Spesialenhetens etterforskning av narkovarselet i Bergen

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Spesialenheten for politisaker,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Deres utredning av narkovarselet i Bergen og deres konklusjoner i saken.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

post, Spesialenheten for politisaker

Det vises til innsynsanmodningen fra Rusinnsyn 25. desember 2017. Vi beklager at anmodningen ikke er besvart tidligere.

Spesialenheten er ukjent med foreningen/ organisasjonen/virksomheten og ber, før begjæringen om innsyn etter offentleglova besvares, om opplysning om hvem som fremmer anmodningen på vegne av denne, evt. informasjon om foreningens/ organisasjonens/virksomhetens art og formål.

Med vennlig hilsen

Bente Vannevjen
førstekonsulent

Spesialenheten for politisaker
Postboks 93, 2301 Hamar
Tlf:  62 55 61 00
Fax: 62 55 61 01
www.spesialenheten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #591]]
Sendt: 25. desember 2017 20:07
Til: post
Emne: innsyn etter Offentleglova - Spesialenhetens etterforskning av narkovarselet i Bergen

Kjære Spesialenheten for politisaker,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Deres utredning av narkovarselet i Bergen og deres konklusjoner i saken.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #591]

Er [Spesialenheten for politisaker henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Spesialenheten for politisaker? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Spesialenheten for politisaker,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager etter offentleglova.

Den 25. desember ba jeg om innsyn i deres utredning av narkovarselet i Bergen og deres konklusjoner i saken.

Den 5. januar avslo Bente Vannevjen å saksbehandle mitt innsynskrav med påstand om at jeg må identifisere meg og begrunne kravet:

«Spesialenheten er ukjent med foreningen/ organisasjonen/virksomheten og ber, før begjæringen om innsyn etter offentleglova besvares, om opplysning om hvem som fremmer anmodningen på vegne av denne, evt. informasjon om foreningens/ organisasjonens/virksomhetens art og formål.»

Det er ikke anledning til å kreve at jeg begrunner kravet eller identifiserer meg, og jeg har krav på å få dokumentene oversendt på epost.

I strid med offl. § 31 første ledd oppgir dere ikke hjemmel for avslag og opplyser heller ikke om klageadgang.

Det følger av offl. § 3 at alle kan kreve innsyn i forvaltningens saksdokumenter, journaler og liknende registrer.

Viser til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Hva som er omfattet av lovens virkeområde defineres bredt, og det er adgang til å be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, jf. rettlederen s. 34-38 som forklarer hva som defineres som saksdokument.

Jeg må be om et juridisk korrekt svar med henvisning til paragrafer i offentlighetsloven som kan påklages om jeg ikke gis fullt innsyn, jf. § 31 første ledd og at dere sender meg dokumentene på epost. Anmoder om korrekt saksgang og at dere overholder gjeldende tidsfrister i slike saker, jf. § 29 og § 32. Innsynskrav skal behandles umiddelbart, og senest innen tre virkedager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/spesia...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

post, Spesialenheten for politisaker

1 Attachment

Det vises til e-post 25. desember 2017 og 5. januar 2018 vedrørende krav
om innsyn etter offentleglova.

 

Spesialenheten legger med bakgrunn i e-posten fra Rusinnsyn 5. januar 2018
til grunn at innsynskravet fremmes anonymt.

 

Etter § 2 fjerde ledd, tredje punktum gjelder ikke offentleglova gjøremål
som politiet og påtalemyndigheten har etter straffeprosessloven.

Kravet om innsyn er derfor vurdert etter reglene i politiregisterloven.

 

Spesialenheten har tidligere samtykket i at representanter for pressen og
andre som har saklig grunn til å be om innsyn, heriblant forskere, kan gis
innsyn i en anonymisert versjon av Spesialenhetens påtalevedtak av 12. mai
2017.

 

Spesialenheten anser i dag ikke at i politiregisterloven § 23 første ledd
er til hinder for at allmennheten kan gis innsyn i vedtaket i henhold til
regler gitt i politiregisterloven § 34. Innsyn for Rusinnsyn gis derfor i
henhold til denne bestemmelsen, dog uten bruk av navn og andre
identifiserende opplysninger, jf politiregisterloven § 34 nr. 2.

 

En anonymisert versjon av Spesialenhetens vedtak følger vedlagt.

 

Dersom Rusinnsyn er uenig i Spesialenhetens behandling av innsynskravet
etter offentleglova, kan behandlingen klages over etter offentleglova §
32.

 

Et krav om innsyn i påtalevedtaket i medhold av politiregisterloven uten
anonymisering må eventuelt framsettes med grunnlag i reglene i
politiregisterforskriften kap. 27. I begjæringen må da opplyses om hva
dokumentet skal brukes til, jf. politiregisterforskriften § 27-3 annet
ledd.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jan Egil Presthus

sjef for Spesialenheten for politisaker  

Kjære Spesialenheten for politisaker,

Takk for en ryddig besvarelse av innsynskravet.

Er dette samme utgave som pressen har fått supplert?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

post, Spesialenheten for politisaker

Viser til e-post 11.januar 2018. Har konferert med Presthus og har fått bekreftet at det er samme utgave som pressen har fått.

Med vennlig hilsen

Bente Vannevjen
førstekonsulent

Spesialenheten for politisaker
Postboks 93, 2301 Hamar
Tlf:  62 55 61 00
Fax: 62 55 61 01
www.spesialenheten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #591]]
Sendt: 11. januar 2018 22:02
Til: post
Emne: Re: Vedrørende krav om innsyn

Kjære Spesialenheten for politisaker,

Takk for en ryddig besvarelse av innsynskravet.

Er dette samme utgave som pressen har fått supplert?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon