220

Kirkeng, Anne Laila, Sporveien Oslo AS

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sitt delvise avslag på min innsynshenvendelse «Sporveien og GDPR».

Innsyn er nektet med henvisning til at dokumentet er internt etter offl. § 14(1). Denne bestemmelsen krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen. Organbegrepet – hva som i lovens forstand anses å være ett organ – står altså sentralt.

I Justisdepartementes veileder til offentleglova punkt 7.2.1 utdypes kravene til § 14(1):

«Det generelle utgangspunktet er at ein organisasjon som framstår som ei sjølvstendig eining må reknast som eitt organ. I ei vurdering av om organet framstår som sjølvstendig må det leggjast vekt på korleis det er organisert, og om det har nokon sjølvstendig myndigheit til å treffe avgjerder.» I følge veilederen vil arbeidstakere vanligvis regnes som en del av organet, men ikke i saker som gjelder oppsigelser, opprykk, permisjoner, reiseregninger og andre krav på refusjon. Dersom det oppstår en konflinkt mellom arbeidstaker og organet, kan dette føre til at de faller utenfor definisjonen av ett organ, jf. veilederen s. 92. Korrespondanse mellom elever og skolen, pasienter og sykehuset eller innsatte og fengselet vil normalt ikke være å regne som interne dokumenter.

Sivilombudsmannen konkluderer med at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, som Kripos, må regnes som flere organer i sak 2014/2292, jf. følgende utdrag fra uttalelsen: «De enkelte politidistriktene regnes som egne organer i offentleglovas forstand, jf. NOU 2003: 30 side 265. Det må derfor legges til grunn at hvert enkelt politidistrikt og politiets særorganer, slik som Kripos, også regnes som ulike organer. Utveksling av dokumenter mellom de forskjellige politiorganene vil altså normalt medfører at dokumentene mister sin organinterne karakter.»

Justisdepartementet fastslår videre at selvstendige rettssubjekter med offentlig eierskap, også regnes som ett enkelt organ, både overfor «eiere» og andre selskaper innad i et konsern.

På denne bakgrunn ber vi om en ny vurdering av om organisasjonen som har arbeidet med dokumentet, fremstår som ett organ.

Videre følger det av både ordlyden og veiledern at det aktuelle dokumentet må være utarbeidet av organet selv for at §14 skal kunne gi grunnlag for avslag. Et dokument som er utarbeidet av andre, eksterne personer eller organer, kan derfor ikke omfattes av § 14(1), selv om det brukes i organets interne saksforberedelse. Vi ber om en ny vurdering av om dokumentet er utarbeidet av organet selv.

Dokumentet må være utarbeidet med det formål å være intern saksbehandling. Se mer om dette i JDs veileder, punkt 7.2.4: «Unntaket i § 14 fyrste ledd gjeld berre dokument utarbeidde til saksførebuinga. Dette vil omfatte framlegg, utkast, konsept, skisser, utgreiingarog liknande arbeidsdokument som blir utarbeidd undervegs i prosessen.». Vi ber om en ny vurdering av hva som var formålet med dokumentet.

Endelig må dokumentet være internt, noe som betyr at det som hovedregel ikke skal være sendt ut av organet, jf. JDs veileder, punkt 7.2.5: «Dersom det blir sendt ut til utanforståande i original eller kopi vil høvet til å gjere unntak etter denne føresegna som hovudregel vere tapt. Dette vil gjelde uavhengig av kven dokumentet er oversendt til og på kva måte det er sendt.» Vi ber også om en ny vurdering av om dette vilkåret er oppfylt.

Selv om det foreligger adgang til å bruke § 14, minner vi om plikten til å utøve merinnsyn som følger av offl. § 11. I denne ligger en forpliktelse til alltid å vurdere behovet for hemmelighold opp mot behovet for innsyn. Det følger av offl. § 1 at hensynet til uavhengig kontroll og innsikt gjennom innsyn, skal tillegges mye vekt. Dette var også Stortingets forutsetning da de vedtok loven – det skulle bli mer åpenhet og innsyn. Jo viktigere saken er, jo strengere må da kravene være til begrunnelsen for unntak.

Dersom Sporveien er klar over at de har behandlet eller behandler personopplysninger på en kritikkverdig måte, og dette fremkommer av interne dokumenter, mener vi at det skal gis merinnsyn i dette.

Denne saken har stor samfunnsmessig betydning, og vi mener derfor hensynet til merinnsyn må føre til at en frigir dokumentet. Opprettholdes avslaget ber vi om at saken oversendes klageinstans ”uten ugrunnet opphold”, jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sporveien og GDPR».

Kan jeg få en tidsangivelse for svar i saken?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

 

Til Marte Nilsen.

 

Med henvisning til din henvendelse datert 25. mai 2018, oversender vi her
vårt svar:

 

Du er gitt innsyn i fire dokumenter (oversendt 25.mai 2018).
Innsynsbegjæringen er innfridd for tre av dokumentene. For det fjerde
dokumentet (GDPR i Sporveien 20171220) er personnavn sladdet av hensyn til
personvernet, da vi ikke har hjemmel til å utlevere opplysninger om de
ansatte, personopplysningsloven paragraf 8 f jf paragraf 11. Vi anser at
dette gir allmennheten tilstrekkelig innsyn i Sporveiens arbeid med den
aktuelle saken, slik at Offentleglovas krav om innsyn dermed er oppfylt.

 

 

Når det gjelder dokumenter som er under utarbeidelse, er disse ennå ikke
ferdigstilt. De er derfor ikke gjenstand for innsyn, jf offl paragraf 4
annet ledd, da de ennå ikke er blitt "dokument". Det foreligger derfor
ikke noen dokumenter som det er mulig å gi innsyn i. 

 

Du etterspør videre en vurdering av hvorvidt organisasjonen som har
arbeidet med dette fremstår som ett organ, hvorvidt dokumentet er
utarbeidet av organet selv, formålet med dokumentet samt hvorvidt
dokumentet er internt, men vi kan ikke se hvordan dette kan være relevant
for den aktuelle innsynsbegjæringen, som altså er etterkommet. 

 

På denne bakgrunn er vi i tvil om hva klagen egentlig går ut på. 

 

For øvrig tar vi dine synspunkter til orientering.

 

Mvh

 

Dokumentsenteret for Sporveien AS

 

 

 

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sporveien og GDPR».

Viser til svar fra dere datert 30. mai 2018.

Jeg påklager, og ber om at klagen oversendes overordnet organ, sammen med usladdet utgave av alle dokumenter dere ikke gir innsyn i, jf. offentleglova § 32:

«Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket.»

Ifølge Samferdselsdepartementet er klageorganet som behandler klager på avslag på innsyn hos Sporveien, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg kommer til å be dem følge opp med dere.

Dere viser til personopplysningsloven for å unnta opplysninger fra offentlige saksdokumenter.

Det har dere ikke anledning til.

Når dere helt eller delvis unntar opplysninger eller dokumenter på innsynskrav etter offentlighetsloven, skal dere alltid vise til lovens kapittel 3, jf. offl. § 31 første ledd.

Dere kan lese om lovens unntak her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...

Dersom dere mener det er snakk om taushetsbelagte opplysninger skal dere vise til offl. § 13 og så loven eller forskriften det er aktuelt å bruke. Navn på ansatte som jobber på prosjekt som finansieres med offentlige midler er det normalt ikke anledning til å unnta.

Dere skal selvsagt ikke vurdere innsyn i dokumenter som ikke er ferdigstilt, men det er ikke adgang til å spekulere i dette for å unnta innsyn.

Dere hjemlet forrige unntak med henvisning til at dokumentene er organinternte etter offl. § 14. Anne Laila Kirkeng skrev i svar datert 24. mai følgende:

«De fleste dokumentene du ber om innsyn i er derfor unntatt fra offentlighet, med hjemmel i offentleglova §14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument).»

Det betyr at det foreligger en rekke ferdigstilte organinternte dokumenter. Dere kan ikke plutselig ombestemme dere og hevde at disse ikke er ferdigstilt, i stedet for å være organinterne.

Forøvrig vil jeg legge til, med all respekt, at det fremstår som deres saksbehandler har en usedvanlig liten kunnskap om offentleglova. Svaret deres er så fullt av helt amatørmessige feil og misforståelser, at det på ingen måte er hverken forsvarlig eller lovlig. Det ser i tillegg veldig dumt ut for publikum.

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Kjære Kirkeng, Anne Laila,

Da har jeg bedt Fylkesmannen om å følge opp det at dere ikke har noen kunnskap om saksgangen i klager på avslag på innsyn i offentleglova og at dere tilsynelatende nekter å saksbehandle og oversende klage:

https://www.mimesbronn.no/request/ber_de...

Dette er fullstendig uakseptabelt og ulovlig fra deres side. Jeg vil også tipse media.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sporveien og GDPR».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn.

Da det nå er gått svært lang tid uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken. Alle frister er forlengst oversittet.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

2 Attachments

Hei

 

I tråd med Fylkesmannens vedtak datert 15. august 2018 sender vi her
vedlagt usladdet versjon av presentasjonen «GDPR i Sporveien 20172012».

 

Med vennlig hilsen,

 

[1]cid:image003.png@01D2BDAA.B9C96800

 

Sporveien AS
Økernveien 9

Postboks 2857, Tøyen

N-0608 Oslo

 

[2]www.sporveien.com

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.sporveien.com/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marte Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.