Ledelsen i HSØ sin korrespondanse

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om å få utlevert:

- Brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i forbindelse med outsourcingen.
- Eposter og brev fra Steinar Marthinsen, viseadm i HSØ. Fra 2012 og til nå.

Ber om at dette utleveres uten ugrunnet opphold, slik offl. § 29 foreskriver.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, HamarDet bekreftes herved at Helse Sør-Øst RHF har mottatt din e-post.
Henvendelsen vil bli videresendt den rette avdeling for behandling. Vanlig
saksbehandlingstid må beregnes selv om henvendelsen er sendt via e-post.

 

Helse Sør-Øst RHF har iht personopplysningsforskriften og Norm for
informasjonssikkerhet ikke anledning til å gi svar som inneholder
helseopplysninger pr e-post. Vi vil derfor besvare din henvendelse i brevs
form. Vi ber derfor om at du sender oss din fullstendige postadresse, og
gjerne også telefonnummer slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for
ytterligere opplysninger.

 

Helse Sør-Øst RHF gjør oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter
som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Vi vil derfor
oppfordre deg til å ikke bruke e-post som inneholder sensitive
opplysninger.  

 

Dette er en automatisk opprettet e-post, vennligst ikke svar på denne.

 

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Dokumentsenter

[1]www.helse-sorost.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.helse-sorost.no

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Det vises til innsynsbegjæring der det bes om utlevering av:
"- Brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i forbindelse med outsourcingen.
- Eposter og brev fra Steinar Marthinsen, viseadm i HSØ. Fra 2012 og til nå. "

Generelt opplyses at juridisk direktør sin rolle i saken har vært sporadisk i enkelte faser:
- sommeren 2015, deltaker i diverse møter og intern saksbehandling knyttet til håndtering av eiendeler ved et langsiktig partnerskap og vurdering av hvorvidt det ville innebære finansiell leasing.
Det foreligger så vidt kjent ikke referat fra møtene
- sommeren 2016, delaktig i intern saksforberedelse i Helse Sør-Øst RHF frem mot styrebehandling i september 2016.
- vinteren 2016/17 deltaker i enkelte møter med Sykehuspartner knyttet til status i programmet iMod. Det foreligger ikke referat fra disse møtene.
- fra mai 2017 deltaker i den interne saksbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF knyttet til iMod og at ansatte hos leverandør var gitt tilganger. Dokumenter knyttet til "at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive pasientdata" er du tidligere gitt innsyn i.

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen sin rolle i saken har vært som styreleder i Sykehuspartner frem til november 2015. Offentlige styredokumenter finner du på Sykehuspartner sin hjemmeside.

Etter det vi kan se har hverken juridisk direktør eller viseadministrerende direktør hatt noen formell korrespondanse i saken. Vi minner dog om at prosessen har pågått over flere år, og ber i lys av det om at innsynsbegjæringen eventuelt konkretiseres.

Med vennlig hilsen
Maria Olsen
sekretær arkiv
 

Helse Sør-Øst RHF
PB 404, 2303 Hamar
[epostadresse] - [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
www.helse-sorost.no - Følg oss på sosiale medier
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #391]]
Sendt: 12. juni 2017 17:56
Til: HSORHF PB Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ledelsen i HSØ sin korrespondanse

Kjære Helse Sør-Øst RHF,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om å få utlevert:

- Brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i forbindelse med outsourcingen.
- Eposter og brev fra Steinar Marthinsen, viseadm i HSØ. Fra 2012 og til nå.

Ber om at dette utleveres uten ugrunnet opphold, slik offl. § 29 foreskriver.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #391]

Er [Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helse Sør-Øst RHF, Hamar? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Dere kan ikke skille mellom såkalt formell og uformell korrespondanse for å unnta dokumenter fra innsyn. Så lenge korrespondansen «gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet», er det omfattet. Jf. offl. § 4, andre ledd. Det synes som om dere forsøker på et klassisk forsøk på å spenne ben på offentleglova for å unnta dere innsyn, nekte å ta imot klage, gi avslag som dere later som ikke er avslag o.l. HOD, som er klageinstans, setter ikke veldig pris på den slags; de er noen av de flinkeste på offentleglova i landet og akkurat som meg har de sett den typen byråkratiske unnvikelsesstrategier mange ganger. Ønsker dere å se om dere kan finne frem dokumenter for meg, eller skal jeg påklage dette svaret - som jeg anser som et avslag?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ledelsen i HSØ sin korrespondanse».

Den 12. juni ba jeg om:

- Brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i forbindelse med outsourcingen.
- Eposter og brev fra Steinar Marthinsen, viseadm i HSØ. Fra 2012 og til nå.

Den 13. juni fikk jeg følgende svar fra Helse Sør-Øst (HSØ):

«Det vises til innsynsbegjæring der det bes om utlevering av:
"- Brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i forbindelse med outsourcingen.
- Eposter og brev fra Steinar Marthinsen, viseadm i HSØ. Fra 2012 og til nå. "

Generelt opplyses at juridisk direktør sin rolle i saken har vært sporadisk i enkelte faser:
- sommeren 2015, deltaker i diverse møter og intern saksbehandling knyttet til håndtering av eiendeler ved et langsiktig partnerskap og vurdering av hvorvidt det ville innebære finansiell leasing.
Det foreligger så vidt kjent ikke referat fra møtene
- sommeren 2016, delaktig i intern saksforberedelse i Helse Sør-Øst RHF frem mot styrebehandling i september 2016.
- vinteren 2016/17 deltaker i enkelte møter med Sykehuspartner knyttet til status i programmet iMod. Det foreligger ikke referat fra disse møtene.
- fra mai 2017 deltaker i den interne saksbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF knyttet til iMod og at ansatte hos leverandør var gitt tilganger. Dokumenter knyttet til "at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive pasientdata" er du tidligere gitt innsyn i.

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen sin rolle i saken har vært som styreleder i Sykehuspartner frem til november 2015. Offentlige styredokumenter finner du på Sykehuspartner sin hjemmeside.

Etter det vi kan se har hverken juridisk direktør eller viseadministrerende direktør hatt noen formell korrespondanse i saken. Vi minner dog om at prosessen har pågått over flere år, og ber i lys av det om at innsynsbegjæringen eventuelt konkretiseres.»

Jeg bestrider at dokumenter eller korrespondanse kan unntas med henvisning til at den er «uformell» og påklager avslaget på innsyn.

Viser til offentlighetslovens § 4, som definerer virkeområdet:

Ǥ 4.Definisjonar
Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.
Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt.»

Overnevntes korrespondanse i anledning saken har både kommet inn til og blitt sendt ut av HSØ, og tematikken gjelder i aller høyeste grad «ansvarsområdet eller verksemda» til organet.

HSØ ber om at innsynsbegjæringen konkretiseres. Da saken er såpass viktig, bestrider jeg at det er nødvendig, og mener at man bør legge ned en innsats begrunnet i retten til merinnsyn som anført i § 11, for å utlevere alle dokumentene som er dekket av kravet. Imidlertid merker jeg meg at HSØ selv lister opp en del aktuelle perioder og temaer i forhold til juridisk direktør. HSØ kan begynne med å gi innsyn i dette. Om de besitter en slik oversikt i forhold til vedkommende, antar jeg at de har samme oversikt i forhold til Steinar Martinsen.

Innsynsbegjæringer skal besvares med dokumenter og/eller paragrafer, jf. § 1-4 og § 31, 1. ledd.

Denne saken har stor samfunnsmessig betydning, og jeg mener derfor hensynet til merinnsyn må føre til at en frigir dokumentene. Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold» sammen med usladdede utgaver av alle omfattede dokumenter, jf. offl. § 32 og om en utvidet begrunnelse. Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Anmoder samtidig HOD som klageinstans om å følge opp slik at klagen får korrekt saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ledels...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, Hamar

3 Attachments

Vedlagt følger brev vedrørende innsyn utenlandske IT arbeidere.

 

Med vennlig hilsen

Maria Olsen

sekretær arkiv

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar

[2][epostadresse] - [3][Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]

[4]www.helse-sorost.no - [5]Følg oss på sosiale medier

[6]Beskrivelse: miljøhensynTa miljøhensyn - vurder om du virkelig må
skrive ut denne e-posten!

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[Helse Sør-Øst RHF, Hamar henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.helse-sorost.no/
5. http://www.helse-sorost.no/sosialemedier

Kjære Helse Sør-Øst RHF, Hamar,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse Sør-Øst RHF, Hamar sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ledelsen i HSØ sin korrespondanse».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Da det nå er gått flere måneder uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ledels...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

HSORHF PB Postmottak, Helse Sør-Øst RHF, Hamar

6 Attachments

Det vises til innsynsbegjæring av 12. juni 2017 der det bes om å få
utlevert:

 

«-brev, epost og referater til og fra juridisk direktør i HSØ i
forbindelse med outsourcingen.

- Eposter og brev fra Steinar Marthinsen, viseadm i HSØ. Fra 2012 og til
nå.»

 

Det ble 13. juni 2017 gitt følgende svar fra Helse Sør-Øst RHF:

 

«Generelt opplyses at juridisk direktør sin rolle i saken har vært
sporadisk i enkelte faser:

- sommeren 2015, deltaker i diverse møter og intern saksbehandling knyttet
til håndtering av eiendeler ved et langsiktig partnerskap og vurdering av
hvorvidt det ville innebære finansiell leasing.

   Det foreligger så vidt kjent ikke referat fra møtene

- sommeren 2016, delaktig i intern saksforberedelse i Helse Sør-Øst RHF
frem mot styrebehandling i september 2016.

- vinteren 2016/17 deltaker i enkelte møter med Sykehuspartner knyttet til
status i programmet iMod. Det foreligger ikke referat fra disse møtene.

- fra mai 2017 deltaker i den interne saksbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF
knyttet til iMod og at ansatte hos leverandør var gitt tilganger.
Dokumenter knyttet til "at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive
pasientdata" er du tidligere gitt innsyn i.

 

Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen sin rolle i saken har vært
som styreleder i Sykehuspartner frem til november 2015. Offentlige
styredokumenter finner du på Sykehuspartner sin hjemmeside.

 

Etter det vi kan se har hverken juridisk direktør eller
viseadministrerende direktør hatt noen formell korrespondanse i saken. Vi
minner dog om at prosessen har pågått over flere år, og ber i lys av det
om at innsynsbegjæringen eventuelt konkretiseres.»

 

13. juni 2017 mottok vi deretter to svar uavhengig av hverandre,
henholdsvis kl 17.38 og 17.50. Ingen av disse fulgt opp vår anmodning om å
konkretisere innsynsbegjæringen. 5. november 2017 er det igjen mottatt ny
henvendelse / klage over for sen saksbehandling. Heller ikke nå er
innsynsbegjæringen konkretisert. Begjæringen krever således omfattende søk
og gjennomgang av epostkontoen til de ansatte begjæringen gjelder. På
grunn av stor arbeidsbelastning har dette ikke latt seg prioritere
tidligere.

 

 

Som opplyst i vårt svar 13. juni  har juridisk direktør vært inne i
følgende faser:

 

- sommeren 2015, deltaker i diverse møter og intern saksbehandling knyttet
til håndtering av eiendeler ved et langsiktig partnerskap og vurdering av
hvorvidt det ville innebære finansiell leasing.

   Det foreligger så vidt kjent ikke referat fra møtene

·        Omfattende epostgjennomgang har avdekket følgende dokumenter som
vedlegges:

o   Mailkorrespondanse vedlagt presentasjon vedr «Selge eller beholde
eiendeler?), siste mail av 19. juni 2015

o   Mailkorrespondanse vedr «SPIIS Behandling av eiendeler», siste mail av
23. juni 2015.

o   Mailkorrespondanse vedr «Aksjonspunkter – Langsiktig partnerskap:
Håndtering av eiendeler, siste mail av 6. august 2015

o   Mailkorrespondanse vedr «Spørsmål om overføring av personell», siste
mail av 7. august 2015

o   Mailkorrespondanse vedr «dialogmøter med leverandør», siste mail av
14. august 2015.

 

- sommeren 2016, delaktig i intern saksforberedelse i Helse Sør-Øst RHF
frem mot styrebehandling i september 2016.

·        Det endelige dokumentet, som er undergitt offentleglova, jfr offl
§ 4 annet ledd, er fremlagt som styresak 069-2016 og finnes på Helse
Sør-Øst RHF sin internettside.

 

- vinteren 2016/17 deltaker i enkelte møter med Sykehuspartner knyttet til
status i programmet iMod. Det foreligger ikke referat fra disse møtene.

·        Gjennomgang av mailboks har ikke avdekket dokumenter knyttet til
dette.

 

- fra mai 2017 deltaker i den interne saksbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF
knyttet til iMod og at ansatte hos leverandør var gitt tilganger.
Dokumenter knyttet til "at ansatte i HPE har fått tilgang til sensitive
pasientdata" er du tidligere gitt innsyn i.

·        Som det fremkommer av vår mail av 13. juni er du tidligere gitt
innsyn i dokumenter knyttet til at ansatte i HPE har fått tilgang til
sensitive pasientdata».

·        Saksbehandlingen har for øvrig materialiser seg i styresaker
behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF og foretaksmøteprotokoller i
Sykehuspartner HF. Disse dokumentene finner du på Helse Sør-Øst RHF sin
hjemmeside.

 

Når det gjelder korrespondanse knyttet til Viseadministrerende direktør
Steinar Marthinsen er du i vårt svar av 13. juni opplyst om at hans rolle
har vært som styreleder i Sykehuspartner HF, og at disse dokumentene
finnes på Sykehuspartners hjemmeside. For øvrig gjør vi oppmerksom på at
Steinar Marthinsen nå har gått av med pensjon.

 

Helse Sør-Øst RHF kan etter dette ikke se at det finnes ytterligere
dokumenter som er omfattet av din innsynsbegjæring.

 

Med vennlig hilsen

Dokumentsenteret

 

[1]Beskrivelse: logo-sor-ost

 

 

References

Visible links

Kjære HSORHF PB Postmottak,

Takk for grundig svar og utlevering av flere dokumenter.

Med ønske om en god helg/uke.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen