NAVs etterkommelse av GDPR

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Monica Stensrud

Kjære Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter og all korrespondanse som omhandler hvilke forberedelser NAV gjør for å etterkomme kravene i personvernforordningen (GDPR).

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Hildonen, Anja C, Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

5 Attachments

Se vedlagte dokumenter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i denne
e-posten.

ArkivReferanse:#2be7c7c1361345809b5ee1bf45b36fe02018001803#ACOS.WEBSAK#

Monica Stensrud

Kjære Hildonen, Anja C,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud