Krav om at UD følger opp saker med Norad

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Utenriksdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Utenriksdepartementet,

Jeg har en rekke innsynssaker gående med Norad, som dere kan se her:

https://www.mimesbronn.no/user/bistandsi...

Norad svarer ikke i sakene i det hele tatt.

Jeg ber derfor dere som overordnet organ om aktivt å følge opp sakene med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesakene.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Utenriksdepartementet,

Minner om at dere ennå ikke har latt høre for dere i forhold til mitt krav om at dere følger opp uteblivelse av svar fra Norad på mine innsynssaker på mimesbronn.no i tråd med føringene lagt bl.a. i Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576 der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden og at ansvaret blant annet omfatter en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Ber om en bekreftelse på at denne henvendelsen er mottatt og at dere vil følge opp med Norad. Vi vil vurdere å ta saken videre med Sivilombudsmannen om dere ignorerer kravene.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Andersen, Frode Overland, Utenriksdepartementet

Det vises til epost av 1. november hvor det etterspørres informasjon om
innsynssak i Norad.

 

Din purring er oversendt Norad til direktoratets orientering og
oppfølging.

 

Mvh

 

Frode Overland Andersen

Kommunikasjonssjef

Utenriksdepartementet

 

Kjære Andersen, Frode Overland,

Vi takker for at dere følger opp saken.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Andersen, Frode Overland,

Vi har idag mottatt avslag på samtlige innsynskrav i helt konkrete saker vi er svært interessert i fra Norad, med påstander om at det er snakk om masseinnsynskrav som faller utenfor lovens formål.

Vi mener at det ikke er akseptabelt å behandle innsynskrav på denne måten, der enkelte epostadresser eller personer/organisasjoner skal avskjæres helt fra muligheten til å få innsyn i et saksfelt som interesserer dem.

Vi varsler med dette om at vi kommer til å ta saken i media, med advokat, og ikke gi oss før Norad inntar en helt annen holdning. Vi er villige til å gå i dialog, eksempelvis om å redusere mengden dokumenter til dokumenter fra 2016 og 2017 i de aktuelle sakene men vi kan på ingen måte akseptere at vi ikke får saksbehandlet krav overhodet.

Minner om at både dere og Norad har en veiledningsplikt i forvaltningsloven, og at vi ikke kan lastes for deres utdaterte datasystemer. Når vi ber om innsyn i helt konkrete saker – altså dialog mellom Norad og organ som interesserer oss, så mener vi også at det ikke er snakk om noe massinnsynskrav, og følgelig ikke noe som kan avslås med henvisning til formålsparagrafen.

Tvert imot er formålsparagrafen en paragraf som vitterlig er til for å forsvare nettopp borgernes rett til innsyn – vi bruker retten helt i tråd med formålsparagrafen.

Vi ber dere følge opp med Norad.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Andersen, Frode Overland,

Norad har oversendt en rekke klager på avslag på offentleglovas formålsparagraf til UD for klagebehandling:

https://www.mimesbronn.no/user/bistandsi...

Ber om status på disse sakene. Dersom UD ikke lar høre fra seg, vil vi klage saken inn for Sivilombudsmannen på bakgrunn av treg saksbehandling.

Informerer herved om at Haavard Ostermann har fullmakt til å behandle saken videre på mine vegne.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Andersen, Frode Overland, Utenriksdepartementet

Out of office. Checking emails now and then.

 

Duty officer/Pressevakt: +47 23 95 00 02 / [epostadresse]

 

mvh

 

Frode Overland Andersen

+4791722022