Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marte Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Lønnsnivået ved BLD

Vi venter på at Marte Nilsen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos dere sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak BLD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

 • Attachment

  Krav om innsyn i l nnsdata for ansatte i ledende stillinger i BLD 1.pdf

  293K Download View as HTML

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og
likestillingsdepartementet.

Denne e-posten er meint for den institusjon eller person den er retta til
og kan vere underlagt lovbestemt teieplikt. Ver vennleg og slett e-posten
og kontakt Barne- og likestillingsdepartementet dersom e-posten er
feilsendt.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Ministry of Children and Equality,
Norway, immediately.

Med vennlig hilsen

 

Barne- og likestillingsdepartementet

22 24 90 90

www.regjeringen.no

 

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved BLD».

Innsynskravet dere har mottatt er forskjellig fra det som ble sendt SMK. Hos dere har jeg bedt om innsyn i lønnen til alle i ledende stillinger. Dette kan dere ikke unnta, selv om det publiseres på nett, jf. offentlegforskrifta paragraf 7 andre ledd bokstav e.

Datatilsynet har gitt ut sine lederlønninger:

https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med bakgrunn i dette ber jeg dere revurdere.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak BLD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

 • Attachment

  Innsynskrav Krav om innsyn etter Offentleglova L nnsniv et ved BLD merknade 1.pdf

  430K Download View as HTML

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og
likestillingsdepartementet.

Denne e-posten er meint for den institusjon eller person den er retta til
og kan vere underlagt lovbestemt teieplikt. Ver vennleg og slett e-posten
og kontakt Barne- og likestillingsdepartementet dersom e-posten er
feilsendt.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Ministry of Children and Equality,
Norway, immediately.

Med vennlig hilsen

 

Barne- og likestillingsdepartementet

22 24 90 90

www.regjeringen.no

 

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved BLD».

Innsynskravet som er sendt dere er annerledes enn det SMK har bedt Datatilsynet ta stilling til. Hos dere har jeg bedt om lønnen til alle i ledende stillinger. Dette kan legges ut på internett også av dere selv, jf. offentlegforskrifta paragraf 7 bokstav e.

Datatilsynet har selv gitt innsyn i dette:
https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

På bakgrunn av dette påklager jeg, og ber dere revurdere.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak BLD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

 • Attachment

  Krav om n rnere begrunnelse p innsynskrav vedr rende l nnsniv et ved BLD 1.pdf

  292K Download View as HTML

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og
likestillingsdepartementet.

Denne e-posten er meint for den institusjon eller person den er retta til
og kan vere underlagt lovbestemt teieplikt. Ver vennleg og slett e-posten
og kontakt Barne- og likestillingsdepartementet dersom e-posten er
feilsendt.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Ministry of Children and Equality,
Norway, immediately.

Med vennlig hilsen

 

Barne- og likestillingsdepartementet

22 24 90 90

www.regjeringen.no

 

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved BLD».

Datatilsynet har uttalt at det Mimes Brønn driver med er journalistisk virksomhet, og de har selv gitt innsyn i alle i ledende stillinger hos Datatilsynet sin lønn med navn, stillingstittel og lønn oppgitt.

Ber derfor om å få dette utlevert.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved BLD».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Da Kongen i statsråd ikke er et reellt klageorgan for avslag på departementenes avgjørelser på innsynskrav, siden de aldri har gitt klager medhold og ikke i realiteten saksbehandler klager, anser jeg at bestemmelsen med femdagersfristen også gjelder departementene.

Det er Sivilombudsmannen som er de facto klageinstans, og offentleglova er på mange måter en skinnlov siden departementene ikke behøver å respektere ombudsmannens avgjørelser.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak BLD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2 Attachments

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og
likestillingsdepartementet.

Denne e-posten er meint for den institusjon eller person den er retta til
og kan vere underlagt lovbestemt teieplikt. Ver vennleg og slett e-posten
og kontakt Barne- og likestillingsdepartementet dersom e-posten er
feilsendt.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Ministry of Children and Equality,
Norway, immediately.

Med vennlig hilsen

 

Barne- og likestillingsdepartementet

22 24 90 90

www.regjeringen.no

 

Kjære Postmottak BLD,

Tusen takk.

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak BLD, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 Attachment

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne- og
likestillingsdepartementet.

Denne e-posten er meint for den institusjon eller person den er retta til
og kan vere underlagt lovbestemt teieplikt. Ver vennleg og slett e-posten
og kontakt Barne- og likestillingsdepartementet dersom e-posten er
feilsendt.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Ministry of Children and Equality,
Norway, immediately.

Med vennlig hilsen

 

Barne- og likestillingsdepartementet

22 24 90 90

www.regjeringen.no

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marte Nilsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.