Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oppegård kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Tori Widmark, Oppegård kommune

4 Attachments

Hei.
 
Vi forstår innsynsforespørselen datert 2.10.2018 slik at det bes om
kontrakter knyttet til kommunens sak-/arkivløsning. For Oppegård kommune
er dette ESA, hvor Evry er leverandøren.
 
Vedlagt ligger avtale med Evry fra 2013, og vår seneste avtale med Evry om
oppgradering av ESA til versjon 8.2.
 
Bilagene til hovedavtalen fra 2013 er konfidensielle, og kan derfor ikke
utgis. Det samme gjelder for opplysninger om timepris i
oppgraderingsavtalen. Dette er vurdert som taushetsbelagt og er derfor
unntatt fra offentlighet iht. offentleglova § 13, 1. ledd, jf
forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 1. Taushetsplikten følger av
forvaltningslovens § 13, 1. ledd, nr. 1 om «tekniske innretninger og
fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningen angår».
 
Med unntak av de taushetsbelagte opplysningene imøtekommes
innsynsbegjæringen.
 
Avslag på innsyn i de taushetsbelagte opplysningene kan kreves ytterligere
begrunnet av kommunen, eller påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
jf. offentleglova § 31. Frist for krav om ytterligere begrunnelse eller
klage er tre uker. Klagen sendes Oppegård kommune, v/ seksjon jus og
administrasjon.
 
Oppegård og Ski kommune skal slå seg sammen 1.1.2020 og er i prosess med å
anskaffe en ny sakarkivløsning for Nordre Follo kommune. Prekvalifisering
for denne konkurransen legges ut i løpet av oktober.
 
 
 
Med vennlig hilsen

[1][IMG]

Tori Widmark
konstituert arkivleder / prosjektleder nytt sakarkivsystem NFK
sentralarkivet
jus og administrasjon
tlf. 41 24 00 21 / 66 81 91 82
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I
sentralbord 66 81 90 90
[2][IMG]
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto: ]
Sendt: 2. oktober 2018 22:57
Til: postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet
til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning
 
Kjære Oppegård kommune,
 
I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
 
– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.
 
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
 
Med vennlig hilsen,
 
Solveig Averøy
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1378]
 
Er  [Oppegård kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Oppegård kommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[3]https://www.mimesbronn.no/change_request...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[4]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. http://www.oppegard.kommune.no/
2. http://www.nordrefollo.kommune.no/
3. https://www.mimesbronn.no/change_request...
4. https://www.mimesbronn.no/help/officers