Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mona Olsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Lønnsnivået i UDI

Vi venter på at Mona Olsen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger i direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Randi Lutnæs Magnesen, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Hei.
Vedlagt finner du liste over våre ledere og deres brutto avlønning.

Vennlig hilsen

Randi L. Magnesen
rådgiver
HR-enheten
+47 407 05 957
 
 
Utlendingsdirektoratet
www.udi.no 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1081]>
Sendt: fredag 22. juni 2018 00:41
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i UDI

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger i direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1081]

Er [UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til UDI - Utlendingsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten.

 

Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.

 

Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/.

 

This is an automatic response and you cannot reply to this email.

 

Utlendingsdirektoratet (UDI), Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Telefon: 23
35 15 00.

[4]www.udi.no

 

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI), P.O. Box 2098 Vika, N-0125
Oslo, Norway. Telephone: +47 23 35 15 00, [5]www.udi.no

 

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. file:///tmp/www.udi.no
5. file:///tmp/www.udi.no

Hanne Holemark, UDI - Utlendingsdirektoratet

Foreløpig svar

Vi viser til din e-post datert 8. juli 2018.

På grunn av ferieavvikling, er det ikke mulig for oss å behandle din henvendelse nå. Vi antar at du vil få et svar fra oss i løpet av uke 32.

Hilsen
 
Hanne Holemark
Seniorrådgiver
HR-enheten
Telefon:  + 47 41 65 11 66
 
Utlendingsdirektoratet
www.udi.no 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1081]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 13:44
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i UDI

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1081]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i UDI».

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Hanne Holemark, UDI - Utlendingsdirektoratet

2 Attachments

Vi viser til din e-post datert 12. juni.

Vi har antatt at du ønsket å få opplysninger samlet fra oss for å kunne sammenligne, men vi vedlegger her enkelte av de opplysningene du etterspør. Det er opplysninger om lønn og lønnsutvikling for nåværende direktør og gjennomsnittlig årslønn for de stillingskodene som ikke er lederstillinger.

Når det gjelder lønnsopplysninger for tidligere direktører, så er det vanskeligere for oss å få tatt ut, blant annet fordi vi har skiftet lønnssystem. Det er mulig at en slik sammenstilling ikke kan gjøres med "enkle fremgangsmåter" jamfør offentleglova § 9, men vi vil gjøre et forsøk. Dette vil vi ikke klare å få gjort før i løpet av uke 32, som nevnt i vår e-post i går.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1081]>
Sendt: torsdag 12. juli 2018 21:44
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i UDI

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i UDI».

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1081]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hanne Holemark, UDI - Utlendingsdirektoratet

Hei,

Ser nå at mitt navn mangler i e-posten jeg nettopp sendte.

Hilsen

Hanne Holemark
Seniorrådgiver
HR-enheten
Telefon: 41651166

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hanne Holemark
Sendt: fredag 13. juli 2018 12:57
Til: 'Mona Olsen' <[Innsyns-e-postadresse #1081]>
Emne: 18/02847-5 - Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i UDI

Vi viser til din e-post datert 12. juni.

Vi har antatt at du ønsket å få opplysninger samlet fra oss for å kunne sammenligne, men vi vedlegger her enkelte av de opplysningene du etterspør. Det er opplysninger om lønn og lønnsutvikling for nåværende direktør og gjennomsnittlig årslønn for de stillingskodene som ikke er lederstillinger.

Når det gjelder lønnsopplysninger for tidligere direktører, så er det vanskeligere for oss å få tatt ut, blant annet fordi vi har skiftet lønnssystem. Det er mulig at en slik sammenstilling ikke kan gjøres med "enkle fremgangsmåter" jamfør offentleglova § 9, men vi vil gjøre et forsøk. Dette vil vi ikke klare å få gjort før i løpet av uke 32, som nevnt i vår e-post i går.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1081]>
Sendt: torsdag 12. juli 2018 21:44
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i UDI

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i UDI».

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1081]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hanne Holemark, UDI - Utlendingsdirektoratet

3 Attachments

Vi viser til vår e-post til deg datert 13. juli 2018.

 

Vi har nå fått tatt ut lønnsopplysninger for de to som var direktører i
UDI forut for Frode Forfang, se vedlegg.

Hilsen

 

Hanne Holemark

Seniorrådgiver

HR-enheten

Telefon:  + 47 41 65 11 66

 

[1]http://udisia/verktoeykassa/kommunikasjo...

Utlendingsdirektoratet

[2]www.udi.no 

 

References

Visible links
2. http://www.udi.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mona Olsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.