Kommentarer til oversendt klage på avslag på innsyn i anbudsprosess (nye trikker) hos Sporveien

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fylkesmannen i Oslo og Akershus, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Viser til oversendelsesbrev fra Sporveien til dere datert 13. juni 2018 med referanse 2018/11015-2 FM-J hos dere og 18-01523 hos Sporveien.

Selv om det er anledning til å unnta dokumenter i en pågående anbudsprosess, er det enkelte dokumenter i en slik prosess det kan gis innsyn i. Bestemmelsen i § 23 tredje ledd gjelder tilbud og protokoller, det er ikke anledning til å unnta andre dokumenter.

Jeg kan ikke se at Sporveien har vist til at materialet var for omfattende før nå. De har gjennomgående brukt saksbehandlere uten noen som helst kompetanse på offentleglova før de nå plutselig har leiet inn en advokatfullmektig.

Det er vanskelig å se hvordan jeg kan «spesifisere en forespørsel» i en anbudsprosess få andre enn dem som jobber i Sporveien kjenner. Det bør allikevel være mulig å få innsynsvurdert noe i en slik prosess, og det er uansett ikke greit at de bruker saksbehandlere som ikke kan loven og trenerer til prosessen er over ved bla. å spørre gjentatte ganger om jeg virkelig vil oversende klagen osv. Dersom de virkelig mener det er så mye har de en veiledningsplikt etter fvl. § 11 til å gi meg noe det er realistisk å vurdere for innsyn. De skulle dessuten brukt § 28 i et slikt tilfelle.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus