JDs tilsyn med stønad

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mye Justisdepartementet har krevet tilbakebetalt på sine tilskudds-/stønadsordninger henholdsvis i 2018, i 2017 og de siste 10 år sammenlagt.

Dersom dette er for vanskelig eller arbeidskrevende bes det om at etaten kommer med forslag til hva vi kan få innsyn i. Vi ønsker å se beløp for å se hvorvidt departementet i praksis fører tilsyn med ordningene eller ei. I så måte er vi også interessert i dokumenter som kan belyse hvor mye tilsyn som føres og hvilke maktmidler departementet har for å ettergå dem som får stønad eller tilskudd.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Aleksander Åsheim, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Kjære Aleksander Åsheim,

Tusen takk, og takk for tipset. Ser frem til å få svar.

Wara har åpenbart en god holdning til offentlighet.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Aleksander Åsheim, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Kjære Aleksander Åsheim,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn