Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo politidistrikt, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Eventuelle tjenestemessige reaksjoner mot Jan Erik Bresil eller andre dokumenter om kritikkverdige handlinger Bresil har begått som måtte finnes i hans personalmappe.

Når det gjelder offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling, er dette sjeldent taushetsbelagt, selv om det gjelder straffbare forhold, se bla. Justisdepartementets rettleiar, punkt 6.2.3.2 (s.82,83):

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal ivareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld.» (…) «At ein offentleg tenestemann har fått ein tenesterelatert reaksjon som til dømes avskil, blir ikkje rekna som eit personleg tilhøve. Det vil òg vere anledning til å opplyse om den direkte årsaka til reaksjonen, til dømes at personen har utvist grov uforstand i tenesta. Det vil heller ikkje vere teieplikt for opplysningar om at ein tenestemann har gjort seg skuldig i straffbare handlingar i tenesta og kva reaksjon dette har ført til, anten det gjeld administrative eller strafferettslege reaksjonar.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:

"Hei,

Oslo politidistrikt har ingen slike dokumenter/opplysninger som det kreves innsyn i. Det vil dermed ikke være mulig å gi innsyn slik som forespurt."

Denne avgjørelsen kan påklages til Politidirektoratet iht. offentlighetsloven § 31. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage sendes Oslo politidistrikt (Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo, eller [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]) for forberedende behandling og videreformidling til klageinstansen.

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201807891

Mvh
Dokumentsenteret
Oslo politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1072]]
Sendt: 22. juni 2018 00:30
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: innsyn etter Offentleglova - Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe

Kjære Oslo politidistrikt,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Eventuelle tjenestemessige reaksjoner mot Jan Erik Bresil eller andre dokumenter om kritikkverdige handlinger Bresil har begått som måtte finnes i hans personalmappe.

Når det gjelder offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling, er dette sjeldent taushetsbelagt, selv om det gjelder straffbare forhold, se bla. Justisdepartementets rettleiar, punkt 6.2.3.2 (s.82,83):

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal ivareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld.» (…) «At ein offentleg tenestemann har fått ein tenesterelatert reaksjon som til dømes avskil, blir ikkje rekna som eit personleg tilhøve. Det vil òg vere anledning til å opplyse om den direkte årsaka til reaksjonen, til dømes at personen har utvist grov uforstand i tenesta. Det vil heller ikkje vere teieplikt for opplysningar om at ein tenestemann har gjort seg skuldig i straffbare handlingar i tenesta og kva reaksjon dette har ført til, anten det gjeld administrative eller strafferettslege reaksjonar.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1072]

Er [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oslo politidistrikt? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak PDI Oslo,

Hvem er saksbehandler?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe».

Jeg påklager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kritik...

Med vennlig hilsen,

rusinnsyn

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Postmottaket Oslo Politidistrikt videresender svar fra saksbehandler:

"Hei,

Offentleglova regulerer innsynsretten i "dokumenter" og navnet på saksbehandler er ikke et dokument. Vi finner heller ikke at det foreligger andre grunnlag som tilsier at navnet på saksbehandler skal oppgis i foreliggende tilfelle."

Avslag kan påklages innen 3 uker iht. offentlighetsloven § 31. Klagen sendes til Oslo politidistrikt, Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo, eller [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201807891

Mvh
Dokumentsenteret
Oslo politidistrikt
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]
(ref. sr)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1072]]
Sendt: 26. juni 2018 01:42
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe

Kjære Postmottak PDI Oslo,

Hvem er saksbehandler?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

vis sitert seksjon

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe».

Mener dere for alvor at Jan Erik Bresil er saksbehandler på et krav om innsyn i kritikkverdige forhold som gjelder ham selv?

Hva med habilitiet? Er ikke han inhabil i behandlingen av den saken?

Jeg krever at han vurderer sin habilitet i henhold til forvaltningsloven, og at om han anser seg selv som habil fremlegger spørsmålet om habilitet til å behandle innsynssaken for nærmeste leder.

Jeg forvener ikke at dere behandler saken slik loven sier den skal behandles.

Dere har allerede i flere saker vist at dere oppfører dere akkurat som en bande med kriminelle som dekker hverandre i å bryte loven systematisk.

Det vises til forvaltningslovens kapittel II «Om ugildhet», der det fremgår av § 6:

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.»

Jeg er, på bakgrunn av et overnevnde, bekymret for at saksbehandler(e) som er tildelt min sak hos dere vil ha grunn for å ikke utlevere dokumenter som måtte foreligge som kan sette vedkommendes saksfelt i et negativt lys, på tross av at slike dokumenter kanskje foreligger.

I medhold av fvl. § 8 krever jeg derfor at aktuelle saksbehandler(e) forelegger spørsmålet om habilitet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse dersom de ikke selv mener de er ugilde. Jeg ber om kopi av avgjørelsene og begrunnelsene så snart de foreligger, jf. fvl. § 18.

Dersom saksbehandler selv eller vedkommendes overordnede finner at saksbehandler er inhabil som saksbehandler i saken, ber jeg om en redegjørelse for hvorfor ny saksbehandler er habil. Forvaltningslovens § 6(2) foreskriver at, om overordnet tjenestemann anses som gild, «kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan».

Dersom dere finner at saksbehandler(e) er/har vært inhabile, ber vi om en ny behandling. Dersom det foreligger opplysninger dere ikke ønsker å gi ut, må dette eventuelt unntas med henvisning til korrekt hjemmel for unntak, og det skal opplyses om klageadgang, jf. offl. § 31(1).

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kritik...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe».

Årsaken til at jeg ber om innsyn i disse mappene er forøvrig ikke for å plage eller tøyse med dere slik dere hevder i Politiforum.

Grunnen er at jeg har fått tips om at enkelte politifolk og særlig medlemmer av uropatruljen i Oslo på 90-tallet har begått grove rettighetsovertramp, lovbrudd og tjenesteforsømmelser, og oppført seg som kriminelle i kampen mot narkotikakriminalitet.

Derfor ønsker jeg å se om noen av de mer hardline politifolkene innen dette området har fått noen formelle reaksjoner på dette.

Dere velger å bryte loven, handle i strid med Grunnloven og formålsparagrafen, når dere misbruker paragraf 28 og bare forteller den ene siden av saken når dere syter om dette i Politiforum.

Journalisten har fått forelagt den andre siden av saken, men valgte selvsagt å ikke gå videre med det fordi hele saken hans da ville falle i fisk.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kritik...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Din henvendelse til Oslo politidistrikt er mottatt. Henvendelser til vårt
e-postmottak blir fulgt opp på hverdager mellom kl. 0800 - 1500. Vårt
sentralbord nås på telefon 02800 døgnet rundt. Har du akutt behov for
politiets hjelp, ring 112.

Mer informasjon om politiets oppgaver og tjenester kan du lese på
[1]www.politiet.no

 

 

We hereby confirm that your e-mail request to Oslo police district is duly
received. Enquiries to our e-mail address will be processed on weekdays 8
a.m. to 3 p.m. You can reach us on phone 02800 anytime. In case of
emergency - please call 112 (domestic).

For more information – [2]www.politiet.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Oslo politidistrikt

 

[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

[3]www.politiet.no

References

Visible links
1. file:///tmp/www.politiet.no
2. file:///tmp/www.politiet.no
3. file:///tmp/www.politiet.no

Postmottak PDI Oslo, Oslo politidistrikt

Postmottaket videresender svar fra saksbehandler:

"Hei,

Vi viser til vår e-post den 25. juni 2018 der innsynsbegjæring ble avslått som følge av at vi ikke har noen slike dokumenter/opplysninger som det kreves innsyn i. Så lenge vi ikke har dokumenter/opplysninger å gi innsyn i som forespurt vil det heller ikke være mulighet for å gi noe innsyn. Gi en tilbakemelding dersom du ønsker at denne beslutningen skal oversendes klageorgan for klagebehandling."
Denne avgjørelsen kan påklages til Politidirektoratet iht. offentlighetsloven § 31. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage sendes Oslo politidistrikt (Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo, eller [Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]) for forberedende behandling og videreformidling til klageinstansen.

Vårt saksnummer må oppgis ved klage: 201807891

Mvh
Dokumentsenteret
Oslo politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo
[Oslo politidistrikt henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1072]]
Sendt: 10. juli 2018 07:54
Til: Postmottak PDI Oslo
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe

Kjære Oslo politidistrikt,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo politidistrikt sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kritikkverdige forhold i Jan Erik Bresils personalmappe».

Årsaken til at jeg ber om innsyn i disse mappene er forøvrig ikke for å plage eller tøyse med dere slik dere hevder i Politiforum.

Grunnen er at jeg har fått tips om at enkelte politifolk og særlig medlemmer av uropatruljen i Oslo på 90-tallet har begått grove rettighetsovertramp, lovbrudd og tjenesteforsømmelser, og oppført seg som kriminelle i kampen mot narkotikakriminalitet.

Derfor ønsker jeg å se om noen av de mer hardline politifolkene innen dette området har fått noen formelle reaksjoner på dette.

Dere velger å bryte loven, handle i strid med Grunnloven og formålsparagrafen, når dere misbruker paragraf 28 og bare forteller den ene siden av saken når dere syter om dette i Politiforum.

Journalisten har fått forelagt den andre siden av saken, men valgte selvsagt å ikke gå videre med det fordi hele saken hans da ville falle i fisk.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1072]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------