Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det bes om innsyn i:

* All korrespondanse med Fremskrittspartiet stortingsgruppe knyttet til utarbeidelse av statistikk over kriminalitet blant innvandrere, jf. oppslag i media i 2016 og 2017 knyttet til saken.
* Alle andre saksdokumenter knyttet til behandlingen av disse forespørslene, inklusive interne saksdokumenter og vurderinger.
* Utskrift av arkivjournalen knyttet til denne saken.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

4 Attachments

Viser til Ingeborg Johansen sin henvendelse om utarbeidelse av kriminalstatistikk datert 10. november 2017 kl. 18:41. Henvendelse mottatt i SSB 13. november d.å..

Vedlagt finner du dokumenter i saken 16/30 : Straffede personer etter innvandringskategori og grupper av landbakgrunn. Saken dokumenterer en dialog med FRPs stortingsgruppe om muligheten for å få gjennomført et oppdrag. Vedlagt følger også en utskrift av arkivjournal for den aktuelle saken.

Det fremgår av journalutskriften at det foreligger et dokument til. Dette er et internt dokument som er unntatt etter offentleglova § 14(1).

Avslag på begjæring om innsyn kan, innen 3 uker, kreves begrunnet etter Offentleglova § 31 andre ledd.
Avslag kan videre påklages i samsvar med reglene i Offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #531]]
Sendt: 10. november 2017 18:41
Til: Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Det bes om innsyn i:

* All korrespondanse med Fremskrittspartiet stortingsgruppe knyttet til utarbeidelse av statistikk over kriminalitet blant innvandrere, jf. oppslag i media i 2016 og 2017 knyttet til saken.
* Alle andre saksdokumenter knyttet til behandlingen av disse forespørslene, inklusive interne saksdokumenter og vurderinger.
* Utskrift av arkivjournalen knyttet til denne saken.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #531]

Er [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statistisk sentralbyrå - SSB? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk».

For det første: jeg noteter at et internt dokument er journalført 16. november 2017, med brevdato 15. november 2017. Jeg ber dere bekrefte at dette er korrekte opplysninger, da det fremstår noe pussig at ett dokument på saken er forfattet litt over 19 måneder etter forrige dokument på saken. Jeg må også legge til grunn at dere ikke tidligere har valgt å journalføre dokumentet, av uvisse grunner.

For det andre bes det om utvidet begrunnelse for avslaget. Jeg varsler om at jeg forventer at avslaget antakeligvis vil bi påklaget til FIN.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til klage fra Ingeborg Johansen sendt lørdag 18. november 2017.

Det medfører riktighet at internt notat er journalført på saken 16. november 2017. Notatet er skrevet 15. november 2017. Dette er et internt notat sendt fra saksbehandler til seksjonsleder med vurderinger og spørsmål i saken. Dette kan unntas offentlighet med hjemmel i offentleglova § 14. Statistisk sentralbyrå har vurdert meroffentlighet etter offentleglova § 11, og har kommet til at det ikke er ønskelig å utøve meroffentlighet for dette dokumentet da det er internt, og behovet for offentlig innsyn etter vår vurdering ikke veier tyngre enn behovet for unntak.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #531]]
Sendt: lørdag 18. november 2017 12:10
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk».

For det første: jeg noteter at et internt dokument er journalført 16. november 2017, med brevdato 15. november 2017. Jeg ber dere bekrefte at dette er korrekte opplysninger, da det fremstår noe pussig at ett dokument på saken er forfattet litt over 19 måneder etter forrige dokument på saken. Jeg må også legge til grunn at dere ikke tidligere har valgt å journalføre dokumentet, av uvisse grunner.

For det andre bes det om utvidet begrunnelse for avslaget. Jeg varsler om at jeg forventer at avslaget antakeligvis vil bi påklaget til FIN.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #531]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Kan dere bekrefte at e-post datert 21. november er deres svar på en utvidet begrunnelse i tråd med offentleglova § 31 andre ledd? Jeg har problemer med å se noe i svaret som minner om en utvidet begrunnelse.

Kan dere også bekrefte at det ikke finnes noen journalførte interne dokumenter fra 2016 knyttet til vurderingen av om SSB skulle påta seg dette oppdraget?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til Ingeborg Johansen sin klage datert 24. november 2017.

Vi mener svaret vårt tilfredsstiller krav til utvidet begrunnelse.

Vi kan bekrefte at det ikke finnes noen journalførte interne dokumenter fra 2016 knyttet til vurderingen av om SSB skulle påta seg dette oppdraget som Ingeborg Johansen har bedt om, og fått innvilget innsyn i.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Seigerud, Gerd Eli På vegne av Postmottak
Sendt: 24. november 2017 07:39
Til: Pressebestilling
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #531]]
Sendt: fredag 24. november 2017 00:13
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Kan dere bekrefte at e-post datert 21. november er deres svar på en utvidet begrunnelse i tråd med offentleglova § 31 andre ledd? Jeg har problemer med å se noe i svaret som minner om en utvidet begrunnelse.

Kan dere også bekrefte at det ikke finnes noen journalførte interne dokumenter fra 2016 knyttet til vurderingen av om SSB skulle påta seg dette oppdraget?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #531]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk».

Et dokument på saken er unntatt med henvisning til offl. § 14 (organinterne dokumenter). Jeg har bedt om utvidet begrunnelse, der SSB er forpliktet til å vise at de hensynene som ligger bak unntaket - dvs hensynet § 14 er ment å beskytte - i denne saken veier tyngre enn hensynet til offentligheten. SSB har ingen annen "utvidet" begrunnelse enn at dokumentet er internt og at meroffentlighet er vurdert. Det følger av veileder til offentlighetsloven om en utvidet begrunnelse:: "Det skal ikkje berre omfatte kvifor organet meiner det er unntaksgrunnlag, men også kva det er lagt vekt på i meirinnsynsvurderinga der det er aktuelt."

Beslutningen påklages til SSB overordnede forvaltningsorgan (FIN). Jeg forbeholdet meg retten til å påklage til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til Ingeborg Johansens e-post av 30. november 2017 der det anføres at SSBs utvidede begrunnelse for å avvise merinnsyn i internt dokument er mangelfull. Vi ønsker å utdype vår begrunnelse. Vi oppfatter ikke at det stilles spørsmål ved om dokument er internt. Dette begrunnes derfor ikke nærmere.

Unntaket i offenteglova § 14 er viktig for at ansatte skal kunne kommunisere med hverandre uten å måtte gi innsyn i denne korrespondansen. Dette anses viktig for å sikre forsvarlige avgjørelsesprosesser innad i organet. Det er hverken satt spesielle vilkår ellet angitt noe om innholdet i dokumentet for at unntaket kan anvendes, med mindre det gjelder en dokumenttype som faller inn under bestemmelsens andre ledd. Dokumentet det er begjært innsyn i faller ikke inn under kategoriene i andre ledd. Dette dokumentet inneholder en intern redegjørelse, med vurderinger av et saksforløp i SSB, sendt fra saksbehandler til seksjonsleder. Vi mener det ikke er tilrådelig å utøve meroffentlighet her av hensyn til forsvarlige avgjørelses- og informasjonsprosesser internt i virksomheten. Det er viktig at ansatte skal kunne kommunisere internt uten at virksomheten må gi innsyn i dokumenter som ikke er organets endelige avgjørelser i saker. Vi mener utlevering av dette interne dokumentet på en uheldig måte vil påvirke hvordan råd og vurderinger i fremtiden gis internt, og at det derfor er et reelt og saklig behov for unntak.

Dersom klagen opprettholdes ber vi om tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #531]]
Sendt: torsdag 30. november 2017 00:03
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk».

Et dokument på saken er unntatt med henvisning til offl. § 14 (organinterne dokumenter). Jeg har bedt om utvidet begrunnelse, der SSB er forpliktet til å vise at de hensynene som ligger bak unntaket - dvs hensynet § 14 er ment å beskytte - i denne saken veier tyngre enn hensynet til offentligheten. SSB har ingen annen "utvidet" begrunnelse enn at dokumentet er internt og at meroffentlighet er vurdert. Det følger av veileder til offentlighetsloven om en utvidet begrunnelse:: "Det skal ikkje berre omfatte kvifor organet meiner det er unntaksgrunnlag, men også kva det er lagt vekt på i meirinnsynsvurderinga der det er aktuelt."

Beslutningen påklages til SSB overordnede forvaltningsorgan (FIN). Jeg forbeholdet meg retten til å påklage til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #531]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Hva er status på denne klagen? Jeg minner om at jeg 30. november eksplisitt påklaget avslaget og ba om at saken ble ovesendt FIN som overordnet forvaltningsorgan. At dere lager en andre utvidet begrunnelse i etterkant tar jeg til etterretning, men det endrer vitterlig ikke ved hvordan en klage skal behandles iht. offl.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

SSB viser til din henvendelse 15.2.2018 vedrørende klage i innsynsforespørsel 30.11. i sak om kriminalitetsstatistikk.
Vi viser også til vår siste svar i saken datert 4.12.2017, hvor vi gir utvidet begrunnelse for avslaget, og hvor vi ber om tilbakemelding dersom klagen opprettholdes.

Da vi ikke mottok noen flere henvendelser i saken, oppfattet vi at saken var utgått.

Ved din henvendelse 15.2.18 registrerer vi at klagen opprettholdes. Vi vil gjenoppta saken, og oversende klagen til Finansdepartementet.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #531]]
Sendt: torsdag 15. februar 2018 23:52
Til: Postmottak <[e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saksdokumenter knyttet til forespørsel om utarbeidelse av kriminalitetsstatistikk

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Hva er status på denne klagen? Jeg minner om at jeg 30. november eksplisitt påklaget avslaget og ba om at saken ble ovesendt FIN som overordnet forvaltningsorgan. At dere lager en andre utvidet begrunnelse i etterkant tar jeg til etterretning, men det endrer vitterlig ikke ved hvordan en klage skal behandles iht. offl.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #531]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

2 Attachments

Kopi av brev til Finansdepartementet.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Arkivet

 

Rudseter, Kari,

1 Attachment

Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.

 Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk

 [epostadresse] dersom du har behov for å svare på denne e-posten,

 eller har andre henvendelser til departementet

 

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Marte Nilsen la igjen en merknad ()

Anbefaler deg å bruke malene for klager og innsynskrav hos Norsk Presseforbund og Innsynsbloggen som utgangspunkt når du skriver klager - her burde du først bedt om utvidet begrunnelse, og så forfattet en klage der du argumenterer for merinnsyn i de interne dokumentene og eventuelt også spør om det ikke foreligger mer materiale det ikke er vurdert innsyn i:

http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-...

https://innsynsbloggen.wordpress.com