Palantir hos Politiets IKT-tjenester

Politiets IKT-tjenester hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Politiets IKT-tjenester,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter og korrespondanse som omhandler Palantir i 2017 og 2018.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

Politiets IKT-tjenester

Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>.

E-posten blir videreformidlet til rett avdeling.

Henvendelser som krever svar, besvares så snart som mulig.

 

We confirm the receipt of your e-mail to
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]>.

Your e-mail will be forwarded to the relevant department and will be
answered as soon as possible.

 

Med hilsen

 

Politiets IKT-tjenester

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

 

Emne: innsyn etter Offentleglova - Palantir hos Politiets IKT-tjenester

 

Hei,

 

Viser til innsynsbegjæring knyttet til Palantir.

 

Palantir eies av Politidirektoratet. En innsynsbegjæring må derfor rettes
dit.

 

Viser til adgang til å kreve nærmere begrunnelse ved avslag, jf. offl. §
31, og adgangen til å påklage avgjørelsen, jf. offl. § 32.

 

Hilsen
Politiets IKT-tjenester

 

Kjære Politiets IKT-tjenester,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politiets IKT-tjenester sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir hos Politiets IKT-tjenester».

Ber om et avslag begrunnet med hjemler i offentleglova.

Kan ikke se at dette er et juridisk korrekt svar.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palant...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

Politiets IKT-tjenester

Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>.

E-posten blir videreformidlet til rett avdeling.

Henvendelser som krever svar, besvares så snart som mulig.

 

We confirm the receipt of your e-mail to
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]>.

Your e-mail will be forwarded to the relevant department and will be
answered as soon as possible.

 

Med hilsen

 

Politiets IKT-tjenester

Kjære Politiets IKT-tjenester,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å be om en utvidet begrunnesle for avslaget fra Politiets IKT-tjenester i fobindelse med min innsynshenvendelse «Palantir hos Politiets IKT-tjenester».

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner også om at man ikke kan unnta hele dokumenter uten å samtidig vise til en av bokstavene i § 12 for flere av hjemlene. Det er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Unntak etter offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd første punkt gjelder sensitive personopplysninger, og kan ikke brukes for å unnta personopplysninger som sådan eller andre opplysninger. Dette er utdypet på s. 78 i rettleiaren. Videre kan dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger også frigis dersom personalia strykes slik at dokumentene ikke er identifiserbare. Vi minner også om at offentlig ansatte ikke har krav på unntak for opplysninger som belyser kritikkverdig opptreden i deres stilling.

Offentleglova § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd andre punkt gjelder forretningshemmeligheter, men det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre hva som kan unntas – opplysningene må ha reell betydning for konkurranse. Unntak for forretningshemmeligheter krever i tillegg at det foretas en bred helhetsvurdering i forhold til om «behovet for hemmelighold veier tungt nok til å veie opp for forhold som kan tale for innsyn» (viser her til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/1349).

Unntak etter offl. § 14 første ledd krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen.

For at det skal være hjemmel for å bruke § 15 forutsettes det at unntak er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser. § 15 tredje ledd kan ikke brukes alene, men må brukes sammen med et av de første to leddene.

Unntak etter § 18 kan kun benyttes når organet er part i saken det dreier seg om. § 20 forutsetter at innsyn er påkrevet av hensyn til utenrikspolitiske interesser, og har et strengt skadekrav. Det er ikke tilstrekkelig for å gjøre unntak at dokumentet gjelder våre interesser utenlands, og heller ikke fordi det er et dokument som gjelder innenrikspolitiske interesser som angår vår utenrikspolitikk. § 21 gir kun anledning til å unnta opplysninger dersom det er påkrevet av hensyn til nasjonal trygghet eller forsvar; fjerntliggende og små skadevirkninger er ikke tilstrekkelig for å benytte hjemmelen.

Unntak etter § 22 omfatter bare dokument som direkte inngår som ledd i budsjettforberedelsene. Unntak etter § 23 skal sikre offentlige organers posisjon i forhandlinger. Når forhandlingene er over, er det normalt ikke lenger behov for vern av slike dokumenter, og innsyn skal gis. For de fleste av hensynene som § 24 skal sikre gjelder det at de etter noen tid ikke vil være tilstede.

Det er ikke adgang til å unnta arbeidsavtale, opplysninger om bruttoutbetalinger eller dokumenter som gjelder forberedelse eller oppfølging av tilsettingssaker med henvisning til § 25. Innsyn i bruttoutbetalinger gis ved oppstilling av informasjonen i et nytt dokument. I forhold til § 26 kreves kreves det, for å kunne unnta, at det er snakk om konkrete opplysninger om et forskningsprosjekt i en sak som gjelder økonomisk stønad eller rådgivning fra det offentlige i forbindelse med prosjektet.

Alle unntak unntatt § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd punkt 1 er kan-unntak, det betyr at organet kan gi ut dokumentene selv om det er mulig å unnta dem. Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palant...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

Politiets IKT-tjenester

Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>.

E-posten blir videreformidlet til rett avdeling.

Henvendelser som krever svar, besvares så snart som mulig.

 

We confirm the receipt of your e-mail to
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]>.

Your e-mail will be forwarded to the relevant department and will be
answered as soon as possible.

 

Med hilsen

 

Politiets IKT-tjenester

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

Hei.

 

Svar på klage på innsyn mottatt 30. mai 2018 20:01 og 30. mai 2018 20:05,
der det etterlyses hjemling for avslag på innsyn og anmodning utvidet
begrunnelse for avslaget.

 

Viser til vårt svar av  24.05.2018; innsynskravet er ikke avvist.
Politiets IKT-tjenester besitter ikke dokumenter og korrespondanse som
omhandler Palantir.         

Palantir eies av Politidir ktoratet. En innsynsbegjæring må derfor rettes
dit.

 

Vennlig hilsen

 

Politiets IKT-Tjenester

 

Kjære Politiets IKT-tjenester,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politiets IKT-tjenester sin håndtering av min innsynshenvendelse «Palantir hos Politiets IKT-tjenester».

Dere kan ikke si at "POD eier en sak" og dere derfor ikke skal vurdere innsyn, dersom dere besitter eller på noen som helst måte har hatt korrespondanse med dem eller andre om tematikken. Det er ikke slik offentleglova fungerer.

Om dere ikke tror meg, sjekk med lovavdelingen i Justisdepartementet !!

Ber om en konkret tilbakemelding på om det ovenstående er oppfattet og tatt til etterretning, og om dere fortsatt hevder at dere overhodet ikke har hatt eller på noen som helst måte besitter noe korrespondanse om dette.

Politiavdelingen i JD er ikke blide for dette !!

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/palant...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

Politiets IKT-tjenester

Vi bekrefter å ha mottatt din e-post via
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[epostadresse]>.

E-posten blir videreformidlet til rett avdeling.

Henvendelser som krever svar, besvares så snart som mulig.

 

We confirm the receipt of your e-mail to
[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Politiets IKT-tjenester henvendelses-e-postadresse]>.

Your e-mail will be forwarded to the relevant department and will be
answered as soon as possible.

 

Med hilsen

 

Politiets IKT-tjenester

Postmottak IKT-Tjenester, Politiets IKT-tjenester

I svar på klage av 3. juli 2018 presiseres det at Politiets IKT-tjenester
ikke besitter dokumenter og korrespondanse som om handler Palantir.

 

Som følge av ny klage, datert 3. juli 2018, er det gjort ytterligere
forsøk på å oppdrive dokumenter. Det er gjort en kontroll av innbokser
tilhørende personer som er tilstede, uten at dette har gitt resultat.
Samme kontroll vil gjennomføres ved retur for personer som p.t. avvikler
ferie.

 

Når vi henviser til at det er Politidirektoratet som eier Palantir, er
dette ikke i et forsøk på å avfeie innsynsbegjæringen din, men et forsøk
på veiledning.

 

Vennlig hilsen

 

Politiets IKT-tjeneste