Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fedje kommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fedje kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Kommunens arbeidsavtale med rådmann Ingebjørg Vamråk.

– Alle dokumenter og all korrespondanse kommunen og kommunens ledelse har hatt i forbindelse med oppsigelsen av Vamråk, inkludert relevant korrespondanse på epost, sms og i sosiale medier (eksempelvis Facebook Messenger).

– Korrespondanse og dokumenter som belyser påstandene om at personer har sluttet i jobbene sine på rådhuset som følge av Vamråks ledelse.

– Korrespondanse og dokumenter som belyser Vamråks lønnsøkning i fjor høst.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak Fedje, Fedje kommune

Hei,
Grunnet sykdom og stor pågang her i Fedje kommunes administrasjon, vil svar på din forespørsel bli noe forsinket. Vi beklager dette.

Med beste helsing

Charlotte Lilleheil

Kommunikasjonsrådgjevar – Fedje kommune
Direkte 56 16 51 09 | Mobil (+47) 920 888 51 |
Internett www.fedje.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #851]]
Sendt: onsdag 9. mai 2018 18:24
Til: Postmottak Fedje
Emne: innsyn etter Offentleglova - Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang

Kjære Fedje kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Kommunens arbeidsavtale med rådmann Ingebjørg Vamråk.

– Alle dokumenter og all korrespondanse kommunen og kommunens ledelse har hatt i forbindelse med oppsigelsen av Vamråk, inkludert relevant korrespondanse på epost, sms og i sosiale medier (eksempelvis Facebook Messenger).

– Korrespondanse og dokumenter som belyser påstandene om at personer har sluttet i jobbene sine på rådhuset som følge av Vamråks ledelse.

– Korrespondanse og dokumenter som belyser Vamråks lønnsøkning i fjor høst.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #851]

Er [Fedje kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fedje kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak Fedje,

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle innsynssaker fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Krav om innsyn skal normalt behandles innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vårt krav avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Fedje kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fedje kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang».

Den 9. mai ba jeg om innsyn i rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse der hovedhensynene for avslag er angitt slik § 31 andre ledd gir oss rett til.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/radman...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Øyvind Tolleshaug, Fedje kommune

3 Attachments

 

Du ber om innsyn i :

 

****

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Kommunens arbeidsavtale med rådmann Ingebjørg Vamråk.

 

– Alle dokumenter og all korrespondanse kommunen og kommunens ledelse har
hatt i forbindelse med oppsigelsen av Vamråk, inkludert relevant
korrespondanse på epost, sms og i sosiale medier (eksempelvis Facebook
Messenger).

 

– Korrespondanse og dokumenter som belyser påstandene om at personer har
sluttet i jobbene sine på rådhuset som følge av Vamråks ledelse.

 

– Korrespondanse og dokumenter som belyser Vamråks lønnsøkning i fjor
høst.

 

*****

 

Arbeidsavtale og dokument om lønnsøkning ligg ved.

 

Korrespondanse kommunen og kommunens ledelse har hatt i forbindelse med
oppsigelsen av Vamråk, er elles ikkje offentleg.

 

Korrespondanse og dokumenter som belyser påstandene om at personer har
sluttet i jobbene sine på rådhuset som følge av Vamråks ledelse.

 

Når ein seier opp stillinga si, er det ikkje  grunngjevingsplikt. Det
finst dirfor ikkje korrespondanse som belyser påstandene om at personer
har sluttet i jobbene sine på rådhuset som følge av Vamråks leiing, kun
statistkk.

Harde fakta seier at 5 av 8 medarbeidarar har slutta under Vamråk.

 

 

Øyvind Tolleshaug
teknisk sjef

 

FEDJE KOMMUNE

Stormarkvegen 49

5947 FEDJE

TLF : 56165100 / 56165113 ( direkte )

 

Kjære Øyvind Tolleshaug,

Det ene dokumentet heter «møteavtale offentlig utgave». Hva er det som ikke er offentlig?

Dere plikter å gi et delvis avslag i slike tilfeller. Videre fremstår de som om jeg har fått utlevert relativt få dokumenter.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for dette.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Øyvind Tolleshaug, Fedje kommune

46 Attachments

Se vedlegg

 

Kjære Øyvind Tolleshaug,

I medhold av fvl. § 8 krever jeg derfor at du saksbehandler forelegger spørsmålet om habilitet for din nærmeste overordnede til avgjørelse. Jeg ber om kopi av avgjørelsene og begrunnelsene så snart de foreligger, jf. fvl. § 18.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Øyvind Tolleshaug, Fedje kommune

2 Attachments

Se vedlegg

 

Kjære Fedje kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fedje kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang».

Øyvind Tolleshaug hevder han ikke behøver å fremlegge spørsmålet om habilitet for sin nærmeste overordnede på grunn av de korte fristene i offentleglova og at jeg ikke har klagerett fordi jeg ikke er part i saken.

Det er helt i orden for meg om Fedje kommune bruker noe lenger tid enn fristene i offentleglova foreskriver. Videre er jeg vitterlig part i innsynssaken etter offentleglova som jeg hevder at Tolleshaug er inhabil som saksbehandler i, og jeg har derfor klagerett.

Ber om at klagen oversendes Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse, og ber også om at Fylkesmannen som overordnet organ følger opp saken, da jeg har grunn til å tro at både Tolleshaug og hans overordnede er inhabile.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/radman...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Fedje kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fedje kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING OG MANGLENDE OVERSENDELSE TIL FYLKESMANNEN I HORDALAND

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba om innsyn i dokumentet 9. mai. Klagen ble fremmet 11. juni.

Da det nå er gått for lang tid uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken. Vi kan heller ikke se at dere har oversendt saken til Fylkesmannen slik dere plikter.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/radman...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Øyvind Tolleshaug, Fedje kommune

7 Attachments

Se vedlegg