Noark 5v4 tjenestegrensesnittet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Arkivverket,

Jeg søker innsyn i dokumenter tilknyttet pågående arbeid rundt Noark 5v4 tjenestegrensesnittet. Herunder er jeg spesifikk ute etter dokumenter som gir informasjon om hvordan den pågående strategiske arbeidet ble iverksatt, hvilken leverandører er blitt kontaktet osv.

Med vennlig hilsen,

Thomas Sødring

Post Arkivverket, Arkivverket

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.

Arkivverket opplever for tiden stor pågang av henvendelser fra brukerne
våre. Derfor blir saksbehandlingstiden i enkelte tilfeller lengre enn
normalt. Vi ber om forståelse for at vi må foreta en prioritering av
henvendelsene vi mottar. Vi deler inn henvendelsene i tre grupper avhengig
av formålet med forespørselen: rettigheter, faglige behov og hobby, og vi
prioriterer henvendelsene i samme rekkefølge.

-----

 

Arkivverket har teke imot e-posten din.

Arkivverket får for tida svært mange spørsmål frå brukarane våre. Difor
tar det litt lenger tid enn normalt å handsame sakene. Vi ber om forståing
for at vi må prioritere mellom sakene. Vi deler spørsmåla inn i tre
grupper ut i frå føremålet med spørsmålet, om det gjeld rettar, faglege
spørsmål eller hobby. Vi prioriterer etter nemnde rekkjefylgje.

-----

 

Dát lea automáhtalaš duođaštus ahte mii leat ožžon du e-boasta. Du
jearaldat meannuduvvo nu fargga go vejolaš.

-----

 

We have received your e-mail and will deal with your request.

The National Archives of Norway is currently experiencing high numbers of
enquiries from our users. Consequently, we may need more time than usual
to deal with your enquiry. We ask for your understanding when we have to
prioritise between enquiries. We classify enquiries according to three
groups depending on the purpose of the request: rights issues,
professional/academic needs, and hobby related requests. Incoming
enquiries will be prioritised in the same order.

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D34674.545A21A0
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~

3 Attachments

Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse
Til: Thomas Sødring
Vår ref.: 2017/5964

Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknyttet
det pågående arbeidet med Noark 5 tjenestegrensesnitt, spesielt dokumenter
som gir informasjon om hvordan det pågående strategiske arbeidet ble
iverksatt, hvilke leverandører som ble kontaktet, mv.

Vedlagt følger mandat/tiltakskort for Arkivverkets interne prosjekt/tiltak
for ferdigstillelse av Noark 5 tjenestegrensesnitt. Mandatet ble
utarbeidet i sommer, men er ikke oppdatert som følge av den igangsatte
piloten med Fredrikstad kommune.

Det finnes ikke et eget beslutningsdokument som dokumenterer valget av
Fredrikstad kommune som pilot for testing av Noark 5 tjenestegrensesnitt,
eller som viser hvilke leverandører som ble kontaktet da arbeidet ble
igangsatt. Bakgrunn for dette ligger i hvordan piloten kom i gang.

Noark 5 tjenestegrensesnittet ble som kjent levert som prosjektrapport fra
Samdok i september 2016. På det tidspunktet hadde ikke Arkivverket
ressurser, eller noe apparat på plass for å ta imot og forvalte
tjenestegrensesnittet. Etter leveransen fra prosjektet ble derfor
tjenestegrensesnittet forvaltet av Samdok-prosjektet frem til årsskiftet
2016/2017. Arkivverket overtok eierskapet til og forvaltningsansvaret for
tjenestegrensesnittet da, men fortsatt uten at vi hadde rigget en intern
organisasjon for å ta det imot og forvalte det videre frem mot
ferdigstillelse. Det var i realiteten ingen aktivitet i arbeidet med
tjenestegrensesnittet første halvår 2017.

5. januar og 24. februar 2017 tok Fredrikstad kommune initiativ
overfor Samdok-prosjektet om å sette i gang en pilot på
tjenestegrensesnittet, med sikte på å få det ferdigstilt, se vedlegg.
Henvendelsen be videresendt til de i Arkivverket med ansvar for
forvaltning av standarden, men den ble ikke fulgt opp. Som følge av
manglende respons fra oss sendte Fredrikstad kommune en bekymringsmelding
til Kulturdepartementet 23. juni 2017, se vedlegg. Som en direkte
konsekvens av dette brevet inviterte vi Fredrikstad kommune på møte 5.
juli i år, hvor vi ble enige om at Fredrikstad initierer et prosjekt for
implementering av tjenestegrensesnittet for integrasjon mellom to av sine
systemer, HK Oppvekst og ePhorte nCore, med Arkivverket som deltaker i
prosjektet.

Det er altså Fredrikstad kommune som er prosjekteier og har
prosjektledelsen, og som dermed var ansvarlig for kontakt med
leverandører. Arkivverket bistår prosjektet med nødvendige avklaringer i
forhold til tjenestegrensesnittet og Noark 5-standarden, og får til
gjengjeld tilbakemeldinger fra prosjektet om feil, utfordringer og/eller
mangler ved tjenestegrensesnittet. Arkivverket bruker dermed Fredrikstad
kommunes prosjekt som en POC (proof of concept), og som grunnlag for å få
tilstrekkelig erfaring med tjenestegrensesnittet til at det skal kunne
ferdigstilles.

Noe dokumentasjon utover mandat/tiltakskort har vi dermed ikke
produsert. Som deltakere i Fredrikstad kommunes prosjekt mottar vi
dokumenter som kommer i oppfølgingen av prosjektet, som møtereferater,
prosjektrapportering, osv.

Vi var også i muntlig kontakt med andre leverandører og KS om andre
muligheter for pilotering. Det konkrete prosjektet som var aktuelt basert
på denne kontakten ble derimot vurdert som for omfattende og
ressurskrevende til at vi kunne bruke dette som POC/pilot.

Mvh
Øivind Kruse
arkivar
Arkivverket
Forvaltning, Dokumentasjonsforvaltning
[1]www.arkivverket.no
Mobil: 47667760

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/

3 Attachments

Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse
Til: Thomas Sødring
Vår ref.: 2017/5964

Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknyttet
det pågående arbeidet med Noark 5 tjenestegrensesnitt, spesielt dokumenter
som gir informasjon om hvordan det pågående strategiske arbeidet ble
iverksatt, hvilke leverandører som ble kontaktet, mv.

Vedlagt følger mandat/tiltakskort for Arkivverkets interne prosjekt/tiltak
for ferdigstillelse av Noark 5 tjenestegrensesnitt. Mandatet ble
utarbeidet i sommer, men er ikke oppdatert som følge av den igangsatte
piloten med Fredrikstad kommune.

Det finnes ikke et eget beslutningsdokument som dokumenterer valget av
Fredrikstad kommune som pilot for testing av Noark 5 tjenestegrensesnitt,
eller som viser hvilke leverandører som ble kontaktet da arbeidet ble
igangsatt. Bakgrunn for dette ligger i hvordan piloten kom i gang.

Noark 5 tjenestegrensesnittet ble som kjent levert som prosjektrapport fra
Samdok i september 2016. På det tidspunktet hadde ikke Arkivverket
ressurser, eller noe apparat på plass for å ta imot og forvalte
tjenestegrensesnittet. Etter leveransen fra prosjektet ble derfor
tjenestegrensesnittet forvaltet av Samdok-prosjektet frem til årsskiftet
2016/2017. Arkivverket overtok eierskapet til og forvaltningsansvaret for
tjenestegrensesnittet da, men fortsatt uten at vi hadde rigget en intern
organisasjon for å ta det imot og forvalte det videre frem mot
ferdigstillelse. Det var i realiteten ingen aktivitet i arbeidet med
tjenestegrensesnittet første halvår 2017.

5. januar og 24. februar 2017 tok Fredrikstad kommune initiativ
overfor Samdok-prosjektet om å sette i gang en pilot på
tjenestegrensesnittet, med sikte på å få det ferdigstilt, se vedlegg.
Henvendelsen be videresendt til de i Arkivverket med ansvar for
forvaltning av standarden, men den ble ikke fulgt opp. Som følge av
manglende respons fra oss sendte Fredrikstad kommune en bekymringsmelding
til Kulturdepartementet 23. juni 2017, se vedlegg. Som en direkte
konsekvens av dette brevet inviterte vi Fredrikstad kommune på møte 5.
juli i år, hvor vi ble enige om at Fredrikstad initierer et prosjekt for
implementering av tjenestegrensesnittet for integrasjon mellom to av sine
systemer, HK Oppvekst og ePhorte nCore, med Arkivverket som deltaker i
prosjektet.

Det er altså Fredrikstad kommune som er prosjekteier og har
prosjektledelsen, og som dermed var ansvarlig for kontakt med
leverandører. Arkivverket bistår prosjektet med nødvendige avklaringer i
forhold til tjenestegrensesnittet og Noark 5-standarden, og får til
gjengjeld tilbakemeldinger fra prosjektet om feil, utfordringer og/eller
mangler ved tjenestegrensesnittet. Arkivverket bruker dermed Fredrikstad
kommunes prosjekt som en POC (proof of concept), og som grunnlag for å få
tilstrekkelig erfaring med tjenestegrensesnittet til at det skal kunne
ferdigstilles.

Noe dokumentasjon utover mandat/tiltakskort har vi dermed ikke
produsert. Som deltakere i Fredrikstad kommunes prosjekt mottar vi
dokumenter som kommer i oppfølgingen av prosjektet, som møtereferater,
prosjektrapportering, osv.

Vi var også i muntlig kontakt med andre leverandører og KS om andre
muligheter for pilotering. Det konkrete prosjektet som var aktuelt basert
på denne kontakten ble derimot vurdert som for omfattende og
ressurskrevende til at vi kunne bruke dette som POC/pilot.

Mvh
Øivind Kruse
arkivar
Arkivverket
Forvaltning, Dokumentasjonsforvaltning
[1]www.arkivverket.no
Mobil: 47667760

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/

3 Attachments

Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse
Til: Thomas Sødring
Vår ref.: 2017/5964

Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknyttet
det pågående arbeidet med Noark 5 tjenestegrensesnitt, spesielt dokumenter
som gir informasjon om hvordan det pågående strategiske arbeidet ble
iverksatt, hvilke leverandører som ble kontaktet, mv.

Vedlagt følger mandat/tiltakskort for Arkivverkets interne prosjekt/tiltak
for ferdigstillelse av Noark 5 tjenestegrensesnitt. Mandatet ble
utarbeidet i sommer, men er ikke oppdatert som følge av den igangsatte
piloten med Fredrikstad kommune.

Det finnes ikke et eget beslutningsdokument som dokumenterer valget av
Fredrikstad kommune som pilot for testing av Noark 5 tjenestegrensesnitt,
eller som viser hvilke leverandører som ble kontaktet da arbeidet ble
igangsatt. Bakgrunn for dette ligger i hvordan piloten kom i gang.

Noark 5 tjenestegrensesnittet ble som kjent levert som prosjektrapport fra
Samdok i september 2016. På det tidspunktet hadde ikke Arkivverket
ressurser, eller noe apparat på plass for å ta imot og forvalte
tjenestegrensesnittet. Etter leveransen fra prosjektet ble derfor
tjenestegrensesnittet forvaltet av Samdok-prosjektet frem til årsskiftet
2016/2017. Arkivverket overtok eierskapet til og forvaltningsansvaret for
tjenestegrensesnittet da, men fortsatt uten at vi hadde rigget en intern
organisasjon for å ta det imot og forvalte det videre frem mot
ferdigstillelse. Det var i realiteten ingen aktivitet i arbeidet med
tjenestegrensesnittet første halvår 2017.

5. januar og 24. februar 2017 tok Fredrikstad kommune initiativ
overfor Samdok-prosjektet om å sette i gang en pilot på
tjenestegrensesnittet, med sikte på å få det ferdigstilt, se vedlegg.
Henvendelsen be videresendt til de i Arkivverket med ansvar for
forvaltning av standarden, men den ble ikke fulgt opp. Som følge av
manglende respons fra oss sendte Fredrikstad kommune en bekymringsmelding
til Kulturdepartementet 23. juni 2017, se vedlegg. Som en direkte
konsekvens av dette brevet inviterte vi Fredrikstad kommune på møte 5.
juli i år, hvor vi ble enige om at Fredrikstad initierer et prosjekt for
implementering av tjenestegrensesnittet for integrasjon mellom to av sine
systemer, HK Oppvekst og ePhorte nCore, med Arkivverket som deltaker i
prosjektet.

Det er altså Fredrikstad kommune som er prosjekteier og har
prosjektledelsen, og som dermed var ansvarlig for kontakt med
leverandører. Arkivverket bistår prosjektet med nødvendige avklaringer i
forhold til tjenestegrensesnittet og Noark 5-standarden, og får til
gjengjeld tilbakemeldinger fra prosjektet om feil, utfordringer og/eller
mangler ved tjenestegrensesnittet. Arkivverket bruker dermed Fredrikstad
kommunes prosjekt som en POC (proof of concept), og som grunnlag for å få
tilstrekkelig erfaring med tjenestegrensesnittet til at det skal kunne
ferdigstilles.

Noe dokumentasjon utover mandat/tiltakskort har vi dermed ikke
produsert. Som deltakere i Fredrikstad kommunes prosjekt mottar vi
dokumenter som kommer i oppfølgingen av prosjektet, som møtereferater,
prosjektrapportering, osv.

Vi var også i muntlig kontakt med andre leverandører og KS om andre
muligheter for pilotering. Det konkrete prosjektet som var aktuelt basert
på denne kontakten ble derimot vurdert som for omfattende og
ressurskrevende til at vi kunne bruke dette som POC/pilot.

Mvh
Øivind Kruse
arkivar
Arkivverket
Forvaltning, Dokumentasjonsforvaltning
[1]www.arkivverket.no
Mobil: 47667760

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/

3 Attachments

Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse
Til: Thomas Sødring
Vår ref.: 2017/5964

Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknyttet
det pågående arbeidet med Noark 5 tjenestegrensesnitt, spesielt dokumenter
som gir informasjon om hvordan det pågående strategiske arbeidet ble
iverksatt, hvilke leverandører som ble kontaktet, mv.

Vedlagt følger mandat/tiltakskort for Arkivverkets interne prosjekt/tiltak
for ferdigstillelse av Noark 5 tjenestegrensesnitt. Mandatet ble
utarbeidet i sommer, men er ikke oppdatert som følge av den igangsatte
piloten med Fredrikstad kommune.

Det finnes ikke et eget beslutningsdokument som dokumenterer valget av
Fredrikstad kommune som pilot for testing av Noark 5 tjenestegrensesnitt,
eller som viser hvilke leverandører som ble kontaktet da arbeidet ble
igangsatt. Bakgrunn for dette ligger i hvordan piloten kom i gang.

Noark 5 tjenestegrensesnittet ble som kjent levert som prosjektrapport fra
Samdok i september 2016. På det tidspunktet hadde ikke Arkivverket
ressurser, eller noe apparat på plass for å ta imot og forvalte
tjenestegrensesnittet. Etter leveransen fra prosjektet ble derfor
tjenestegrensesnittet forvaltet av Samdok-prosjektet frem til årsskiftet
2016/2017. Arkivverket overtok eierskapet til og forvaltningsansvaret for
tjenestegrensesnittet da, men fortsatt uten at vi hadde rigget en intern
organisasjon for å ta det imot og forvalte det videre frem mot
ferdigstillelse. Det var i realiteten ingen aktivitet i arbeidet med
tjenestegrensesnittet første halvår 2017.

5. januar og 24. februar 2017 tok Fredrikstad kommune initiativ
overfor Samdok-prosjektet om å sette i gang en pilot på
tjenestegrensesnittet, med sikte på å få det ferdigstilt, se vedlegg.
Henvendelsen be videresendt til de i Arkivverket med ansvar for
forvaltning av standarden, men den ble ikke fulgt opp. Som følge av
manglende respons fra oss sendte Fredrikstad kommune en bekymringsmelding
til Kulturdepartementet 23. juni 2017, se vedlegg. Som en direkte
konsekvens av dette brevet inviterte vi Fredrikstad kommune på møte 5.
juli i år, hvor vi ble enige om at Fredrikstad initierer et prosjekt for
implementering av tjenestegrensesnittet for integrasjon mellom to av sine
systemer, HK Oppvekst og ePhorte nCore, med Arkivverket som deltaker i
prosjektet.

Det er altså Fredrikstad kommune som er prosjekteier og har
prosjektledelsen, og som dermed var ansvarlig for kontakt med
leverandører. Arkivverket bistår prosjektet med nødvendige avklaringer i
forhold til tjenestegrensesnittet og Noark 5-standarden, og får til
gjengjeld tilbakemeldinger fra prosjektet om feil, utfordringer og/eller
mangler ved tjenestegrensesnittet. Arkivverket bruker dermed Fredrikstad
kommunes prosjekt som en POC (proof of concept), og som grunnlag for å få
tilstrekkelig erfaring med tjenestegrensesnittet til at det skal kunne
ferdigstilles.

Noe dokumentasjon utover mandat/tiltakskort har vi dermed ikke
produsert. Som deltakere i Fredrikstad kommunes prosjekt mottar vi
dokumenter som kommer i oppfølgingen av prosjektet, som møtereferater,
prosjektrapportering, osv.

Vi var også i muntlig kontakt med andre leverandører og KS om andre
muligheter for pilotering. Det konkrete prosjektet som var aktuelt basert
på denne kontakten ble derimot vurdert som for omfattende og
ressurskrevende til at vi kunne bruke dette som POC/pilot.

Mvh
Øivind Kruse
arkivar
Arkivverket
Forvaltning, Dokumentasjonsforvaltning
[1]www.arkivverket.no
Mobil: 47667760

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/

3 Attachments

Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse
Til: Thomas Sødring
Vår ref.: 2017/5964

Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknyttet
det pågående arbeidet med Noark 5 tjenestegrensesnitt, spesielt dokumenter
som gir informasjon om hvordan det pågående strategiske arbeidet ble
iverksatt, hvilke leverandører som ble kontaktet, mv.

Vedlagt følger mandat/tiltakskort for Arkivverkets interne prosjekt/tiltak
for ferdigstillelse av Noark 5 tjenestegrensesnitt. Mandatet ble
utarbeidet i sommer, men er ikke oppdatert som følge av den igangsatte
piloten med Fredrikstad kommune.

Det finnes ikke et eget beslutningsdokument som dokumenterer valget av
Fredrikstad kommune som pilot for testing av Noark 5 tjenestegrensesnitt,
eller som viser hvilke leverandører som ble kontaktet da arbeidet ble
igangsatt. Bakgrunn for dette ligger i hvordan piloten kom i gang.

Noark 5 tjenestegrensesnittet ble som kjent levert som prosjektrapport fra
Samdok i september 2016. På det tidspunktet hadde ikke Arkivverket
ressurser, eller noe apparat på plass for å ta imot og forvalte
tjenestegrensesnittet. Etter leveransen fra prosjektet ble derfor
tjenestegrensesnittet forvaltet av Samdok-prosjektet frem til årsskiftet
2016/2017. Arkivverket overtok eierskapet til og forvaltningsansvaret for
tjenestegrensesnittet da, men fortsatt uten at vi hadde rigget en intern
organisasjon for å ta det imot og forvalte det videre frem mot
ferdigstillelse. Det var i realiteten ingen aktivitet i arbeidet med
tjenestegrensesnittet første halvår 2017.

5. januar og 24. februar 2017 tok Fredrikstad kommune initiativ
overfor Samdok-prosjektet om å sette i gang en pilot på
tjenestegrensesnittet, med sikte på å få det ferdigstilt, se vedlegg.
Henvendelsen be videresendt til de i Arkivverket med ansvar for
forvaltning av standarden, men den ble ikke fulgt opp. Som følge av
manglende respons fra oss sendte Fredrikstad kommune en bekymringsmelding
til Kulturdepartementet 23. juni 2017, se vedlegg. Som en direkte
konsekvens av dette brevet inviterte vi Fredrikstad kommune på møte 5.
juli i år, hvor vi ble enige om at Fredrikstad initierer et prosjekt for
implementering av tjenestegrensesnittet for integrasjon mellom to av sine
systemer, HK Oppvekst og ePhorte nCore, med Arkivverket som deltaker i
prosjektet.

Det er altså Fredrikstad kommune som er prosjekteier og har
prosjektledelsen, og som dermed var ansvarlig for kontakt med
leverandører. Arkivverket bistår prosjektet med nødvendige avklaringer i
forhold til tjenestegrensesnittet og Noark 5-standarden, og får til
gjengjeld tilbakemeldinger fra prosjektet om feil, utfordringer og/eller
mangler ved tjenestegrensesnittet. Arkivverket bruker dermed Fredrikstad
kommunes prosjekt som en POC (proof of concept), og som grunnlag for å få
tilstrekkelig erfaring med tjenestegrensesnittet til at det skal kunne
ferdigstilles.

Noe dokumentasjon utover mandat/tiltakskort har vi dermed ikke
produsert. Som deltakere i Fredrikstad kommunes prosjekt mottar vi
dokumenter som kommer i oppfølgingen av prosjektet, som møtereferater,
prosjektrapportering, osv.

Vi var også i muntlig kontakt med andre leverandører og KS om andre
muligheter for pilotering. Det konkrete prosjektet som var aktuelt basert
på denne kontakten ble derimot vurdert som for omfattende og
ressurskrevende til at vi kunne bruke dette som POC/pilot.

Mvh
Øivind Kruse
arkivar
Arkivverket
Forvaltning, Dokumentasjonsforvaltning
[1]www.arkivverket.no
Mobil: 47667760

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/