Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune

Søker innsyn i:
- Sak 2018/17665, Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Dere har ikke besvart denne på en uke. Minner om at innsynshenvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold og senest etter 5 virkedager.

Vennligst sendt min klage videre til klageinstans dersom dere ikke tar den til følge.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Dere har ikke besvart min henvendelse. Vennligst oversend min klage til klageinstans.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Christian Tønnevold,

Hei,
Viser til innsynsbegjæring 19/12324-4. Begjæringen avslås med hjemmel i §26 (5):

"Det kan gjerast unntak frå innsyn for personbilete som er teke inn i eit personregister. Det same gjeld opplysningar som er innhenta ved vedvarande eller regelmessig gjenteken personovervaking.
Det kan gjerast unntak frå innsyn for fødselsnummer og nummer med tilsvarande funksjon"

Med Vennlig Hilsen,

Stavanger Parkeringsselskap KF

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1579]>
Sendt: søndag 9. juni 2019 10:05
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Dere har ikke besvart denne henvendelsen. Dere har besvart 1 stk annen henvendelse, men ikke DENNE og de 4 andre om innsyn i enkeltdokumenter/enkeltsaker.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1579]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Ønsker at dere presiserer lovhenvisning. Dere siterer flere avsnitt men henviser til Offl §26 (5). Hvilket ledd heviser dere til?

Ønsker at dere vurderer merinnsyn i denne saken. Slik jeg forstår det, så unntar dere hele dokumentet pga. et bildet av en person som ligger i klagen. Det er da naturlig å unnta denne opplysningen.

Dersom dere ikke gir merinnsyn, så ønsker jeg at saken oversendes klageinstans. Ønsker i den forbindelse også å klage på lang behandlingstid. Det tok 1,5 måned og en enorm mengde purringer før dere svarte på denne saken. Flere purringer utenfor Mimes Brønn også.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Christian Tønnevold,

Hei,

Det vises til innsynsbegjæring i dokumenter i sak 2018/17665.

Dokumentet inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Stavanger Parkering har i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) § 13 første ledd nr. 1 taushetsplikt i forhold til disse opplysningene jfr § 26 3 ledd. I medhold av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 13 første ledd har Stavanger Parkering derfor plikt til å unnta disse opplysningene fra offentlighet.
Videre er dokumentene utarbeidet eller mottatt av Stavanger Parkering i egenskap av part i en rettssak for norsk domstol. Stavanger Parkering unntar på grunn av dette dokumentet fra offentlighet med hjemmel i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 18.
Stavanger Parkering har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av dokumentet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet med hjemmel i de ovenfor nevnte bestemmelse.
Stavanger Parkering opprettholder derfor avslaget på innsyn.
Som svar på at innsynsbegjærer mener at Stavanger Parkering har benyttet for lang tid til å behandle innsynsbegjæringen, viser Stavanger Parkering til at kravet til saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer er regulert i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 29.
Det følger av denne bestemmelsen at innsynsbegjæringen skal behandles ”uten ugrunnet opphold”. Dette betyr at dersom behandlingen av innsynsbegjæringen trekker ut i tid som følge av at begjæringen for eksempel
• gjelder en stor mengde dokumenter,
• at dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger som evt. må sladdes,
• at innsynsbegjæringen reiser tvilsomme og vanskelige spørsmål,
må oppholdet i saksbehandlingen anses begrunnet.

Den aktuelle innsynsbegjæringen gjelder en stor mengde dokumenter som inneholder taushetsbelagt informasjon som reiser tvilsomme og vanskelig spørsmål da begjæringen gjelder bla rettsdokumenter.
Stavanger Parkering anser derfor at lovens krav til opphold i saksbehandlingen anses som begrunnet og av den grunn er lovlig. Stavanger Parkering vil understreke at innsynsbegjæringen behandles på en forsvarlig måte ut fra lovverkets krav og at saksbehandlingen skal finne sted så raskt som praktisk mulig. Det må også tilføyes at innsynsbegjærer har i samme tidsrom rettet en rekke andre Innsynsbegjæringer i en stor mengde saker og dokumenter.

Med Vennlig Hilsen,

Stavanger Parkeringsselskap KF

Ta miljøhensyn – vurder om du må skrive ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1579]>
Sendt: fredag 14. juni 2019 13:42
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Ønsker at dere presiserer lovhenvisning. Dere siterer flere avsnitt men henviser til Offl §26 (5). Hvilket ledd heviser dere til?

Ønsker at dere vurderer merinnsyn i denne saken. Slik jeg forstår det, så unntar dere hele dokumentet pga. et bildet av en person som ligger i klagen. Det er da naturlig å unnta denne opplysningen.

Dersom dere ikke gir merinnsyn, så ønsker jeg at saken oversendes klageinstans. Ønsker i den forbindelse også å klage på lang behandlingstid. Det tok 1,5 måned og en enorm mengde purringer før dere svarte på denne saken. Flere purringer utenfor Mimes Brønn også.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1579]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Stavanger Parkering begrunner avslaget med at saken inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Dett er ikke angitt hvilke type opplysninger det er snakk om.

Denne saken ser ut til å ha offentlig interesse (basert på dokumenttitler i postliste) og jeg mener derfor at innsyn/merinnsyn bør bli gitt. Jeg tror på ingen måte at alt i denne saken vil kunne unndras offentligheten. Vennligst oversend saken og dets dokumenter til klageinstans for separat vurdering av meroffentlighet.

Det kan også virke som om Stavanger Parkering ikke har utført en vurdering av meroffentlighet for samtlige dokumenter, men heller vurdert ett dokument (merk "av dokumentet"):
"Stavanger Parkering har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av dokumentet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet med hjemmel i de ovenfor nevnte bestemmelse."

Angående behandlingstid, så skal det besvares mer begrunnelse dersom det tar lang tid. Når man ser at det gjelder mange dokumenter, så må dette besvares innen fristene som er gitt. Man skal da også si noe om hvor lang tid det vil ta. Dere har ikke på noe tidspunkt sagt dette. Jeg sendte første henvendelse 2. mai. MANGE purring frem til deres svar 20. juni 2019 sier at saken tar lang tid å vurdere pga. antall saksdokumenter.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Christian Tønnevold,

2 Attachments

Det vises til innsynsbegjæring i dokumenter i sak 2018/17665.

Dokumentet inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Stavanger
Parkering har i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av
10. februar 1967 (forvaltningsloven) § 13 første ledd nr. 1 taushetsplikt
i forhold til disse opplysningene jfr § 26 3 ledd. I medhold av Lov om
rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16
(offentleglova) § 13 første ledd har Stavanger Parkering derfor plikt til
å unnta disse opplysningene fra offentlighet.

Typisk personlige opplysninger er slektskaps-, familie- og hjemforhold,
fysisk og psykisk helse, karakter og følelsesliv. Det er antatt at
opplysninger om den enkeltes utdanning og arbeid som alminnelig regel går
inn under § 13 første ledd nr. 1. I proposisjonen sies det også at
opplysninger om enkeltpersoners boligforhold, økonomi og arbeidsforhold
som hovedregel vil gå inn under taushetsplikt etter § 13, jf. Ot.prp. nr.
3 (1976-77) s. 15. Opplysninger om eiendomsrett og bruksrett vil derimot
stort sett ikke gå inn under § 13 første ledd nr. 1, jf. Ot.prp. nr. 3
(1976-77) s. 136, sml. s. 14. De økonomiske forhold den enkelte har som
lønnstaker vil som utgangspunkt være taushetspliktbelagt etter § 13, mens
utgangspunktet er det motsatte når det gjelder privates næringsdrift og
antagelig også når det gjelder avlønning og arbeidsvilkår for den som er
tilsatt i offentlig tjeneste. Opplysninger om holdninger og innstillinger
vil som utgangspunkt være personlige og likeledes opplysninger om
medlemskap i frivillige organisasjoner. Driver vedkommende utadrettet
politisk virksomhet på det aktuelle området, vil opplysninger om
medlemskap likevel neppe være undergitt taushetsplikt.

Det forhold at noen har – eller mistenkes for å ha – begått lovbrudd vil
etter forholdene være undergitt taushetsplikt. Særlig vil de nærmere
personlige forhold som har sammenheng med lovbruddet, være
taushetspliktbelagte. De forsesporte dokumentene inneholder slike
opplysninger og fordi opplysningene unntatt offentlighet utgjør den
vesentligste del av dokumentets innhold, unntas hele dokumentet fra
offentlighet, jf. offentleglova § 12 c).

Videre er dokumentene utarbeidet eller mottatt av Stavanger Parkering i
egenskap av part i en rettssak for norsk domstol. Stavanger Parkering
unntar på grunn av dette dokumentet fra offentlighet med hjemmel i Lov om
rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16
(offentleglova) § 18.

Stavanger Parkering har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av
dokumentet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne
vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet med hjemmel i de
ovenfor nevnte bestemmelse. Meroffentlighet kan og skal IKKE vurderes når
det gjelder § 13 Taushetsbelagt informasjon.

Stavanger Parkering opprettholder derfor avslaget på innsyn.

Som svar på at innsynsbegjærer mener at Stavanger Parkering har benyttet
for lang tid til å behandle innsynsbegjæringen, viser Stavanger Parkering
til at kravet til saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer er regulert i
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr.
16 (offentleglova) § 29.

Det følger av denne bestemmelsen at innsynsbegjæringen skal behandles
”uten ugrunnet opphold”. Dette betyr at dersom behandlingen av
innsynsbegjæringen trekker ut i tid som følge av at begjæringen for
eksempel

•             gjelder en stor mengde dokumenter,

•             at dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger som
evt. må sladdes,

•             at innsynsbegjæringen reiser tvilsomme og vanskelige
spørsmål,

må oppholdet i saksbehandlingen anses begrunnet.

Den aktuelle innsynsbegjæringen gjelder en stor mengde dokumenter som
inneholder taushetsbelagt informasjon som reiser tvilsomme og vanskelig
spørsmål da begjæringen gjelder bla rettsdokumenter.

Stavanger Parkering anser derfor at lovens krav til opphold i
saksbehandlingen anses som begrunnet og av den grunn er lovlig. Stavanger
Parkering vil understreke at innsynsbegjæringen behandles på en forsvarlig
måte ut fra lovverkets krav og at saksbehandlingen skal finne sted så
raskt som praktisk mulig. Det må også tilføyes at innsynsbegjærer har i
samme tidsrom rettet en rekke andre Innsynsbegjæringer i en stor mengde
saker og dokumenter.

Det var meget vanskelig å vurdere hvor lang tid saksbehandlingen ville ta
på forhånd.

 

 

 

 

Med Vennlig Hilsen,

 

Christian Tønnevold

Daglig leder Stavanger Parkeringsselskap KF | Styreleder Norpark |

St. Olavsgt. 6 - 4005 Stavanger | Mob. 97 18 33 20 |

E-post:  [1][epostadresse] |

Web:  [2]Stavanger Parkering KF | Org.nr 974 782 766 |

 

[3]SP1-FARGE-LITEN

 

[4]logo

 

P Ta miljøhensyn – vurder om du må skrive ut denne e-posten!

 

 

 

Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1579]>

Sendt: 1. juli 2019 18:16

Til: Felles Postmottak

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Klage - Bruk av lovhjemmel
for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak
(2018/17665)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr -
Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Stavanger Parkering begrunner avslaget med at saken inneholder
opplysninger om noens personlige forhold. Dett er ikke angitt hvilke type
opplysninger det er snakk om.

Denne saken ser ut til å ha offentlig interesse (basert på dokumenttitler
i postliste) og jeg mener derfor at innsyn/merinnsyn bør bli gitt. Jeg
tror på ingen måte at alt i denne saken vil kunne unndras offentligheten.
Vennligst oversend saken og dets dokumenter til klageinstans for separat
vurdering av meroffentlighet.

Det kan også virke som om Stavanger Parkering ikke har utført en vurdering
av meroffentlighet for samtlige dokumenter, men heller vurdert ett
dokument (merk "av dokumentet"):

"Stavanger Parkering har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av
dokumentet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne
vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet med hjemmel i de
ovenfor nevnte bestemmelse."

Angående behandlingstid, så skal det besvares mer begrunnelse dersom det
tar lang tid. Når man ser at det gjelder mange dokumenter, så må dette
besvares innen fristene som er gitt. Man skal da også si noe om hvor lang
tid det vil ta. Dere har ikke på noe tidspunkt sagt dette. Jeg sendte
første henvendelse 2. mai. MANGE purring frem til deres svar 20. juni 2019
sier at saken tar lang tid å vurdere pga. antall saksdokumenter.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #1579]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.stavanger-parkering.no/

Christian Tønnevold,

Det vises til innsynsbegjæring i dokumenter i sak 2018/17665.
Dokumentet inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Stavanger Parkering har i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) § 13 første ledd nr. 1 taushetsplikt i forhold til disse opplysningene jfr § 26 3 ledd. I medhold av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 13 første ledd har Stavanger Parkering derfor plikt til å unnta disse opplysningene fra offentlighet.
Typisk personlige opplysninger er slektskaps-, familie- og hjemforhold, fysisk og psykisk helse, karakter og følelsesliv. Det er antatt at opplysninger om den enkeltes utdanning og arbeid som alminnelig regel går inn under § 13 første ledd nr. 1. I proposisjonen sies det også at opplysninger om enkeltpersoners boligforhold, økonomi og arbeidsforhold som hovedregel vil gå inn under taushetsplikt etter § 13, jf. Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 15. Opplysninger om eiendomsrett og bruksrett vil derimot stort sett ikke gå inn under § 13 første ledd nr. 1, jf. Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 136, sml. s. 14. De økonomiske forhold den enkelte har som lønnstaker vil som utgangspunkt være taushetspliktbelagt etter § 13, mens utgangspunktet er det motsatte når det gjelder privates næringsdrift og antagelig også når det gjelder avlønning og arbeidsvilkår for den som er tilsatt i offentlig tjeneste. Opplysninger om holdninger og innstillinger vil som utgangspunkt være personlige og likeledes opplysninger om medlemskap i frivillige organisasjoner. Driver vedkommende utadrettet politisk virksomhet på det aktuelle området, vil opplysninger om medlemskap likevel neppe være undergitt taushetsplikt.
Det forhold at noen har – eller mistenkes for å ha – begått lovbrudd vil etter forholdene være undergitt taushetsplikt. Særlig vil de nærmere personlige forhold som har sammenheng med lovbruddet, være taushetspliktbelagte. De forsesporte dokumentene inneholder slike opplysninger og fordi opplysningene unntatt offentlighet utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold, unntas hele dokumentet fra offentlighet, jf. offentleglova § 12 c).
Videre er dokumentene utarbeidet eller mottatt av Stavanger Parkering i egenskap av part i en rettssak for norsk domstol. Stavanger Parkering unntar på grunn av dette dokumentet fra offentlighet med hjemmel i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 18.
Stavanger Parkering har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av dokumentet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet med hjemmel i de ovenfor nevnte bestemmelse. Meroffentlighet kan og skal IKKE vurderes når det gjelder § 13 Taushetsbelagt informasjon.
Stavanger Parkering opprettholder derfor avslaget på innsyn.
Som svar på at innsynsbegjærer mener at Stavanger Parkering har benyttet for lang tid til å behandle innsynsbegjæringen, viser Stavanger Parkering til at kravet til saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer er regulert i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) § 29.
Det følger av denne bestemmelsen at innsynsbegjæringen skal behandles ”uten ugrunnet opphold”. Dette betyr at dersom behandlingen av innsynsbegjæringen trekker ut i tid som følge av at begjæringen for eksempel
• gjelder en stor mengde dokumenter,
• at dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger som evt. må sladdes,
• at innsynsbegjæringen reiser tvilsomme og vanskelige spørsmål,
må oppholdet i saksbehandlingen anses begrunnet.
Den aktuelle innsynsbegjæringen gjelder en stor mengde dokumenter som inneholder taushetsbelagt informasjon som reiser tvilsomme og vanskelig spørsmål da begjæringen gjelder bla rettsdokumenter.
Stavanger Parkering anser derfor at lovens krav til opphold i saksbehandlingen anses som begrunnet og av den grunn er lovlig. Stavanger Parkering vil understreke at innsynsbegjæringen behandles på en forsvarlig måte ut fra lovverkets krav og at saksbehandlingen skal finne sted så raskt som praktisk mulig. Det må også tilføyes at innsynsbegjærer har i samme tidsrom rettet en rekke andre Innsynsbegjæringer i en stor mengde saker og dokumenter.
Det var meget vanskelig å vurdere hvor lang tid saksbehandlingen ville ta på forhånd.

Med Vennlig Hilsen,

Christian Tønnevold
Daglig leder Stavanger Parkeringsselskap KF | Styreleder Norpark |
St. Olavsgt. 6 - 4005 Stavanger | Mob. 97 18 33 20 |
E-post:  [epostadresse] |
Web:  Stavanger Parkering KF | Org.nr 974 782 766 |

 Ta miljøhensyn – vurder om du må skrive ut denne e-posten!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1579]>
Sendt: mandag 1. juli 2019 18:16
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage - Bruk av lovhjemmel for ilagt parkeringsgebyr - Stavanger parkeringsselskap KF, sak (2018/17665)».

Stavanger Parkering begrunner avslaget med at saken inneholder opplysninger om noens personlige forhold. Dett er ikke angitt hvilke type opplysninger det er snakk om.

Denne saken ser ut til å ha offentlig interesse (basert på dokumenttitler i postliste) og jeg mener derfor at innsyn/merinnsyn bør bli gitt. Jeg tror på ingen måte at alt i denne saken vil kunne unndras offentligheten. Vennligst oversend saken og dets dokumenter til klageinstans for separat vurdering av meroffentlighet.

Det kan også virke som om Stavanger Parkering ikke har utført en vurdering av meroffentlighet for samtlige dokumenter, men heller vurdert ett dokument (merk "av dokumentet"):
"Stavanger Parkering har vurdert meroffentlighet for hele eller deler av dokumentet i henhold til offentleglova § 11, men står også etter denne vurderingen fast ved å unnta dokumentet fra offentlighet med hjemmel i de ovenfor nevnte bestemmelse."

Angående behandlingstid, så skal det besvares mer begrunnelse dersom det tar lang tid. Når man ser at det gjelder mange dokumenter, så må dette besvares innen fristene som er gitt. Man skal da også si noe om hvor lang tid det vil ta. Dere har ikke på noe tidspunkt sagt dette. Jeg sendte første henvendelse 2. mai. MANGE purring frem til deres svar 20. juni 2019 sier at saken tar lang tid å vurdere pga. antall saksdokumenter.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1579]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Christian Tønnevold,

Er klagesaken oversendt Fylkesmannen slik jeg ba om i forrige mail?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård