Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Mottak Post, Moss kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].

Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som
krever svar besvares så snart som mulig.

  

We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].

Your mail will be forwarded to the right departement and answered as soon
as possible.

  

Moss kommune

Dokumentasjonsenheten

Rådhuset, Kirkegata 15

Postboks 175, 1501 Moss   

T + 47 69 24 80 31    Fax + 47 69 24 80 01

E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]  Web: http://www.moss.kommune.no

 

Åpningstider / Opening hours: 

Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)  

Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept. 

kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)

---

Gunn Bruun Syversen, Moss kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Forskrift for godtgj ring av folkevalgte AUs flertallsinnstilling renskrevet utkast.html

    1K Download

19/3113-3 Forskrift for godtgjøring av folkevalgte Forskrift for
godtgjøring av folkevalgte

 

 

Mvh Gunn Bruun Syversen

Dokumentasjonsenheten

 

 

Fastsatt av kommunestyret i Moss 09/10 2019 vedtak xx/19 med hjemmel i
kommuneloven.

Formål

Forskriften omhandler arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap og
påførte utgifter. Forskriften gjelder for de folkevalgte i Moss kommune.

Ansatte i Moss kommune som i kraft av sin stilling deltar i folkevalgte
organ, godtgjøres ikke etter dette reglementet.

Forskrift for godtgjøring vedtas av det sittende kommunestyret i Moss
kommune det året det avholdes valg til kommunestyre og fylkesting. 

Generelle bestemmelser

All godtgjøring beregnes nivåmessig ut fra 100 % av
stortingsrepresentantens faste årsgodtgjøring. Godtgjøringen endres
automatisk ved endring av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Folkevalgte med stillingsressurs og møtegodtgjøring får sin godtgjøring
utbetalt en gang pr måned.
Folkevalgte med stillingsressurs får sin godtgjøring utbetalt som lønn med
feriepenger.

Samlet godtgjøring skal ikke for noen overstige 100 % av ordførerens
godtgjøring.

Det er fullt mulig å frasi seg hele eller deler av frikjøp og
møtegodtgjøring. Frasigelse regnes som en mindreutgift for kommunen, og
medfører ikke rettigheter utover de ordinære bestemmelsene i reglementet.

Ved tjenestefrihet trekkes den faste godtgjøringen forholdsmessig for den
tid tjenestefriheten varer. Ved endelig uttreden stoppes utbetalingen av
den faste godtgjøringen.

 

 

Folkevalgtes rettigheter

Folkevalgte behandles etter reglene for frilansere i Folketrygdloven.
Moss kommune skal sikre folkevalgtes rettigheter knyttet til sykepenger,
forsikring, permisjon og pensjon. Moss kommune dekker det den folkevalgte
taper av rettigheter i andre tilsettingsforhold.

Sykepenger:

Moss kommune dekker godtgjørelse de 16 første dagene av et sykefravær.
Folkevalgte som blir sykemeldt utover dette, må kontakte NAV for å få
utbetalt kompensasjon direkte. NAV dekker kun sykepenger opp til 6 G. Moss
kommune dekker et eventuelt tap utover dette

 

Pensjon og forsikring:

Folkevalgte med stillingsressurs meldes inn i KLPs pensjonsordning. Disse
er samtidig dekket av gruppelivs- og ulykkes/yrkesskadeforsikringen.

Folkevalgte med stillingsressurs som faller utenfor pensjonsordningen,
skal etter særskilte

regler sikres at de ikke taper pensjonsrettigheter i sitt arbeidsforhold
som følge av

kommunale verv.

Permisjon

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon,
foreldrepermisjon og permisjon ved barnepassers sykdom, har
representantene rett til å beholde godtgjørelsen etter tilsvarende regler
for tilsatte i kommunen etter arbeidsmiljølovens kapittel 12,
folketrygdloven kapittel 14 og reglene i Hovedtariffavtalen i kommunen om
permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon, amming og barns og
barnepassers sykdom.

 

Ettergodtgjøring:

Folkevalgte med en stillingsressurs, kan etter søknad gis ettergodtgjøring
i inntil 3 måneder. Søknad med dokumentasjon rettes til
kommunedirektøren.

Dersom den folkevalgte går inn i nytt arbeid eller mottar tilsvarende
offentlige ytelser i løpet av denne perioden bortfaller ettergodtgjøringen
fra tidspunktet for inntreden i den nye stillingen.

Inntekt man mottar i perioden med ettergodtgjøring skal rapporteres inn,
og ettergodtgjøringen avkortes krone for krone mot inntekt man mottar i
perioden. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte
frivillig avstår fra.

 

Ordfører

Ordføreren arbeider med kommunens saker på heltid.

Ordføreren ytes en fast årsgodtgjøring som er 110 %
stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.
Godtgjøringen dekker alle oppdrag som ligger til utøvelsen av vervet som
ordfører og verv i kommunale organer. Ordfører mottar ingen ytterligere
møtegodtgjøring.

 

Varaordfører

Varaordføreren arbeider med kommunens saker i 100 % stilling.

Varaordføreren ytes en fast årsgodtgjøring som er 100 %
stortingsrepresentantenes faste årsgodtgjøring.

Godtgjøringen dekker alle oppdrag som ligger til utøvelsen av vervet som
varaordfører. Varaordfører mottar ingen ytterligere møtegodtgjøring.

 

Frikjøp av folkevalgte

Stillingsressurser

 

Det stilles 6 årsverk til disposisjon for frikjøp av folkevalgte i Moss
kommune. Stillingsressursen beregnes nivåmessig ut fra
stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Årsverkene fordeles på følgende måte:

2 årsverk til utvalgsledere fordelt på de 4 hovedutvalgene og
administrasjonsutvalget. 5 x 40%
Stillingsressursen dekker alle oppgaver som utvalgsleder, inkludert
møtene.

4 årsverk fordeles på partigruppene som er representert i kommunestyret.
Stillingsressursene fordeles etter valgresultatet med en resssurs til 
gruppeleder  på 20 % som grunnlag:

2-3 representanter 12%
4-6 representanter 24 %
7-10 representanter 40 %
11-15 representanter 60 %
16 + representanter 80 %

Det er partiene som velges inn i kommunestyret etter kommunevalg som har
krav på stillingsressurser. Enkeltpersoner som melder seg ut av et parti i
perioden får ikke rettighet som egen gruppe.

Dersom et parti blir stående uten representanter i kommunestyret inndras
ressursen. 
        
Folkevalgte med en stillingsressurs på 100 %, ytes verken møtegodtgjøring
eller tapt arbeidsfortjeneste. Stillingsressursen er å anse som en total
kompensasjon for det arbeidet som utføres i vervet som
folkevalgt.                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Partienes kommunestyregrupper oversender for hver valgperiode
administrasjonen en oversikt over hvilke politikere som er blitt tildelt
stillingsressurser

 

Møtegodtgjøring

Godtgjøring utbetales kun til kommunale styrer, råd og utvalg som er
oppnevnt i medhold av lov eller forskrift, eller godkjent av
kommunestyret.

Møtegodtgjøring inndeles i følgende nivåer:

o Gruppe 1 medlemmer av bystyret og formannskapet
o Gruppe 2 medlemmer av hovedutvalg
o Gruppe 3 ledere av kontrollutvalget, eldrerådet, råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, flerkulturelt råd og ungdomsrådet
o Gruppe 4 medlemmer av kontrollutvalget, administrasjonsutvalget,
eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelt
råd og ungdomsrådet

Gruppe 1

For møtende medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret og formannskapet
settes møtegodtgjøringen til 3 ‰  av stortingsrepresentantenes godtgjøring
pr møte.

Gruppe 2

For møtende medlemmer og varamedlemmer i hovedutvalgene settes
møtegodtgjøringen til 3 ‰  av stortingsrepresentantenes godtgjøring pr.
møte.

 

Gruppe 3

For ledere av kontrollutvalget, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, flerkulturelt råd og ungdomsrådet settes møtegodtgjøring
til 2 ‰ av stortingsrepresentantenes godtgjøring pr møte.

Gruppe 4

For medlemmer av kontrollutvalget, administrasjonsutvalget, eldrerådet,
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelt råd og
ungdomsrådet settes møtegodtgjøring til 1 ‰  promille av
stortingsrepresentantens godtgjøring pr møte.

Generelt om møtegodtgjøring:

 

I de tilfeller et organ har en tilleggsfunksjon som f.eks. valgstyre,
formannskapet som klagenemnd, eller lignende regnes dette som en del av
det ordinære møtet når det gjelder godtgjøring.

Deltagere i andre utvalg oppnevnt av kommunestyret, skal ha en godtgjøring
på 0,5 ‰ pr. møte. Forutsetningen er at ikke annet er bestemt i dette
reglementet, eller at godtgjøring ikke utbetales direkte av det enkelte
styre/selskap eller lignende.

Tillitsvalgte som møter som medlemmer i administrasjonsutvalget og som
ikke har frikjøp har rett på godtgjøring jf. gruppe 4.

Sekretærene i det enkelte utvalg er ansvarlig for å rapportere hvem som
har rett til møtegodtgjøring pr. møte. Oppgaven må sendes så raskt som
mulig etter den enkelte måneds oppsatte møter for å komme til utbetaling
påfølgende måned.

Representantene må selv så raskt som mulig etter den enkelte måneds
oppsatte møter fylle ut og levere inn skjema med krav om dekning av
reiseutgifter og erstatning for tap av arbeidsinntekt

Telefongodtgjøring

Ordføreren og varaordføreren har fri telefon.

Gruppeledere og utvalgsledere utbetales en telefongodtgjøring på kr 500
kr. pr måned.

Erstatning i tap av inntekt

 

For legitimert tap i ordinær arbeidsinntekt eller utgifter til
stedfortreder på grunn av arbeid i kommunale verv, yter Moss kommune
erstatning. Maks sats på legitimert tap settes til ordførers faste
arbeidsgodtgjøring (årslønn /1950 timer pr. år maks 7,5 timer/dag).

For ulegitimert tap i inntekt og/eller utgifter som utøvelsen av kommunale
verv nødvendiggjør, yter Moss kommune erstatning på inntil kr. 500,- pr.
møte/dag. Ulegitimerte utgifter skal sannsynliggjøres og er for eksempel
tap av forventet overtid, ekstravakter, lønnede oppdrag

Sannsynlig gjøring etter dette punktet kan skje for en periode. Rådmannen
avgjør om sannsynliggjøringen er tilstrekkelig.

For selvstendig næringsdrivende og andre hvor legitimasjon på trekk i lønn
ikke kan skaffes, godtas egenerklæring. Ved første gangs krav skal
dokumentasjon som for eksempel ligningsattest fremlegges.

Representantene må selv så raskt som mulig etter den enkelte måneds
oppsatte møter fylle ut og levere inn skjema med krav om erstatning for
tap av arbeidsinntekt.

 

Utlegg

Omsorgsarbeid

Sats på barnepass eller omsorgsoppgaver er maks kr 150 pr. time inntil kr
800 pr. dag. Kravet fremmes på fastsatt skjema med dokumentasjon.

Reiser

Reiseutgifter i kommunal sammenheng refunderes etter statens regulativ.
Reiseutgifter til og fra kommunale møter innen kommunens grenser dekkes
ikke

Representantene må selv så raskt som mulig etter den enkelte måneds
oppsatte møter fylle ut og levere inn skjema med krav om dekning av
reiseutgifter. 

Fortolkninger

Myndighet til å avgjøre legitimasjon- og fortolkningsspørsmål legges til
rådmannen.

Klagesaker

Administrasjonen behandler klagesaker vedrørende tolking av reglementet og
innstiller overfor formannskapet som avgjør.

 

 

Mottak Post, Moss kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tonje Albrecht <[epostadresse]>
Sendt: tirsdag 2. juli 2019 14:52
Til: Mottak Post <[Moss kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei,

Her finner man gjeldende reglementer og retningslinjer for opplysningsutveksling.

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Nye reglementer for nye Moss skal behandles i kommunestyrets møte i oktober. Godtgjøringsreglementet ligger nå ute på høring:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen

Tonje Albrecht
Politisk sekretariat Moss kommune
Tlf. 97503896

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1887]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:52
Til: Mottak Post <[Moss kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1887]

Er [Moss kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Moss kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Tonje Albrecht, Moss kommune

Hei,

Her finner du gjeldende reglementer og retningslinjer for opplysningsutveksling for Moss kommune..

https://www.moss.kommune.no/politikk/for...

Nye reglementer for nye Moss skal behandles i kommunestyrets møte i oktober. Godtgjøringsreglementet ligger nå ute på høring:

https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i1dbf8...

Med vennlig hilsen

Tonje Albrecht
Politisk sekretariat Moss kommune
Tlf. 97503896

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1887]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:52
Til: Mottak Post <[Moss kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1887]

Er [Moss kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Moss kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.