KLAGE PÅ MANGLENDE: Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Justis- og beredskapsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ørvar Sigfusson

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til reell klageinstans som jeg har fremmet ønske/krevd at skulle brukes. Jamvel om det har vært presisert ofte, nøye og presis!

Jeg forventer meg at Justis- og beredskapsdepartementet som overordnet klage organ for Offentlighetsloven kan kreve svar på min innsynhenvendelse til byrådet i Oslo.

Jeg har forsøkt å kreve innsyn etter Offentlighetsloven hos byrådet i Oslo men forgjeves. Som dere kan sen på mine skriftlige ønsker som følger med under.

Hele historien starter her men er også tilgjengelig på linken som følger med nederst på siden.

Ørvar Sigfusson 12. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg ønsker en oversikt over alle yrkesfaglærere som har avsluttet sin ansettelse på Kuben vgs på yrkesfag, fra starten av skolen og til dags dato. Jeg ønsker navn på vedkommende, dato for innlevert oppsigelse og avslutningsdato på de ex ansatte. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs avdeling, fast, vikar, deltid osv.

Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter, som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger i det hele, da ønsker jeg kopi av alle sluttavtalene.

Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsyns ønsker.

På forhånd, mange takk.
Mvh,
ØS

Ørvar Sigfusson 21. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne klagen videre til personen som vurderer innsynklager til byrådet.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin håndtering av min henvendelse om Innsyn i informasjon om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling.

Se min ønske om innsyn under:

"Jeg ønsker fullstendig oversikt over alle de yrkesfaglærere som har avsluttet sin ansettelse på Kuben vgs på yrkesfag, fra starten av skolen og til dags dato. Jeg ønsker navn på vedkommende, dato for innlevert oppsigelse og avslutningsdato på de ex ansatte. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs avdeling, fast, vikar, deltid osv.
Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter, som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.
Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger i det hele, da ønsker jeg kopi av alle sluttavtalene.
Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine ønsker om innsyn."

Jeg opplever å bli ignorert - i strid med Offentlighetsloven. Dette er ikke akseptabelt, og jeg forventer nå et svar/utlevering av dokumentene og at dette videresendes klageinstans snarest.
Det er også av interesse å ha fullstendig informasjon om videre klagemulighet i saken og påminner byrådet om at det er lovpålagt plikt at en kommunal eller offentlig ansatt opplyser om det.
Mvh,
ØS

Ørvar Sigfusson 8. februar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Er det mulig at byråd for utdanning i Oslo har ikke sett mitt brev (innsynønske klage) som jeg sender ifra Mimes brønn den 21. januar.
Jeg var tvungen til å sende det som klage på sen behandling av min innsynønske om lærere som har avgått fra sine stillinger på yrkesfag på Kuben vgs. Jeg venter på svar og at byråd for utdanning i Oslo kommune sender meg svar hit til Mimes brønn og all informasjon som jeg har bedt om å kan ha i saken og det snarest mulig.

I mitt siste brev da ba jeg om informasjon om videre klagemulighet og det har jeg rett på å ha informasjon om. Offentlig ansatt person har plikt å informere om videre klagemuligheter i saker der det er påpekt at informasjon om det ønskes. Jeg vil påpeke at om informasjon har ikke kommet til klager innom 5 dager da tolkes det som nekt av innsynønske, se Sivilombudsmannens konklusjon om Offentlighetsloven.

Avgjørelsen om nekt av innsyn kan påklages, jf. offentligloven § 32. Klageinstansen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage kunne sendes til Oslo fylkeskommune, og det har jeg forsøkt den 21. januar. Jeg foredrar at klagen sendes snarest til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til behandling.
Mvh,
ØS

Postmottak Utdanningsadm, 9. februar 2018
1 Attachment Attachment image001.png

11K Download
Det vises til forespørsel om innsyn mottatt 26.01.2018 via Byrådsavdeling
for oppvekst og kunnskap.

Vi har vurdert din innsynsbegjæring og har funnet at vi ikke kan gi innsyn
i dokumentene du etterspør. Dokumentene du ber om er ikke mulig å
sammenstille ved enkle fremgangsmåter, jf. offentleglova §9.

Avslag på innsyn kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til
Utdanningsetaten, som vil oversende den til klageinstansen, som er
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Med vennlig hilsen
[1]http://iz-web01/signatur/osloskolen.png
Utdanningsetaten | Oslo kommune
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0663 OSLO
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 23 05 10 13 (postmottak/arkiv) / 02180 (sentralbord)
[2][epostadresse]
[3]www.ude.oslo.kommune.no

References
Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.ude.oslo.kommune.no/

Ørvar Sigfusson 10. februar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som kan vurdere om innsynsnekt ifra deres side bygger på rettmessig konklusjon utifra lovverket og tolkning av det.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådets sin håndtering av min innsyns henvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

I starten av da ønsket jeg innsyn den 12. januar, og det er jeg tvungen til og påpeke med purring og ønske om at innsynsaken taes opp av intern og uhildet klageinstans hos Oslo kommune den 21. januar. I mitt siste brev den 8. februar til Oslo kommune byråd for utdanning da gjentar jeg mine ønsker om at saken skal sendes videre til klageinstans og spesifiserer Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg merker meg sterk uvilje hos byrådet å følge forvaltnings regler og skikk i sin håndtering av en enkel innsyns ønske som denne.

I svarbrev av 9. februar da kommer det frem:
"Dokumentene du ber om er ikke mulig å sammenstille ved enkle fremgangsmåter, jf. offentleglova §9."
Enkelhet eller kompleksitet er deres dokumentasjons og arkiv rutiner som angår vel ikke meg eller min lovpålagte rett til innsyn se under i klagen og forklaring på § 9 i Offentlighetsloven. Jeg gjentar og påpeker at jeg har forsøkt å ha svar på spørsmål ifra UDE i Oslo, og det var total sløseri med tid og brukes som forhalingstaktikk ifra deres side på byråd for utdanning i Oslo som jeg ikke aksepterer.

Til å forenkle deres arbeide med og klare av min innsyns ønske da er det av størst interesse med og fullføre det som har med TiP avdelingen først, og sen kan vi videre ta oss av de andre yrkesfaglige avdelingene på Kuben vgs. Håper det faller i smak og forenkler oppgaven om innsyn.

KLAGE OVER AVSLAG PÅ INNSYN

Avslag datert: 9. februar 2018
Gjelder dokument: Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling.

Offentleglova § 9 gir rett til innsyn i sammenstillinger fra det offentliges databaser, hvis sammenstillingen kan gjøres «med enkle fremgangsmåter». Dette er utdypet i Justisdepartementets rettleiar, s 44:

Etter offentleglova § 9 vil eit organ ha plikt til å etablere eit nytt dokument (samanstilling) dersom dette er naudsynt for å etterkome eit innsynskrav, såframt det nye dokumentet (samanstillinga) kan etablerast på grunnlag av opplysningar som finst elektronisk lagra i databasane til organet og samanstillinga kan gjerast ved hjelp av enkle framgangsmåtar. Plikta til å etablere eit nytt dokument gjeld såleis berre når samanstillinga kan etablerast ut frå opplysningar som finst elektronisk lagra i databasane til organet.

Av forarbeidene til bestemmelsen fremgår det at uttrykket «enkle framgangsmåter» refererer til den arbeidsbelastning sammenstillingen vil medføre for forvaltningen, jf. Ot. prp. 102 (2004-2005), side 127 der det i merknaden til § 9 heter:

«Det er vidare eit krav at samanstilling må kunne gjerast med enkle framgangsmåtar. Dette vilkåret peiker på den arbeidsbyrda organet vil bli påført ved å lage samanstillinga. Der samanstillinga utelukkande kan gjerast ved hjelp av databaserte løysingar som kan setjast i gang ved hjelp av enkle kommandoar, vil vilkåret vere oppfylt. Dersom derimot samanstillinga krev meir tidkrevjande manuelle operasjonar, f.eks. der ein saksbehandlar sjølv må gå inn og vurdere kva opplysningar som skal samanstillast, vil ikkje dette vilkåret vere oppfylt. Paragrafen vil f.eks. kunne brukast i tilfeller der organet har databaserte løysingar som kan setje saman statistiske opplysningar frå dokument som finst i databasane til organet.»

Sivilombudsmannen uttaler i sak 2013/2480 at man må kunne forvente at den datatekniske kompetanse som organets ansatte har til å trekke ut opplysninger fra databasene, også må være tilgjengelig for den som krever innsyn etter bestemmelsen, og at det må kreves en viss grad av datakyndighet fra forvaltningens side:

Ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt, må det kunne forutsettes at den eller de som skal foreta den aktuelle sammenstillingen, har tilstrekkelig kompetanse til å hente ut informasjon fra databasen på enklest mulig måte. Kravet må altså forstås slik at sammenstillingen må kunne gjøres med «enkle fremgangsmåter» av personell som har tilstrekkelige fagkunnskaper til å sammenstille informasjon fra den aktuelle databasen.

Hva som er «enkle framgangsmåter» skal altså vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen må også, slik vi ser det, opplysningenes karakter og samfunnsmessig betydning tillegges vekt. I tråd med offentlighetsprinsippet og prinsippet om merinnsyn i § 11, skal det mye til for å nekte innsyn i opplysninger som har stor samfunnsmessig interesse. Behovet for unntak må veies opp mot behovet for innsyn. For vårt krav betyr dette at det må kunne kreves noe mer anstrengelser dersom man anser opplysningene som viktige for samfunnet. Vår påstand er at disse opplysningene er av stor betydning for samfunnet, og at det er opplysninger som ikke finnes samlet noe annet sted. Demokratihensyn taler derfor for innsyn.

Vi ber i første omgang om en ny vurdering av om sammenstillingen kan gjennomføres med «enkle framgangsmåter». Dersom det fastholdes at gjennomføringen ikke kan gjøres med enkle framgangsmåter, ber vi om en nærmere beskrivelse av hvorfor – gjerne i form av en beskrivelse av deres datasystem og en angivelse av estimertt tidsbruk på sammenstillingen, jf. offl. § 31(2). Vi ber samtidig om at klagen oversendes klageinstans med kopi til oss. Hvis det er Kongen i statsråd som er klageinstans, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi kan vurdere Sivilombudsmannen som et alternativ.

Minner også om at offentleglova stiller strenge krav til rask behandling av både innsynskrav og klage over innsynskrav, jf. § 32(3).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...
Mvh,
ØS

Ørvar Sigfusson 28. februar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg merker meg at det ikke kommer reaksjon på min henvendelse til byrådet i denne saken.

Er det noen spesifikk årsak til at det drøyer seg med å reagere, eller med å sende saken/klage til en klageinstans?

Jeg har i mitt siste brev (den 10. februar 2018) til byrådet fremmet ønske om at saken sendes videre til klageinstans som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er det gjort? Det er ikke første gangen jeg ønsker å klage på byrådets agerende i saken, og det undrer meg stort at det ikke gjøres noe ifra byrådets side.

Vil påminne byrådet at jeg ønsker full info om videre klagemuligheter og det er plikt å informere om det ifra offentlig organ. Ønsker jamvel å ha informasjon om departementet som kan føre tilsyn med deres agerende og kan følge byrådet opp med å klare av å gi svar etter offentlighets loven.
Mvh,
ØS

Ørvar Sigfusson 11. mars 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send svar snarest mulig....

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

Hvordan står det til med å sende min klage fra 10. februar videre til behandling. Med purring den 28. februar 2018. Jeg finner ikke noe om det her på mimesbronn.no uansett anstrengelse og tid som brukes på å lete etter det svaret som skulle ha vært her for lenge siden.

Det skal ikke være umulighet for dere og klare av det som forventes av dere fra Byrådslederen i Oslo. Jeg vil påminne på Byrådslederens valgflesk med at det skal være mer åpenhet og enklere for folk flest og innhente informasjon etter offentlighetsloven hos kommunen. Jeg trodde det var Oslo kommune han Raymond pratade om, men det ser ikke ut som om det gjaldt Oslo.

Jeg ønsker snarlig behandling og svar, og at det sendes kopi til det departementet som byrådet hører under med kopi til meg. Departement som kan føre tilsyn med at byrådet fremmer mine rettmessige krav om innsyn og ser dere i byrådet etter i kortene.

Det ser ikke ut som om klageinstansen som byrådet bryr seg av gjør noe med å fremme svar og derfor er det passende at byrådet sender klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kopi til det departementet som klagen hør under, og det snarest.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartementet og be om vurdering etter Offentlighetsloven § 9. Vurderingen av hjemmelsgrunnlaget for å nekte innsyn. Ved å klage over avslag på begjæring om innsyn etter offl, jf offl § 9, skal forvaltningsorganet først vurdere hvorvidt det er adgang etter loven til å unnta et dokument fra offentlighet. Denne vurderingen er et rent lovtolkningsspørsmål, hvor bestemmelsen i fvl § 34 annet ledd tredje punktum ikke kommer til anvendelse.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartement og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...
Mvh,
ØS

Ørvar Sigfusson 17. mars 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Eller send denne saken som jeg har påpekt fra før direkte til Fylkesmannen til vurdering. Det er ikke å akseptere denne forakten som byrådet viser med å ikke behandle saken etter regler i forvaltningen.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING
Vi viser til vår klage om dokumentinnsyn. Klage ble fremmet 10. februar 2018. Med purring den 28. februar og igjen den 11. mars.
Da det nå er gått 5 virkedager uten noen form for tilbakemelding, etterlyses svar i saken.

Ber om status i denne klagesaken, og eventuelt kopi av brev som skulle vært sendt til klageinstans.
Det er ikke å akseptere å ikke behandle klagesaken, og det blir sett på som nekt om det fremmes ikke svar innom rimelig tid som det nevnes i Offentlighetsloven.
Mvh,
ØS

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen under: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

PS. Tillater meg og ønske JD til lykke med ny minister i stolen.