Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er J. Dahl, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Uninett Norid

Vi venter på at J. Dahl skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Jeg skriver for å klage på manglende behandling av innsyn hos Uninett Norid. Dette gjelder både manglende behandling av innsynskrav, manglende behandling av klage på innsynskrav og manglende journalføring.

Henvendelsen ble opprinnelig sendt den 12. juli 2016 og er klaget på den 19. juli 2016, den 21. juli 2016, den 1. august 2016, den 18. august 2016 og den 27. august 2016.

Den 21. juli 2016 opplyste Uninett Norid at de på grunn av ferieavvikling ikke ville svar på innsynshenvendelsen uten ubegrunnet opphold slik loven krever.

Den 12. august 2016 sendte Uninett Norid et dokument som ikke tilfredsstiller innsynskravet.

Dere finner korrespondansen her: https://www.mimesbronn.no/request/uninet...

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin håndtering av min klage på manglende behandling av innsynskrav hos Uninett Norid.

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn hos Uninett Norid. Vi ba om innsyn i dokumentet 12. juli 2016. Klagen ble fremmet direkte til dere på 10. september 2016.

Da det nå er gått en uke uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

J. Dahl

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Storm, Ørnulf, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Attachment

Viser til din epost av 10. september vedrørende: «Innsynshenvendelse etter
Offentleglova – klage på manglende behandling av innsynskrav hos Uninett
Norid AS (Norid).

 

Vi gjør oppmerksom på at Nkom tolker denne henvendelsen som en klage på
mangelfull saksbehandling hos Norid av en innsynssak og ikke som en ren
innsynsgjæring.

 

Nkom har bedt Norid om ytterligere opplysninger i saken. Se vedlagte
epost.

 

Vi vil komme tilbake til din klage så snart som mulig etter at vi har
mottatt redegjørelse fra Norid.

 

mvh

 

Ørnulf Storm

Seksjonssjef

Avdeling Nett

Seksjon for elektronisk kommunikasjon og Internett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sentralbord: 22 82 46 00

Dir. tlf.: 22 82 48 22

Mobil: 970 72696

[1]www.nkom.no

 

[2]nkom-logo-for-signatur_40px_bokmaal

 

References

Visible links
1. http://www.nkom.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er J. Dahl, vennligst logg inn og gi alle beskjed.