Samkjøring av krav om innsyn i kalender

Innsynshenvendelsen ble avvist av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Ber om innsyn i all kommunikasjon som gjelder råd fra eller til andre departement eller annen samkjøring av krav om innsyn i ministrenes kalendre i februar 2018.

Innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Hva er status i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi viser til din e-post fra 5. april 2018 og øvrig korrespondanse i saken.
Sivilombudsmannens uttalelse av 8.februar 2018 legges til grunn, selv om
vi har et annet syn enn sivilombudsmannen når det gjelder vurderingen av
om en oppføring i elektronisk kalender kan anses som et saksdokument, og
dermed omfattes av innsynsretten, jf. offentleglova §§ 3 og 4. Stortinget
har lagt til grunn at forvaltningen retter seg etter ombudsmannens
uttalelser, og inntil en rettslig avklaring av spørsmålene saken reiser er
på plass vil vi følge opp sivilombudsmannens syn om at enkelte oppføringer
kan anses som saksdokumenter.

 

Den 17. februar 2018 ba du om innsyn i statsråd Mælands kalender for
perioden 17. januar 2018 til og med 17. februar 2018, inklusive Outlook
kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og
ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres. Statsråden bruker Outlook
kalender til planleggingsverktøy og det er den samme Outlook kalenderen
som gjenspeiles på hennes smarttelefon.

 

Innledningsvis nevner vi at et innsynskrav må gjelde en bestemt sak eller
i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jf. offentleglova § 28
andre ledd. Det stilles altså krav til identifikasjon. Ditt innsynskrav
gjelder ikke en konkret sak, og heller ikke saker av en bestemt art. Du
har altså ikke bedt om innsyn i en sak eller en sakskategori, men i en
persons planlagte gjøremål. Generelt kan det derfor anføres at kravene du
har fremsatt kan avvises med henvisning til offentleglova § 28 andre ledd.
Vi avviser kravet slik det nå er formulert med henvisning til denne
bestemmelsen, og ber om at innsynskravet blir knyttet til en sak eller i
rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

 

For øvrig nevner vi at statsrådens offentlige kalender publiseres på
[1]www.regjeringen.no

 

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32.
Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes ovenfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli
behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage
til Sivilombudsmannen.

 

Med vennlig hilsen,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postmottak

 

References

Visible links
1. http://www.regjeringen.no/