Klage på manglende behandling av innsynskrav om kulturskolens personvernpraksis hos Ås kommune

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fylkesmannen i Oslo og Akershus, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Jeg skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Ås kommune.

Innsynshenvendelsen ble opprinnelig sendt den 26. oktober 2016 og registrert på sak 2016/4. Mangel på svar ble klaget til kommunen 2. november 2016.

For å oppsummere, ba jeg på 26. oktober om følgende:

(1) hvilket saksnummer kontrakten jeg fikk innsyn i har fått i
kommunens offentlige postjournal?
(2) den forrige kontrakten som var gjeldende da jeg ba om innsyn
2016-09-08
(3) har rektor ved kulturskolen fullmakt til å inngå en
databehandleravtale på vegne av kommunen som behandlingsansvarlig?
(4) hvorfor Kulturskolen mener alle de etterspurte
personopplysningene (listet opp nedenfor) er nødvendige for å melde
barn på kurs? (fullt navn til både foreldrene og barnet, adresse
til både foreldrene og barnet, mobil til både foreldrene og barnet,
e-post til både foreldrene og barnet, skole til barnet, fødselsdato
til både foreldrene og barnet, kjønn til barnet, skoletrinn til
barnet, postkode til både foreldrene og barnet)
(5) hvordan kulturskolen har sikret at personopplysninger «ikke
lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med
behandlingen»
(6) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den
behandlingsansvarliges plikter, formålet med behandlingen,
beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles, hvor
opplysningene er hentet fra, og om personopplysningene vil bli
utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,
(7) dokumentene som dokumenterer risikovurderingen
(8) aktuelle dokumenter relatert til sikkerhetsrevisjon
(9) dokumentene som dokumenterer avviksbehandling
(10) dokumentene som kreves i følge personopplysningsforskriften §
2-7
(11) meldingsnummeret dere har fått opplyst fra Datatilsynet da dere
meldte behandlingen til Datatilsynet

Rektor fortalte samme dag at min forespørsel har et omfang som gjør at det vil ta noe tid å kunne gi adekvate svar. Etter 19 dager har jeg ennå ikke mottat svar på innsynsbegjæringen. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

En kopi av korrespondansen ligger offentlig tilgjengelig på
https://www.mimesbronn.no/request/behand... .

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 2016-11-15 med referanse 2016/22451-2 FM-J.  Det har nå gått 9 dager siden brevet kom til meg uten at jeg har fått innsyn i dokumentene jeg ba om innsyn i fra Ås kommune for 29 dager siden. Etter Offentleglova skal innsynskrav avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager.

Fylkesmannen skriver i brevet at dere er usikre på hva slags informasjon som ble gitt i samtalen mellom meg og rektor.  Hele epostsamtalen er tilgjengelig via webtjenesten Mimes brønn, der både rektors tilbakemelding[1] og min respons[2] fra samme dag kan leses.

[1] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/behand... >
[2] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/behand... >

I sitt svar skrev rektor

«Jeg har fått oversendt deres mail av i dag og melder med dette tilbake at vi kommer tilbake med et svar.

Omfanget av Deres forespørsel og en svært begrenset tidsressurs hos oss i den kommende perioden innebærer at det vil ta noe tid å kunne gi adekvate svar.»

I min respons poengterte jeg at kommunen er lovpålagt å ha dokumentene jeg har etterspurt, slik at det er uforståelig for meg at henvendelsen skulle ha et omfang som gjorde at det skulle ta tid å gi adekvat svar.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment