Innsyn i opplysninger om leie av Operahuset i Oslo

Innsynshenvendelsen ble avvist av Den Norske Opera & Ballett.

Ingeborg Johansen

Kjære Den Norske Opera & Ballett,

Det vises til deres utleie av Operahuset i Oslo til bryllupsfeirningen til Olivia Christine Stolt-Nielsen Holten og Julius Meinl 2. juli.

Det bes om innsyn i alle dokumenter i saken. Dette inkluder men er ikke nødvendigvis begrenset til:

* Alle innkommende dokumenter, inkl. opprinnelig forespørsel og etterfølgende kommunikasjon
* Alle utående dokumenter, inkl. svar på ovenstående, leiekontrakt, faktura mm
* Alle interne notater om saken, inkl. ev. vurderinger knyttet til kommersiell og privat utleie av offentlig finansiere kulturinstitusjoner, ev. evalueringer av arrangementet, retningslinjer for utleie av Operahuset osv.

Dersom noen av saksdokumentene, mot formodning, ikke er journalført i tråd med arkivloven m/forskrifter samt offentleglova ber jeg om at disse journalføres og inkluderes i denne forespørselen.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

post@operaen.no, Den Norske Opera & Ballett

Takk for din henvendelse.

 

[1][epostadresse] er bemannet alle hverdager 8.00- 15.30.
Henvendelsen blir videresendt til riktig avdeling som vil svare snarest
mulig, innen 5 virkedager. Der hvor svarene kan finnes under "Ofte stilte
spørsmål" (se nedenfor), vil henvendelsen ikke bli besvart.

 

Vi gjør oppmerksom på at reservasjon og kjøp av billetter ikke kan gjøres
på e-post.  Du kan kjøpe billetter på [2]operaen.no eller i vår
billettluke (+47) 21 42 21 21.

 

Ofte stilte spørsmål:

 

ÅPNINGSTIDER: Billettlukens og billett-telefonens åpningstider finnes til
en hver tid oppdatert [3]her.

 

BYTTE AV BILLETTER OG REFUSJON: Vi refunderer normalt ikke billetter, men
kan bytte til en annen dag av samme forestilling, mot et gebyr. Vennligst
les mer [4]her.

 

GAVEKORT: Kan kjøpes på vår [5]nettside, på tlf.(+47) 21 42 21 21 eller
ved oppmøte i vår billettluke. Gavekortene kan benyttes i alle våre
salgskanaler.

 

BORDBESTILLING TIL RESTAURANTENE I OPERAHUSET: Vennligst les mer på
[6]operaen.no.

 

OMVISNING: Billetter til omvisning kan kjøpes på [7]operaen.no, på tlf.
(+47) 21 42 21 21, i billettluken og i Operabutikken. Forhåndskjøp
anbefales da det blir fort utsolgt.  Det er også mulig å bestille egne
gruppeomvisninger for skoleklasser og barnehager, lærergrupper, bedrifter
og privatgrupper. Vennligst send en forespørsel til
[8][epostadresse] eller ring omvisningstelefonen på (+47) 47 91 51
61 (man.-fre. kl. 10-12).

 

OPERABUTIKKEN: I Operabutikken får du kjøpt musikk, gaveartikler, postkort
m.m. Se våre åpningstider [9]her.

 

Med vennlig hilsen

Den Norske Opera & Ballett

 

------------------------------------------------------------------

 

Thank you for your enquiry to the Norwegian National Opera & Ballet.

 

[10][epostadresse] is answered between 8 a.m. and 3.30 p.m. Mon.-Fri.
Your enquiry will be forwarded to the right department and answered within
5 working days. If the answer to your question is to be found under
"Frequently asked questions" (see below), your enquiry will not be
replied.

 

Please note that bookings can not be done via this email address. Tickets
can be purchased online at [11]operaen.no or from our box office (+47) 21
42 21 21.

 

 

Frequently asked questions:

 

OPENING HOURS: Box office and ticket service telephone opening hours are
always updated on our [12]website

 

EXCHANGE OF TICKETS AND REFUNDS: We normally do not offer refunds for
tickets, but you may exchange your ticket for another date of the same
performance for a fee. Please read more [13]here

 

GIFT VOUCHERS: Buy your gift vouchers [14]online, or visit or call our box
office at (+47) 21 42 21 21. Gift vouchers may be used as payment online,
at the box office and by telephone.

 

OPERA RESTAURANT BOOKINGS: Please read more at our  [15]website

 

GUIDED TOURS: Tickets for the guided tours may be purchased at
[16]operaen.no/en, tel. (+47) 21 42 21 21, at the box office or the Opera
Shop. We recommend that you buy your ticket in advance, as tours quickly
get fully booked. For groups ordering private tours, please send enquiries
for pre-booked guided tours to [17][epostadresse], or call our
guided tour information phone (+47) 47 91 51 61 (Mon.- Fri. 10 a.m.-
Noon.)

                                                             

THE OPERA SHOP: The Opera shop is situated in our foyer and sells music,
gifts, postcards and more. For the shop's opening hours, please visit
[18]operaen.no/en

 

 

Best regards

The Norwegian National Opera & Ballet

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.operaen.no/
3. http://operaen.no/Billetter-og-kjopsinfo...
4. http://operaen.no/Billetter-og-kjopsinfo...
5. http://operaen.no/Billetter-og-kjopsinfo...
6. http://operaen.no/Ditt-Besok/Mat-og-drik...
7. http://operaen.no/Opplev-mer/Omvisninger/
8. mailto:[epostadresse]
9. http://operaen.no/Ditt-Besok/Operabutikk...
10. mailto:[epostadresse]
11. http://www.operaen.no/en
12. http://operaen.no/en/Ticket-info/Ticket-...
13. http://operaen.no/en/Ticket-info/Ticket-...
14. http://operaen.no/en/Ticket-info/Gift-vo...
15. http://operaen.no/en/Ditt-besok/Food-Dri...
16. http://operaen.no/en/Enjoy-more/Omvisnin...
17. mailto:[epostadresse]
18. http://operaen.no/en/Ditt-besok/The-Oper...

Ingeborg Johansen la igjen en merknad ()

Dersom innsynet avslås vil følgende være et relevant dokument:

https://www.regjeringen.no/globalassets/...

Her fremgår det blant annet at:

"Den sentrale avgrensinga av teieplikta ligg i vilkåret om at
det må vere av "konkurransemessig betydning" for den aktuelle verksemda at opplysningane ikkje kjem ut. For at opplysningane skal vere omfatta av teieplikt, må det kunne føre til fare for økonomisk tap eller redusert gevinst for verksemda dersom dei
blir kjende. Alminneleg kjende eller tilgjengelege opplysningar om produkt, prisar, tilverkingsmetodar og anna vil ikkje vere omfatta av teieplikt, jf. forvaltningslova § 13 a nr. 3."

Det er svært tvilsomt om en offentlig kulturinstitusjon påberoper seg denne bestemmelsen.

Den norske Opera har overfor andre aktører påberopt seg § 23. Til det kan følgende bemerkes:

"Unntak på dette grunnlaget kan vere aktuelt i tilfelle der
organet sin forhandlingsposisjon eller strategiske stilling kan bli svekt, anten i den aktuelle saka eller i seinare saker. Vidare kan unntak berre gjerast av omsyn til organet, ikkje av omsyn til ein privat motpart. Dersom det skal vere aktuelt med unntak for opplysningar om ein tilbydar etter § 23 fyrste ledd, må offentleggjering såleis kunne svekkje stillinga til det offentlege i forhandlingar. I tillegg må det vere "påkravd" med unntak, noko som inneber at faren for at innsyn vil skade det offentlege si stilling i forhandlingane må vere relativt konkret, og den moglege skaden må vere av eit visst omfang. Føresegna vil normalt ikkje vil gje grunnlag for å gjere unntak over lang tid. Når dei aktuelle forhandlingane er avslutta, vil det i mange tilfelle ikkje lenger vere påkravd med unntak."

Vurdert opp mot tilliten til det offentlige og retten til innsyn i spesielt spørsmål knyttet til hvordan det offentlige bruker og tar inn finansiering er det svært tvilsomt om denne bestemmelsen påberopes.

post@operaen.no, Den Norske Opera & Ballett

1 Attachment

  • Attachment

    DNO 236007 v4 Leiekontrakt lukket arrangement Off Piste 20160702 20160703 signert sladdet.PDF.pdf

    2.3M Download View as HTML

Hei.

Viser til epost og sak på Mimes brønn den 7. juli 2016 med ønske om innsyn i kontrakt i forbindelse med arrangement 2. juli, samt henvisning til vår vurdering og tolkning av paragraf 23 i offentleglova i denne saken. Vedlagt er kontrakten, denne er også gitt til blant annet Dagbladet, NRK og Aftenpostens journalister. Vi har dog valgt å sladde kontraktsbeløpet. Vår vurdering har lagt til grunn hovedprinsippet om åpenhet og transparens, og vi har derfor gitt innsyn i kontrakten. Vårt avslag på det aktuelle kontraktsbeløpet baserer seg på en vurdering og forståelse av punktet rundt økonomiforvaltning i paragraf 23 første ledd i offentleglova, og særskilt rundt temaene konkurranseposisjon og forhandlingsposisjon knyttet opp mot eventuelle fremtidige utleieavtaler på generell basis.

Vi har lagt til grunn momenter fra Rettleiar til offentleglova på side 139 og 140:
- Det er vidare eit vilkår for å kunne gjere unntak at dei aktuelle opplysningane har eit konkurranseaspekt. Innsyn i opplysningane må såleis medføre fare for at forhandlingsposisjonen eller den strategiske stillinga til organet i den aktuelle saka eller i framtidige saker blir svekt, slik at kostnadene blir større eller vinsten mindre.
- Om unntak er påkravd må vurderast ut frå situasjonen på det tidspunktet innsynskravet blir avgjort. Omsynet til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, løns- eller personalforvaltninga til organet vil ofte ikkje tilseie at det bør nektast innsyn i opplysningar over eit lengre tidsrom. Til dømes vil det ofte vere slik at det ikkje lenger vil vere høve til å gjere unntak etter at ei forhandling er avslutta og avtale er inngått. Det kan likevel tenkjast situasjonar der det framleis vil vere påkravd å gjere unntak for opplysningar etter at den aktuelle saka er avslutta, til dømes der opplysningane gjeld forhandlingsstrategiar eller tolegrensa for kor mykje som kan betalast, og desse opplysningane også vil vere relevante.

Den Norske Opera & Ballett har siden åpningen av nytt operahus 2008 leid ut ved ledig kapasitet når huset ikke benyttes til vår primære kunstneriske virksomhet, for å bidra med egeninntekter som kanaliseres inn i driften og til kunstproduksjon. Dette er etter vår oppfatning i henhold til forutsetninger i tilskuddsbrev tilknyttet statstilskuddet. I denne bigeskjeften konkurrerer Operaen med andre aktører, både nasjonalt og internasjonalt, når vi leier ut til konserter, konferanser og ulike typer av arrangement. Priser og avtaler i dette markedet baserer seg ofte på forhandlinger, og flere arrangører og aktører i dette markedet opererer på tvers av ulike typer arrangement. Offentliggjøring av én enkelt forhandlet pris vil bli oppfattet som en listepris og et gitt prisnivå, og at dette da blir tatt som utgangspunkt ved mulige nye utleier i fremtiden. Vi mener derfor at en offentliggjøring av kontraktsbeløpet reduserer vår konkurranseposisjon i potensielle fremtidige forhandlingssituasjoner om utleie generelt sett, uavhengig av type arrangement, i tråd med momentene beskrevet i nevnte Rettleiar til offentleglova. Vi mener at det også er en risiko for at dette gir ringvirkninger til andre tilhørende forhandlinger og avtaler, som f.eks. sponsoravtaler og samarbeidsavtaler. Dette kan medføre at flere bedrifter og enkeltpersoner vegrer seg mot å inngå fremtidige sponsoravtaler, arrangementsavtaler og lignende, som igjen reduserer Operaens egeninntekter.

Vi mener innsikt i Operaens aktivitet og inntekter innen dette området i stor grad ivaretas med våre årsrapporter, de er publisert på http://operaen.no/Om-DNOB/Arsrapporter/, med konkretisering av Operaens inntekter innen sponsorer, banketter/arrangement, serveringsvirksomhet, utleie etc. Vi har naturligvis en høy terskel for å nekte innsyn, og vi gjentar at vi har gitt innsyn i kontrakten og hendelsen, men valgt å ikke gi innsyn i kontraktsbeløpet av hensyn til nevnte vurderinger. Dagbladet, Aftenposten og NRK har bedt om at saken oversendes vår eier Kulturdepartementet i tråd paragraf 32 i offentleglova for vurdering, og det gjøres i dag. Vi vil så avvente deres vurdering.

Med vennlig hilsen
Kenneth Fredstie
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Den Norske Opera & Ballett

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #131]]
Sendt: 7. juli 2016 18:00
Til: [operaen henvendelses-e-postadresse]
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i opplysninger om leie av Operahuset i Oslo

Kjære Den Norske Opera & Ballett,

Det vises til deres utleie av Operahuset i Oslo til bryllupsfeirningen til Olivia Christine Stolt-Nielsen Holten og Julius Meinl 2. juli.

Det bes om innsyn i alle dokumenter i saken. Dette inkluder men er ikke nødvendigvis begrenset til:

* Alle innkommende dokumenter, inkl. opprinnelig forespørsel og etterfølgende kommunikasjon
* Alle utående dokumenter, inkl. svar på ovenstående, leiekontrakt, faktura mm
* Alle interne notater om saken, inkl. ev. vurderinger knyttet til kommersiell og privat utleie av offentlig finansiere kulturinstitusjoner, ev. evalueringer av arrangementet, retningslinjer for utleie av Operahuset osv.

Dersom noen av saksdokumentene, mot formodning, ikke er journalført i tråd med arkivloven m/forskrifter samt offentleglova ber jeg om at disse journalføres og inkluderes i denne forespørselen.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Ingeborg Johansen

Kjære Den Norske Opera & Ballett,

---Klage på avslag---
Det vises til avslag på forespørsel om innsyn i pris for uteleie av Operahuset i Oslo med ulike tjenester til et eventbyrå ifm. en privat fest. Jeg ønsker å klage på avslaget. Det vises til klage gitt av tre medier og deres begrunnelse, men jeg ber også om at følgende begrunnelse oversendes KUD. Min henvendelse er uavhengig av disse mediene og skal gis samme behandling som disses.

---Begrunnelse---
Formålene til offentlighetsloven inkluderer allmenhetens mulighet til å føre kontroll med det offentlige, samt tilliten til det offentlige. Dette inkluderer helt åpenbart det offentliges forvaltning av offentlige ressurser, noe som inkluderer Operahuset og utleie av dette. Operahuset er landets dyrest kulturbygg og kostet det offentlige i overkant av 4 milliarder kroner. Den norske opera & ballet mottar årlig over 600 millioner kroner i tilskudd fra staten. Operahuset er å oppfatte som en offentlig plass, og er blant landets mest besøkte destinasjoner. Innsyn i hva bemidlede privatpersoner kan betale for å låse av og eksklusivt benytte seg av noe som for allmenheten oppfattes som en offentlig plass er derfor i kjerneområdet til offentlighetsloven, da det gjelder bruk av offentlige midler, bruk av en offentlig plass og tillitten til det offentlige.

Den sterke interessen for saken viser en ettertrykkelig interesse for innsyn i disse offentlige dokumentene. Det må derfor legges til grunn at tungtveiende hensyn taler for å gi innsyn i saken.

Organet viser til offl. § 23 første ledd og argumenterer med, i forenklet form at:
1. Prisen for utleie av Operahuset i denne saken er av konkurransemessig betydning
2. Operaen konkurrerer med andre aktører hva gjelder utleie av tilsvarende bygg
3. Offentliggjøring av en kontrakt for utleie av Operahuset og ymse tjenester til en privat fest vil oppfattes som en listepris
4. Offentliggjøring av pris vil skade Operaens muligheter til å forhandle ikke bare utleie av Operahuset, men til og med sponsorkontrakter, arrangementsavtaler andre samarbeidsavtaler og lignende.

Jeg har noen kommentarer til dette. For det første anfører organet at utleie er en bigeskjeft, de har offentlig kommentert at denne utleieformen ikke nødvendigvis vil gjenta seg og i det hele tatt nedtoner betydningen av saken og utleieformen. Dette svekker argumentet om at prisen er av konkurransemessig betydning, gitt at det ikke engang er avgjort at Operaen også i fremtiden skal leies ut til bemidlede personeres privatfester. I tillegg er det slik at for at noe skal være av konkurransemessig betydning innebærer det at andre aktører vil ta i bruk opplysningene og endre konkurransesituasjonen. Organet argumenterer her implisitt med at andre utleieaktører, både i Norge og i utlandet, vil justere sine priser dersom prisen offentliggjøres, noen annen tolkning er det ikke mulig å legge til grunn. Dette virker ekstremt usannsynlig og er ikke begrunnet eller redegjort for.

For det andre argumenterer organet at Operahuset er såpass generisk at det konkurrerer med norske og utenlandske aktører på det generelle eventleiemarkedet. Til dette vil jeg bemerke at det neppe finnes mange aktører i dette markedet som anser Operaen som en viktig konkurrent, og uansett at tilbudet er såpass tilpasset og unikt. Jeg syns det ikke er godt begrunnet at Operahuset i Oslo og et konferansehotell på Mastemyr er konkurrenter, eller at norske brudepar vurderer Operahuset i Oslo opp mot andre lands Operahus som åsted for tidlig bruk av rederfarsarven.

For det tredje argumenterer organet med at offentliggjøringen av en enkeltpris gitt i en forhandlingssituasjon med ett eventbyrå og til et unikt arrangement vil oppfattes som en listepris. Dette er et så lite begrunnet argument at det knapt krever ytterliggere kommentarer, men det virker som om Operaen ikke har tillit til sin opptreden som profesjonell aktør i møte med andre til å kunne forsvare at én pris gitt til én pris ikke innebærer at samme pris må gis til andre. Det vises også til SOM-2015-65, der Sivilombudsmannen uttalte:

“Videre vil det være relevant hvor unikt det aktuelle pristilbudet er. Hvis det konkrete pristilbudet må anses å være «skreddersydd», basert på særegne kriterier fra oppdragsgivere, vil det generelt være mindre grunn til å holde pristilbudet hemmelig, fordi det da er liten grunn til å tro at konkurrenter vil kunne dra nytte av opplysningen om prissetting ved inngåelsen av andre kontrakter.”

Kontrakten viser at dette tilbudet er å anse som et skreddersydd tilbudd.

Organet overdriver i denne saken betydningen av å offentliggjøre prisen for utleie av Operahuset til unike arrangementer, da det er helt åpenbart at prisen ikke er en listepris. Var prisen en listepris ville den stått på en liste. Igjen så virker dette som et lite begrunnet argument; et postulat uten begrunnelse.

For det fjerde argumenterer organet med at de ved offentliggjøring av denne prisen vanskelig kan forhandle generelt sett med kommersielle aktører. De viser til at private aktører i fremtiden: ”vegrer seg mot å inngå fremtidige sponsoravtaler, arrangementsavtaler og lignende, som igjen reduserer Operaens egeninntekter”. Dette er et pussig argument som ikke har støtte i loven. Det er ingenting i offl. med forarbeider som tyder på at lovgiver på noe tidspunkt har hatt til hensikt at bestemmelsen det vises til beskytter private interesser på denne måten. Snarere går det eksplisitt frem av loven at hensynet utelukkende er det offentliges interesser. I klartekst sier Operaen at private aktører ikke nødvendigvis liker at vi gir ut informasjon om priser, derfor bør vi ikke gi den ut. Organets argumentasjon, der de forsøker å argumentere at hensynet til private interesser egentlig kan skade det offentliges interesser kan ikke omtales som noe annet enn et forsøk på å omgå lovgivers hensikt. Det er alvorlig. En slik argumentasjonsrekke med svak-til-ingen bevis på kausalitet kan ikke leggest til grunn for avslaget. Dersom denne argumentasjonen skal aksepteres, vil det ikke være grenser for hva som kan unntas med henvisning til offl. § 23. F.eks. ville enhver kritikkverdig opplysning om Operaen da kunne unntas, da negativ omtale av Operaen også kan medføre et økonomisk tap for organet. Operaen skriver egentlig at enhver opplysning som kan skade deres økonomiske interesser i prinsippet kan unntas med henvisning til § 23, uten rekkevidde og uten at det trenger være godt begrunnet. Argumentasjonen Operaen her benytter må KUD derfor tydelig og eksplisitt ta avstand fra, da det overhodet ikke har støtte i offentlighetsloven eller lovgivers intensjon.

---Avsluttende kommentarer---
Punktene over viser etter min vurdering at hensynene som taler for å unnta disse opplysningene er generelle, lite konkrete, utpreget svake og ubegrunnede. Skadevirkningen er lite konkretisert og luftig formulert. For at noe skal kunne unntas etter offl. § 23 første ledd må det være påkrevd, noe som innebærer at: "faren for at innsyn vil skade det offentlege si stilling i forhandlingane må vere relativt konkret, og den moglege skaden må vere av eit visst omfang" (JD-LOVs Fortolkingsutsegn om innsyn i saker om offentlege innkjøp).

Dersom Operaens syn skal leggest til grunn vil det innebære en ekstrem begrensning i offentlighetens rett til innsyn, da det innebærer at skadevirkninger og unntakshensyn ikke trenger være konkrete, sannsynlige eller godt begrunnede. Bestemmelsen det vises til er en kan-regel, noe som innebærer at det jf. offl. § 11 skal vurderes meroffentlighet. Jf. rettleier til offentleglova innebærer dette at hensynene som taler for innsyn må veies mot hensynene som taler mot innsyn. I denne saken synes det åpenbart at hensynene som veier for innsyn helt klart veier tyngre enn hensynene som veier mot. Praksis i andre kulturinstitusjoner taler også for dette resultat. Jeg ber derfor om at KUD omgjør avslaget.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg tok en titt i oep.no og mistenker klagen fra NRK til Kulturdepartementet er gitt saksnummer 2016/5295 og dokumenttittel "Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn - om utleiesum av lokale", https://oep.no/search/result.html?caseNu... .

Jeg har bedt om innsyn i dette dokumentet via Mimes brønn i https://www.mimesbronn.no/request/klage_... .

post@operaen.no, Den Norske Opera & Ballett

Kjære Ingeborg Johansen

Viser til mottatt epost i går 14. juli 2016, hvor du skriver:
Det vises til avslag på forespørsel om innsyn i pris for utleie av Operahuset i Oslo med ulike tjenester til et eventbyrå ifm. en privat fest. Jeg ønsker å klage på avslaget. Det vises til klage gitt av tre medier og deres begrunnelse, men jeg ber også om at følgende begrunnelse oversendes KUD. Min henvendelse er uavhengig av disse mediene og skal gis samme behandling som disses.

Beklager at vi var litt utydelige på saksgang og vår prosessering i forrige epost. Vi har oversendt din innsynsbegjæring sammen med klagene fra mediene til Kulturdepartementet, så din henvendelse får samme behandling. I og med at innsynsbegjæringene og argumentasjonen var tilnærmet like, valgte vi å sende over disse samlet, dette ble gjort onsdag denne uken. I og med at saken allerede er oversendt, så vurderer vi det ikke som hensiktsmessig å gå inn i dine innsigelser nå, men ettersender din siste epost med dine innsigelser til departementet. Som nevnt i forrige svar har vi naturligvis en høy terskel for å nekte innsyn, og at vi har gitt innsyn i kontrakten, og avventer da departements vurdering om det er en riktig eller feil tolkning av oss å påberope paragraf 23 i denne saken.

Med vennlig hilsen
Kenneth Fredstie
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Den Norske Opera & Ballett

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #131]]
Sendt: 14. juli 2016 20:30
Til: [operaen henvendelses-e-postadresse]
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Innsyn i opplysninger om leie av Operahuset i Oslo

Kjære Den Norske Opera & Ballett,

---Klage på avslag---
Det vises til avslag på forespørsel om innsyn i pris for uteleie av Operahuset i Oslo med ulike tjenester til et eventbyrå ifm. en privat fest. Jeg ønsker å klage på avslaget. Det vises til klage gitt av tre medier og deres begrunnelse, men jeg ber også om at følgende begrunnelse oversendes KUD. Min henvendelse er uavhengig av disse mediene og skal gis samme behandling som disses.

---Begrunnelse---
Formålene til offentlighetsloven inkluderer allmenhetens mulighet til å føre kontroll med det offentlige, samt tilliten til det offentlige. Dette inkluderer helt åpenbart det offentliges forvaltning av offentlige ressurser, noe som inkluderer Operahuset og utleie av dette. Operahuset er landets dyrest kulturbygg og kostet det offentlige i overkant av 4 milliarder kroner. Den norske opera & ballet mottar årlig over 600 millioner kroner i tilskudd fra staten. Operahuset er å oppfatte som en offentlig plass, og er blant landets mest besøkte destinasjoner. Innsyn i hva bemidlede privatpersoner kan betale for å låse av og eksklusivt benytte seg av noe som for allmenheten oppfattes som en offentlig plass er derfor i kjerneområdet til offentlighetsloven, da det gjelder bruk av offentlige midler, bruk av en offentlig plass og tillitten til det offentlige.

Den sterke interessen for saken viser en ettertrykkelig interesse for innsyn i disse offentlige dokumentene. Det må derfor legges til grunn at tungtveiende hensyn taler for å gi innsyn i saken.

Organet viser til offl. § 23 første ledd og argumenterer med, i forenklet form at:
1. Prisen for utleie av Operahuset i denne saken er av konkurransemessig betydning
2. Operaen konkurrerer med andre aktører hva gjelder utleie av tilsvarende bygg
3. Offentliggjøring av en kontrakt for utleie av Operahuset og ymse tjenester til en privat fest vil oppfattes som en listepris
4. Offentliggjøring av pris vil skade Operaens muligheter til å forhandle ikke bare utleie av Operahuset, men til og med sponsorkontrakter, arrangementsavtaler andre samarbeidsavtaler og lignende.

Jeg har noen kommentarer til dette. For det første anfører organet at utleie er en bigeskjeft, de har offentlig kommentert at denne utleieformen ikke nødvendigvis vil gjenta seg og i det hele tatt nedtoner betydningen av saken og utleieformen. Dette svekker argumentet om at prisen er av konkurransemessig betydning, gitt at det ikke engang er avgjort at Operaen også i fremtiden skal leies ut til bemidlede personeres privatfester. I tillegg er det slik at for at noe skal være av konkurransemessig betydning innebærer det at andre aktører vil ta i bruk opplysningene og endre konkurransesituasjonen. Organet argumenterer her implisitt med at andre utleieaktører, både i Norge og i utlandet, vil justere sine priser dersom prisen offentliggjøres, noen annen tolkning er det ikke mulig å legge til grunn. Dette virker ekstremt usannsynlig og er ikke begrunnet eller redegjort for.

For det andre argumenterer organet at Operahuset er såpass generisk at det konkurrerer med norske og utenlandske aktører på det generelle eventleiemarkedet. Til dette vil jeg bemerke at det neppe finnes mange aktører i dette markedet som anser Operaen som en viktig konkurrent, og uansett at tilbudet er såpass tilpasset og unikt. Jeg syns det ikke er godt begrunnet at Operahuset i Oslo og et konferansehotell på Mastemyr er konkurrenter, eller at norske brudepar vurderer Operahuset i Oslo opp mot andre lands Operahus som åsted for tidlig bruk av rederfarsarven.

For det tredje argumenterer organet med at offentliggjøringen av en enkeltpris gitt i en forhandlingssituasjon med ett eventbyrå og til et unikt arrangement vil oppfattes som en listepris. Dette er et så lite begrunnet argument at det knapt krever ytterliggere kommentarer, men det virker som om Operaen ikke har tillit til sin opptreden som profesjonell aktør i møte med andre til å kunne forsvare at én pris gitt til én pris ikke innebærer at samme pris må gis til andre. Det vises også til SOM-2015-65, der Sivilombudsmannen uttalte:

“Videre vil det være relevant hvor unikt det aktuelle pristilbudet er. Hvis det konkrete pristilbudet må anses å være «skreddersydd», basert på særegne kriterier fra oppdragsgivere, vil det generelt være mindre grunn til å holde pristilbudet hemmelig, fordi det da er liten grunn til å tro at konkurrenter vil kunne dra nytte av opplysningen om prissetting ved inngåelsen av andre kontrakter.”

Kontrakten viser at dette tilbudet er å anse som et skreddersydd tilbudd.

Organet overdriver i denne saken betydningen av å offentliggjøre prisen for utleie av Operahuset til unike arrangementer, da det er helt åpenbart at prisen ikke er en listepris. Var prisen en listepris ville den stått på en liste. Igjen så virker dette som et lite begrunnet argument; et postulat uten begrunnelse.

For det fjerde argumenterer organet med at de ved offentliggjøring av denne prisen vanskelig kan forhandle generelt sett med kommersielle aktører. De viser til at private aktører i fremtiden: ”vegrer seg mot å inngå fremtidige sponsoravtaler, arrangementsavtaler og lignende, som igjen reduserer Operaens egeninntekter”. Dette er et pussig argument som ikke har støtte i loven. Det er ingenting i offl. med forarbeider som tyder på at lovgiver på noe tidspunkt har hatt til hensikt at bestemmelsen det vises til beskytter private interesser på denne måten. Snarere går det eksplisitt frem av loven at hensynet utelukkende er det offentliges interesser. I klartekst sier Operaen at private aktører ikke nødvendigvis liker at vi gir ut informasjon om priser, derfor bør vi ikke gi den ut. Organets argumentasjon, der de forsøker å argumentere at hensynet til private interesser egentlig kan skade det offentliges interesser kan ikke omtales som noe annet enn et forsøk på å omgå lovgivers hensikt. Det er alvorlig. En slik argumentasjonsrekke med svak-til-ingen bevis på kausalitet kan ikke leggest til grunn for avslaget. Dersom denne argumentasjonen skal aksepteres, vil det ikke være grenser for hva som kan unntas med henvisning til offl. § 23. F.eks. ville enhver kritikkverdig opplysning om Operaen da kunne unntas, da negativ omtale av Operaen også kan medføre et økonomisk tap for organet. Operaen skriver egentlig at enhver opplysning som kan skade deres økonomiske interesser i prinsippet kan unntas med henvisning til § 23, uten rekkevidde og uten at det trenger være godt begrunnet. Argumentasjonen Operaen her benytter må KUD derfor tydelig og eksplisitt ta avstand fra, da det overhodet ikke har støtte i offentlighetsloven eller lovgivers intensjon.

---Avsluttende kommentarer---
Punktene over viser etter min vurdering at hensynene som taler for å unnta disse opplysningene er generelle, lite konkrete, utpreget svake og ubegrunnede. Skadevirkningen er lite konkretisert og luftig formulert. For at noe skal kunne unntas etter offl. § 23 første ledd må det være påkrevd, noe som innebærer at: "faren for at innsyn vil skade det offentlege si stilling i forhandlingane må vere relativt konkret, og den moglege skaden må vere av eit visst omfang" (JD-LOVs Fortolkingsutsegn om innsyn i saker om offentlege innkjøp).

Dersom Operaens syn skal leggest til grunn vil det innebære en ekstrem begrensning i offentlighetens rett til innsyn, da det innebærer at skadevirkninger og unntakshensyn ikke trenger være konkrete, sannsynlige eller godt begrunnede. Bestemmelsen det vises til er en kan-regel, noe som innebærer at det jf. offl. § 11 skal vurderes meroffentlighet. Jf. rettleier til offentleglova innebærer dette at hensynene som taler for innsyn må veies mot hensynene som taler mot innsyn. I denne saken synes det åpenbart at hensynene som veier for innsyn helt klart veier tyngre enn hensynene som veier mot. Praksis i andre kulturinstitusjoner taler også for dette resultat. Jeg ber derfor om at KUD omgjør avslaget.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #131]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

I følge en artikkel i Dagbladet i dag,
http://www.dagbladet.no/kultur/kulturdep... , har Dagbladet fått svar fra Kulturdepartementet som opprettholder Operaens hemmelighold av prisen. Neste steg er vel klage til Sivilombudsmannen. Jeg håper ingen klager til kongen i Statsråd, da det har svært dårlige odds for å få gjennomslag og vil blokkere muligheten for å få en vurdering fra Sivilombudsmannen. Uansett bør en vel vente på svar til denne henvendelsen via Mimes brønn før klage til Sivilombudsmannen vurderes.

Jeg har bedt om, og fått, innsyn i NRKs klage på manglende innsyn i https://www.mimesbronn.no/request/klage_... . Det kan kanskje være interessant som bakgrunnsinformasjon.

Den Norske Opera & Ballett

1 Attachment

  • Attachment

    Den Norske Opera Ballett om klage over delvis avslag p dokumentinnsyn 1.pdf

    276K Download View as HTML

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.

 

Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til
[epostadresse] / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please
send e-mail to [epostadresse].

 

 

Med hilsen/Yours sincerely

 

Kulturdepartementet/Ministry of Culture

Postboks 8030 Dep

N-0030 Oslo

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90

E-post/E-mail: [epostadresse]

Nett/Web: www.regjeringen.no/kud

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet. /This email
is confidential and may also be privileged. If you are not the intended
recipient, please notify the Ministry of Culture, Norway, immediately.

 

B. Waldron la igjen en merknad ()

Vanskelig å se at Kulturdepartementet har foretatt en selvstendig vurdering av alle sider av saken. Neste steg er vel klage til Sivilombudsmannen for å se hva som er hans syn på dette.

Ingeborg Johansen la igjen en merknad ()

Jeg har vært i kontakt med noen av de andre klagerne, som har bekreftet at de vil ta saken videre til Sivilombudsmannen. Vi vil derfor få en ny og langt mer uavhengig juridisk vurdering av dette spørsmålet.

Saken er derfor ikke endelig avgjort.