KMD sin kommunikasjon med Valgdirektoratet i anledning overførsel av ansvarsoppgaver

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Kommunikasjonen dere har hatt med Valgdirektoratet i anledning overføring av ansvar og oppgaver til det nyopprettede direktoratet forut for opprettelsen og i etterkant.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Mælan Benedicte Bergseng, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

PK

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/1196-1 Styringsdialog - Valgdirektoratet 2017
Dokument: Tildelingsbrev Valgdirektoratet 2017

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 17/1196. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/1196-2 Styringsdialog - Valgdirektoratet 2017
Dokument: Delegering av myndighet - Etterregistrert

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 17/1196. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4793-2 Etatsstyring av Valgdirektoratet
Dokument: Foreløpig tildelingsbrev - Valgdirektoratet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 15/4793. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 Attachments

Sak: 15/4793-3 Etatsstyring av Valgdirektoratet
Dokument: Virksomhets- og økonomiinstruks for Valgdirektoratet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 15/4793. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4793-5 Etatsstyring av Valgdirektoratet
Dokument: Innkalling til møte om oppgavene i tildelingsbrevet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 15/4793. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/4793-7 Etatsstyring av Valgdirektoratet
Dokument: Tildelingsbrev Valgdirektoratet 2016

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 15/4793. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4793-8 Etatsstyring av Valgdirektoratet
Dokument: Møtrereferat arbeidsmøte 220116

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 15/4793. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Kjære Postmottak,

Hello KD.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen