Kurs og arrangementer for kommunesektoren

Venter på klagebehandling.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet

I medhold av offentligloven, ber jeg UDI sende meg:

En oversikt over arrangementer som UDI har gjennomført for kommuner i Norge, eventuelt der UDI har holdt innlegg på arrangement gjennomført av eller i samarbeid med kommunaldepartementet, en eller flere kommuner eller kommunenes sentralforbund. Eksempel: kurs, konferanser.

Det bes om en liste med tittel på arrangement (tema), tid og sted og program for det enkelte arrangement samt deltakerlister for hvert arrangement - eller innlegg i de tilfellene hvor UDI har holdt innlegg på andre sine arrangement.

Innsynskravet avgrenses til perioden etter regjeringen Solberg tiltrådte høsten 2013.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kurs og arrangementer for kommunesektoren».

Avslaget påklages med hjemmel i offentligloven §32 andre ledd: "Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd."

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kurs_o...

Med vennlig hilsen,

Andrine Paulsen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Andrine Paulsen
Dokumentet 18/02780-3 Svar på innsynsbegjæring og klage - Sammenstilling
av informasjon - Oversikt over arrangementer som UDI har gjennomført for
kommuner i Norge i saken Innsynsbegjæring - Sammenstilling av informasjon
- Oversikt over arrangementer som UDI har gjennomført for kommuner i Norge
er sendt av Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet
Viser til begrunnelsen i avslaget som dere hjemler i §28 andre ledd: "Utlendingsdirektoratet har ikke en sammenstilling av de opplysningen du ber om i våre systemer. Dersom vi skulle forsøke å lage en slik sammenstilling ville det være svært tidkrevende og det ville sannsynligvis ikke være mulig å gjenskape en komplett oversikt."

Offentlegloven §28 andre ledd er ikke en gyldig hjemmel til å nekte innsyn. Der heter det:
"Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art."

Ordlyden i innsynskravet var slik:
"En oversikt over arrangementer som UDI har gjennomført for kommuner i Norge, eventuelt der UDI har holdt innlegg på arrangement gjennomført av eller i samarbeid med kommunaldepartementet, en eller flere kommuner eller kommunenes sentralforbund. Eksempel: kurs, konferanser.

Det bes om en liste med tittel på arrangement (tema), tid og sted og program for det enkelte arrangement samt deltakerlister for hvert arrangement - eller innlegg i de tilfellene hvor UDI har holdt innlegg på andre sine arrangement.

Innsynskravet avgrenses til perioden etter regjeringen Solberg tiltrådte høsten 2013."

Dette er jfr. §28 andre ledd nettopp en "rimelig utstrekning av saker av en bestemt art". Innsynskravet er tidsavgrenset og kan svarers på i form av en oversikt over arrangementer. Dernest kan dette suppleres med deltakerlister for hvert arrangement. I tillegg kan innsynskravet suppleres med innlegg hvor UDI har holdt innlegg på andre sine arrangement.

Det vises til offentligloven §1 om at loven skal "leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen,​ den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta".

Innsynskravet bes sendt over til klageinstans for videre saksbehandling.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten.

 

Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.

 

Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/.

 

This is an automatic response and you cannot reply to this email.

 

Utlendingsdirektoratet (UDI), Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Telefon: 23
35 15 00.

[4]www.udi.no

 

The Norwegian Directorate of Immigration (UDI), P.O. Box 2098 Vika, N-0125
Oslo, Norway. Telephone: +47 23 35 15 00, [5]www.udi.no

 

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. file:///tmp/www.udi.no
5. file:///tmp/www.udi.no

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet
Kravet om innsyn avgrenses til de fire største kommunene i Norge, med Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kommuner - ellers samme avgrensning som tidligere.

Innsynskravet bes behandlet på nytt før det vurderes påklaget.

Med vennlig hilsen,
Andrine Paulsen

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet
Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kurs og arrangementer for kommunesektoren».

Det har ikke blitt svart på presisert og dermed nytt krav om dokumentinnsyn. Det påklages dermed med hjemmel i 5-dagers regelen i offentligloven §32 andre ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kurs_o...

Med vennlig hilsen,

Andrine Paulsen