Lønnsnivået i Miljødirektoratet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Miljødirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Heidi Hesselberg Rendal, Miljødirektoratet

3 Attachments

Hei,

 

Viser til henvendelse via Mimes brønn. Vi er i gang med å behandle kravet,
men har fått identisk innsynskrav fra en annen person også. Kjenner du til
dette? I så fall, representerer dere samme bedrift/organisasjon? Vi spør
av nysgjerrighet, for å bli bedre kjent med tjenesten.

 

Svar på kravet kommer i løpet av 3 virkedager uavhengig av mitt spørsmål
til deg.

 

Med hilsen
Heidi Hesselberg Rendal
rådgiver, seksjon for dokumentasjon og drift

Miljødirektoratet
Telefon: 414 49 929
E-post:
[1][epostadresse]

[2]www.miljødirektoratet.no - [3]www.miljøstatus.no

[4]Digital postkasse

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.miljødirektoratet.no/
3. http://www.miljøstatus.no/
4. http://www.norge.no/

Kjære Heidi Hesselberg Rendal,

Litt usikker på det, men det er vel ikke noe mer jobb for dere å svare begge.

God sommer :)

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Heidi Hesselberg Rendal, Miljødirektoratet

Hei,

Takk for svar, og god sommer til deg også!

Med vennlig hilsen,
Heidi Hesselberg Rendal

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Sendt: mandag 2. juli 2018 17:55
Til: Heidi Hesselberg Rendal <[epostadresse]>
Emne: Re: Behandling av innsynskrav

Kjære Heidi Hesselberg Rendal,

Litt usikker på det, men det er vel ikke noe mer jobb for dere å svare begge.

God sommer :)

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon

Manuela Ramin-Osmundsen, Miljødirektoratet

2 Attachments

 • Attachment

  SV innsyn etter Offentleglova L nnsniv et i Direktoratet for naturforvaltning.txt

  4K Download View as HTML

 • Attachment

  20180704 Foresp rsel om innsyn fra Mimesbronn svar fra Milj direktoratet.pdf

  423K Download View as HTML

Hei igjen,

Vedlagt følger vårt svar sendt til Marte Nilsen om det vi opplever er en liknende henvendelse.

Med hilsen
Manuela Ramin-Osmundsen
HR-sjef,  Seksjon for HR og utvikling

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: (oo 47) 90 68 60 30
E-post: [epostadresse

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsyn
Sendt: onsdag 4. juli 2018 14.31
Til: Manuela Ramin-Osmundsen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Sendt: søndag 1. juli 2018 19:19
Til: Postmottak Miljødirektoratet <[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

Kjære Miljødirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1164]

Er [Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Miljødirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Miljødirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Miljødirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Miljødirektoratet».

Dere hevder dere kan unnta opplysninger og la være å oversende oss dokumenter med henvisning til personopplysningsloven.

Samtidig oppgir dere ingen hjemmel for unntak i offentleglova.

Både Datatilsynet og Statsministerens kontor har utlevert en liste med både navn, stilling og lønnen til sine ledere:

https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Jeg mener derfor dere må gjøre tilsvarende, og ber om å få oppstillingen med navn.

Det er ikke adgang til å forhindre innsyn eller hevde unntak på forespørsler om innsyn etter offentleglova med henvisning til personopplysningsloven, slik dere har gjort.

Vi påklager avslaget.

Både den nåværende og den kommende personopplysningsloven har en bestemmelse som angir at personopplysningsloven ikke kan begrense innsynsrett etter offentleglova.

I personopplysningsloven § 6 heter det:

«Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.»

Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet:

«Personopplysninger i offentlige dokumenter som en offentlig myndighet eller et offentlig eller privat organ er i besittelse av for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, kan utleveres av myndigheten eller organet i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den offentlige myndigheten eller organet er underlagt, for å bringe allmennhetens rett til innsyn i offentlige dokumenter i samsvar med retten til vern av personopplysninger i henhold til denne forordning.»

På tross av et noe fremmed språk går denne bestemmelsen ifølge lovens forarbeider lenger enn den forrige. Vi viser her til Prop. 56 LS (2017-2018):

«I forordningen er det, i motsetning til i direktivet, uttrykkelig regulert hvordan reglene om personopplysningsvern forholder seg til nasjonale regler om innsyn i offentlige dokumenter. Etter forordningen artikkel 86 kan personopplysninger utleveres etter nasjonale regler om allmennoffentlighet, og det er tilstrekkelig at utleveringen er «i sam- svar med» de nasjonale reglene. Ettersom artikkel 86 ikke stiller andre krav til utleveringen av personopplysningene enn at den er «i samsvar med» reglene om allmennoffentlighet, går forordningen på dette punktet noe lenger i retning av offentlighet enn unntaksregelen i dagens lov. Mens unntaksregelen i personopplysningsloven § 6 første ledd kun gjelder ved innsynsrett etter offentleglova, omfatter unntaket i forordningen artikkel 86 også de tilfellene der offentleglova bare gir adgang, og ikke plikt, til å gi innsyn, jf. offentleglova § 11 om meroffentlighet.»

Det er adgang i offentleglova § 13 til å unnta sensitive personopplysninger med henvisning til opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dere kan imidlertid ikke unnta ordinære personopplysninger som ikke er sensitive slik som navn, fødselsdato, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted i forbindelse med innsynskrav etter offentleglova såfremt disse ikke «røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige», jf. forvaltningsloven § 13 andre ledd.

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for denne type opplysninger utdypet på s. 78:

«Føresegna omfattar ikkje alle opplysningar om enkeltpersonar. Det må dreie seg om opplysningar som det med god grunn er vanleg å ynskje å halde for seg sjølv. Opplysningane kan gjelde eigenskapar ved ein person, eller dei kan gjelde noko personen har gjort som kan vere egna til å karakterisere han, til dømes ei straffbar handling. At opplysningane er rekna som personopplysningar etter personopplysningslova, fører i seg sjølv ikkje til at dei er underlagde teieplikt etter forvaltningslova. Det ligg ulike grunnar og omsyn bak desse to kategoriseringane av opplysningar.»

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83).

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.» Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene skal sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Offentlegforskrifta § 7 andre ledd foreskriver at enkelte opplysninger ikke kan publiseres av det offentlige på internett:

I offentlegforskrifta § 7 heter det: «Tilgjengeleggjering av dokument på Internett
Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument tilgjengelege for ålmenta på Internett.
Følgjande skal ikkje gjerast tilgjengeleg på Internett:
...
e) opplysningar om lønn og godtgjering til fysiske personar, med unntak for opplysningar om lønn og godtgjering til personar i leiande stillingar i det offentlege og i leiande stillingar eller i styret i sjølvstendige rettssubjekt.»

Forskriften gjelder imidlertid kun offentlige organ, ikke andre, jf. første ledd, og den gjelder heller ikke dem som har ledende stillinger ved organet. En eventuell bekymring for eller viten om at andre vil publisere alle eller deler av opplysningene er altså ikke grunn for å nekte innsyn. Forskriften er forøvrig relativt begrenset utover dette i hva den angir at det offentlige ikke selv kan publisere på internett.

Aftenposten, Dagens Næringsliv og mange andre aviser publiserer hvert år tilsvarende oversikter, og lønningene til offentlig ansatte, særlig dem i lederstillinger, er i Norge en offentlig opplysning. Hensikten med dette er at skattebetalerne skal vite hva pengene deres går til - og å forhindre korrupsjon og urimelig lønnsvekst slik som i flere land i Sør-Europa. Det er etter mitt syn viktig at det edruelige norske lønnsnivået for ledere ikke få skli ut, og siden det er mye som tyder på at det har gjort nettopp det de siste ti årene, er det desto mer viktig med full åpenhet om disse lønningene.

Vi viser videre til prinsippet om gjenbruk av offentlige saksdokumenter som er stadfestet både i norsk lov og i EU-direktiv 2003/98/EF. Offentleglova § 1 første ledd andre punktum heter det at loven skal «leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

I Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 skriver ombudsmannen: «Det er ikke noe krav om at den som ber om innsyn, må oppgi formålet for innsynet. Den informasjonen man har fått innsyn i etter offentleglova, kan som hovedregel også brukes til «eitkvart formål», jf. offentleglova § 7 første ledd. … At informasjonen kan brukes til ethvert formål, må også sees i sammenheng med formålsbestemmelsen om viderebruk i § 1.

Disse bestemmelsene gjennomfører gjenbruksdirektivet artikkel 5 i norsk rett. Formålet bak direktivet er at forvaltningen ikke skal legge unødvendige begrensninger for viderebruk av offentlig informasjon.»

Journalistisk, kunstnerisk, litterær og akademisk virksomhet er forøvrig unntatt de fleste av personopplysningslovens bestemmelser, jf. personopplysningsloven § 7 og § 3 i den nye loven som gjennomfører personvernforordningen i norsk lov.

Formålet med mitt innsynskrav faller slik jeg ser det innunder det som er journalistisk virksomhet, da jeg er i regelmessig kontakt med journalister om mine funn, allerede har blogget om dem og har til hensikt å blogge mer, og enkelte funn har ført til saker i media. Forordningen spesifiserer forøvrig at journalistikk må tolkes bredt, av hensyn til ytringsfriheten. Punkt 153 i forordningen foreskriver:

«Det bør fastsettes unntak eller fritak fra visse bestemmelser i denne forordning for behandling av personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer, dersom dette er nødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytrings- og informasjonsfrihet som nedfelt i artikkel 11 i pakten … For å ta høyde for viktigheten av retten til ytringsfrihet i ethvert demokratisk samfunn må begreper som er knyttet til denne friheten, f.eks. journalistikk, tolkes bredt».

Datatilsynet har nylig utalt at det Mimes Brønn driver med er journalistisk virksomhet.

Dette bør uansett ikke ha noen betydning, jf. offentleglova § 6 som forbyr forskjellsbehandling av dem som krever innsyn.

Jeg bestrider videre at dere kan la være å oversende dokumentene elektronisk med henvisning til at det er snakk om personopplysninger. Nesten alle innsynskrav besvares på epost av forvaltningen. Det er kun personnummer som ikke kan oversendes elektronisk, jf. personopplysningsforskrifen § 10-2. Da personnummer kan unntas med henvisning til offentleglova § 26 femte ledd og jeg heller ikke behøver disse, ber jeg om at eventuelle personnummer i dokumentene sladdes, slik at de kan oversendes elektronisk.

Det er ikke et krav at man oppgir årsaken til at man krever innsyn eller identitet, og man har også krav på å få oversendt dokumentene på epost. Viser her til Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Vi minner om forvaltningslovens §§ 33 og 34 som stadfester at dere skal «foreta de undersøkelser klagen gir grunn til» og at klageinstans skal «prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med».

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Vi ber da også om en utvidet begrunnelse slik vi har krav på, jf. § 31 andre ledd. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Det er ikke under noen omstendighet adgang til å bruke mer enn 10 dager på å behandle klager etter gjeldende rettspraksis og flere avgjørelser fra Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Manuela Ramin-Osmundsen, Miljødirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  20180705 Foresp rsel om innsyn fra Mimesbronn svar fra Milj direktoratet.pdf

  422K Download View as HTML

Vedlagt følger vårt reviderte svar.

Med hilsen
Manuela Ramin-Osmundsen
HR-sjef,  Seksjon for HR og utvikling

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: (oo 47) 90 68 60 30
E-post: [epostadresse

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Manuela Ramin-Osmundsen
Sendt: onsdag 4. juli 2018 14.42
Til: 'Mona Olsen' <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Kopi: Ingrid Krohn-Hansen <[epostadresse]>; Innsyn <[epostadresse]>; Manuela Ramin-Osmundsen <[epostadresse]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

Hei igjen,

Vedlagt følger vårt svar sendt til Marte Nilsen om det vi opplever er en liknende henvendelse.

Med hilsen
Manuela Ramin-Osmundsen
HR-sjef,  Seksjon for HR og utvikling

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: (oo 47) 90 68 60 30
E-post: [epostadresse

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsyn
Sendt: onsdag 4. juli 2018 14.31
Til: Manuela Ramin-Osmundsen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Sendt: søndag 1. juli 2018 19:19
Til: Postmottak Miljødirektoratet <[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

Kjære Miljødirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1164]

Er [Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Miljødirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Manuela Ramin-Osmundsen, Miljødirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  20180705 Foresp rsel om innsyn fra Mimesbronn svar fra Milj direktoratet.pdf

  422K Download View as HTML

Vedlagt følger vårt reviderte svar.

Med hilsen
Manuela Ramin-Osmundsen
HR-sjef,  Seksjon for HR og utvikling

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: (oo 47) 90 68 60 30
E-post: [epostadresse

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Manuela Ramin-Osmundsen
Sendt: onsdag 4. juli 2018 14.42
Til: 'Mona Olsen' <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Kopi: Ingrid Krohn-Hansen <[epostadresse]>; Innsyn <[epostadresse]>; Manuela Ramin-Osmundsen <[epostadresse]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

Hei igjen,

Vedlagt følger vårt svar sendt til Marte Nilsen om det vi opplever er en liknende henvendelse.

Med hilsen
Manuela Ramin-Osmundsen
HR-sjef,  Seksjon for HR og utvikling

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: (oo 47) 90 68 60 30
E-post: [epostadresse

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsyn
Sendt: onsdag 4. juli 2018 14.31
Til: Manuela Ramin-Osmundsen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Sendt: søndag 1. juli 2018 19:19
Til: Postmottak Miljødirektoratet <[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Miljødirektoratet

Kjære Miljødirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1164]

Er [Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Miljødirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Manuela Ramin-Osmundsen,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Manuela Ramin-Osmundsen, Miljødirektoratet

Jeg har fri og er tilbake mandag 6. august.

Ingrid Krohn Hansen ([epostadresse]) fungerer frem til
15.juli (988 07 145)

 

Yvonne Roualet Thoresen (yvonne.roualet.thoresen) fungerer i perioden
16.juli til 5.august (986 35 720).

 

Gjelder saken spørsmål og bistand til reise, rekruttering, lønn og
personal, er det fint om henvendelsen blir sendt til våre fellespostkasser
[1]HR-lønn og personal, [2]HR-reise eller [3]HR-rekruttering.

 

God sommer til dere alle!

 

Manuela Ramin-Osmundsen

90 68 60 30

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]

Manuela Ramin-Osmundsen, Miljødirektoratet

Hei igjen,

Jeg har ferie frem til 6 august.
HR er lavt bemannet i fellesferien og vi har ikke noe lønnsmedarbeider som kan fremskaffe slik oversikt før slutten av juli.

Jeg har ikke mulighet til å beordre folk på jobb til å besvare deres spørsmål og ber om å ha mulighet til å svare mellom 6 og 8 august.

Hilsen

Manuela Ramin-Osmundsen

Sendt fra min iPhone

vis sitert seksjon

Kjære Miljødirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Miljødirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Miljødirektoratet».

Det skulle dere ha tenkt på før dere tok ferie.

Det er deres ansvar å bemanne arkivet hele tiden slik at innsynskrav kan besvares etter lovens frister også i ferien.

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke besvarer kravet etter lovens frister, vil vi vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Manuela Ramin-Osmundsen,

Det skulle dere ha tenkt på før dere tok ferie.

Det er deres ansvar å bemanne arkivet hele tiden slik at innsynskrav kan besvares etter lovens frister også i ferien.

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke besvarer kravet etter lovens frister, vil vi vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Manuela Ramin-Osmundsen, Miljødirektoratet

Jeg har fri og er tilbake mandag 6. august.

Ingrid Krohn Hansen ([epostadresse]) fungerer frem til
15.juli (988 07 145)

 

Yvonne Roualet Thoresen (yvonne.roualet.thoresen) fungerer i perioden
16.juli til 5.august (986 35 720).

 

Gjelder saken spørsmål og bistand til reise, rekruttering, lønn og
personal, er det fint om henvendelsen blir sendt til våre fellespostkasser
[1]HR-lønn og personal, [2]HR-reise eller [3]HR-rekruttering.

 

God sommer til dere alle!

 

Manuela Ramin-Osmundsen

90 68 60 30

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]

Lisbeth Magnussen, Miljødirektoratet

3 Attachments

Svar på henvendelse om innsyn til Miljødirektoratet Lønnsnivået i
Miljødirektoratet- sak: 2018/7080 

Vi viser til deres henvendelse datert søndag 8.juli 2018:

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

1.    Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin
ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som
sammenligningsgrunnlag.

2.    Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

3.    Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som
ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

 

Vedlagt er en sammenstilling i excel-format som svarer ut forespørsel 1 og
3 over.

 

Grunnet to tariffavtaler i staten er sammenstillingen for forespørsel 3
ikke justert for tilleggslønn for LO/YS/Unio-medlemmer da dette krever mye
manuell beregning. Dette tillegget utgjør for de fleste kr 5.700,- i året
og omfatter ca 190 av våre ansatte.

 

Vedrørende forespørsel 2 ble Miljødirektoratet opprettet 1.juli 2013 og
har hele tiden hatt Ellen Hambro som toppleder. For informasjon om hennes
lønn og lønnsutvikling vises det til svar på spørsmål 1.

 

Vi forutsetter at dere forvalter vedlagte informasjon i henhold til
gjeldende lovverk.

 

Eventuelle ytterligere spørsmål sendes [1][Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Med hilsen
Lisbeth Magnussen
rådgiver, HR-seksjonen

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 900 74 878
E-post:
[epostadresse]

[2]www.miljødirektoratet.no - [3]www.miljøstatus.no

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.miljødirektoratet.no/
3. http://www.miljøstatus.no/

Lisbeth Magnussen, Miljødirektoratet

3 Attachments

Mona Olsen

 

Vi viser til deres henvendelse datert søndag 8.juli 2018.07.11

Direktorat for naturforvaltning eksisterer ikke lenger. Direktoratet for
naturforvaltning var et rådgivende og utøvende statlig direktorat
underlagt Miljøverndepartementet. DN ble slått sammen med Klima- og
forurensningsdirektoratet til Miljødirektoratet 1. juli 2013.  Vi kan
derfor ikke besvare spørsmål 1 og 3.

 

Når det gjelder spørsmål 2, har vi kun elektronisk tilgjengelig
lønnsinformasjon om Janne Sollie fra 2006. Janne Sollie var deres siste
direktør.   

 

 

1.            Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin
ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som
sammenligningsgrunnlag.

2.            Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og
lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

3.            Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte
stillingskoder som ikke er lederstillinger.

 

 

Ytterligere spørsmål sendes [1][Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Med hilsen
Lisbeth Magnussen
rådgiver, HR-seksjonen

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 900 74 878
E-post:
[epostadresse]

[2]www.miljødirektoratet.no - [3]www.miljøstatus.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Marte Nilsen <[4][epostadresse]>

Sendt: søndag 8. juli 2018 17:21

Til: Postmottak Miljødirektoratet <[5][Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet for
naturforvaltning

 

Kjære Direktoratet for naturforvaltning,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

 

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

 

References

Visible links
1. mailto:[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.miljødirektoratet.no/
3. http://www.miljøstatus.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Lisbeth Magnussen, Miljødirektoratet

2 Attachments

Marte Nilsen

 

Vi viser til deres henvendelse datert søndag 8.juli 2018.07.11

Direktorat for naturforvaltning eksisterer ikke lenger. Direktoratet for
naturforvaltning var et rådgivende og utøvende statlig direktorat
underlagt Miljøverndepartementet. DN ble slått sammen med Klima- og
forurensningsdirektoratet til Miljødirektoratet 1. juli 2013.  Vi kan
derfor ikke besvare spørsmål 1 og 3.

 

Når det gjelder spørsmål 2, har vi kun elektronisk tilgjengelig
lønnsinformasjon om Janne Sollie fra 2006. Janne Sollie var deres siste
direktør.   

 

 

1.            Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin
ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som
sammenligningsgrunnlag.

2.            Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og
lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

3.            Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte
stillingskoder som ikke er lederstillinger.

 

 

Evt ytterligere spørsmål kan sendes [1][Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Med hilsen
Lisbeth Magnussen
rådgiver, HR-seksjonen

Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 900 74 878
E-post:
[2][epostadresse]

[3]www.miljødirektoratet.no - [4]www.miljøstatus.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Marte Nilsen <[5][epostadresse]>

Sendt: søndag 8. juli 2018 17:21

Til: Postmottak Miljødirektoratet <[6][Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet for
naturforvaltning

 

Kjære Direktoratet for naturforvaltning,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

 

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

 

References

Visible links
1. mailto:[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.miljødirektoratet.no/
4. http://www.miljøstatus.no/
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[Miljødirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Lisbeth Magnussen,

Ber dere besvare tilsvarende som om jeg hadde henvendt meg til Miljødirektoratet. Feilen skyldes at Mimes Brønn har væt trege med å oppdatere.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Lisbeth Magnussen, Miljødirektoratet

Mona Olsen

Viser til svar fra Miljødirektoratet onsdag 11. juli 2018, kl.14.49.

Med hilsen
Lisbeth Magnussen
rådgiver, HR-seksjonen

Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 900 74 878
E-post: [epostadresse]

www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1164]>
Sendt: onsdag 11. juli 2018 22:28
Til: Lisbeth Magnussen <[epostadresse]>
Emne: Re: Årslønn DN

Kjære Lisbeth Magnussen,

Ber dere besvare tilsvarende som om jeg hadde henvendt meg til Miljødirektoratet. Feilen skyldes at Mimes Brønn har væt trege med å oppdatere.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon