Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Statistisk sentralbyrå - SSB, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære SSB,

Det vises til oppslag i VG der det fremgår at SSB har gått til innkjøp av advokattjenester fra Wikborg Rein:

"Det er Christine Meyer som administrerende direktør, som har bestilt og anskaffet juridisk bistand. Kontrakten er oversendt administrasjonsdirektøren"

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/ssb/...

Av dette sitatet fremgår det eksplisitt at det er organet som har gått til en innkjøp av juridisk bistand. Det følger naturlig av dette at offentlighetsloven gjelder, samt at organets rutiner for offentlige innkjøp, samt anskaffelsloven om terskelverdien er nådd, er fulgt.

Jeg ber derfor om følgende:

* Anslått verdi på anskaffelsen av tjenesten, jf. lov om offentlige anskaffelser § 2 første ledd.
* Innsyn i all korrespondanse med WR v/Steinfeld om anskaffelsen.
* Innsyn i ev. andre tilbud om advokatbistand som er innhente (jf. veileder til anskaffelsesloven som anbefaler dette for effektiv bruk av offentlige midler samt unngå korrupsjon også for anskaffelser under 100 000).
* Innsyn i kontrakten som er oversendt administrasjonsdirektøren.
* innsyn i SSBs rutiner for offentlige anskaffelser, både de over og under 100 000.
* Innsyn i SSBs rutiner for økonomistyring.
* Når den foreligger, administrasjonsdirektørens vurdering av om anskaffelsen skal dekkes av SSB.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Hunstad, Siv, Statistisk sentralbyrå - SSB

Det vises til innsynsbegjæring av 13. november 2017 fra Ingeborg Johansen i Mimes brønn.

Det er bedt om innsyn i følgende:

1 . Anslått verdi på anskaffelsen av tjenesten, jf. lov om offentlige anskaffelser § 2 første ledd.
2. Innsyn i all korrespondanse med WR v/Steinfeld om anskaffelsen.
3. Innsyn i ev. andre tilbud om advokatbistand som er innhente (jf. veileder til anskaffelsesloven som anbefaler dette for effektiv bruk av offentlige midler samt unngå korrupsjon også for anskaffelser under 100 000).
4. Innsyn i kontrakten som er oversendt administrasjonsdirektøren.
5. innsyn i SSBs rutiner for offentlige anskaffelser, både de over og under 100 000.
6. Innsyn i SSBs rutiner for økonomistyring.
7. Når den foreligger, administrasjonsdirektørens vurdering av om anskaffelsen skal dekkes av SSB.

SSB har vurdert innsynsbegjæring og kommet til følgende:

Punkt 1-4 samt 7:

Det bes om innsyn i kontrakten mellom Christine Meyer og Wikborg Rein. Det vises i den forbindelse til oppslag i VG lørdag 11. november med følgende ordlyd:

"Det er Christine Meyer som administrerende direktør, som har bestilt og anskaffet juridisk bistand. Kontrakten er oversendt administrasjonsdirektøren".

SSB har vurdert innsynsbegjæringen og legger til grunn at dette er en privat avtale mellom Christine Meyer og Wikborg Rein. SSB vurderte aldri denne saken da sluttavtalen til Christine Meyer ble fremforhandlet 12. november og denne avtalen ble en del av hennes sluttavtale med Finansdepartementet. Denne avtalen er således ikke å anse som et saksdokument for SSB etter offentleglovas § 4. Offentleglovas regler om innsyn kommer således ikke til anvendelse i denne saken da det ikke foreligger saksdokumenter etter offentleglova det kan begjæres innsyn i.

Med henvising til overstående kan således SSB ikke gi innsyn i hverken anslått kontraktsverdi, korrespondanse, selve kontrakten eller andre kontrakter relatert til dette da det ikke foreligger saksdokumenter i SSB det kan begjæres innsyn i.

Punkt 5:

SSB viser her til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, som er offentlig tilgjengelig, samt www.anskaffelser.no for prosedyrer og veiledninger.

Punkt 6:

SSB viser her til www.regjering.no der statens regelverk for økonomistyring er offentlig tilgjengelig. På www.regjering.no er også SSB sitt tildelingsbrev tilgjengelig.

Avslag på begjæring om innsyn kan, innen 3 uker, kreves begrunnet etter Offentleglova § 31 andre ledd.
Avslag kan videre påklages i samsvar med reglene i Offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #534]]
Sendt: 11. november 2017 14:12
Til: Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova request - Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld

Kjære SSB,

Det vises til oppslag i VG der det fremgår at SSB har gått til innkjøp av advokattjenester fra Wikborg Rein:

"Det er Christine Meyer som administrerende direktør, som har bestilt og anskaffet juridisk bistand. Kontrakten er oversendt administrasjonsdirektøren"

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/ssb/...

Av dette sitatet fremgår det eksplisitt at det er organet som har gått til en innkjøp av juridisk bistand. Det følger naturlig av dette at offentlighetsloven gjelder, samt at organets rutiner for offentlige innkjøp, samt anskaffelsloven om terskelverdien er nådd, er fulgt.

Jeg ber derfor om følgende:

* Anslått verdi på anskaffelsen av tjenesten, jf. lov om offentlige anskaffelser § 2 første ledd.
* Innsyn i all korrespondanse med WR v/Steinfeld om anskaffelsen.
* Innsyn i ev. andre tilbud om advokatbistand som er innhente (jf. veileder til anskaffelsesloven som anbefaler dette for effektiv bruk av offentlige midler samt unngå korrupsjon også for anskaffelser under 100 000).
* Innsyn i kontrakten som er oversendt administrasjonsdirektøren.
* innsyn i SSBs rutiner for offentlige anskaffelser, både de over og under 100 000.
* Innsyn i SSBs rutiner for økonomistyring.
* Når den foreligger, administrasjonsdirektørens vurdering av om anskaffelsen skal dekkes av SSB.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[Innsyns-e-postadresse #534]

Is [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] the wrong address for innsyn etter Offentleglova requests to Statistics Norway - SSB? If so, please contact us using this form:
https://www.mimesbronn.no/en/change_requ...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.mimesbronn.no/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Siv Hunstad,

SSB meddelte i VG 11. november at dette innkjøpet ble gjort av Meyer "som administrerende direktør". Det kom videre frem at SSB behandlet det som et saksdokument, da det lå til behandling hos administrasjonsdirektøren. Jeg tar det for gitt at SSB ikke har for vane å behandle privat korrespondanse til sine ansatte. Det er derfor et faktum at SSB da vurderte dokumentet som et saksdokument. En avtale mellom en ansatt og et overordnet organ kan vitterlig ikke overprøve arkivlovens bestemmelser på dette punktet.

Jeg ber dere derfor presisere:

Var dokumentet til behandling hos administrasjonsdirektøren på noe tidspunkt, slik SSB opplyste om til VG?
Dersom dokumentet var til behandling hos administrasjonsdirektøren, ble det på noe tidspunkt arkivert i tråd med gjeldende lov og forskrift? Hvorfor ikke? Om det ble arkivert, når ble dokumentet fjernet fra arkivet
Hvem besluttet at dokumentet ikke lenger var et saksdokument for SSB? Når ble dokumentet status endret fra et saksdokument til et privat dokument for Meyer?

Det er ikke slik at arkivloven og offentleglova begrenser seg til ferdigbehandlede dokumenter.

Eller bemerker jeg at SSB ikke har egne rutiner for offentlige anskaffelser.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Vi vier til din henvendelse datert 18. november 2017.

Det er korrekt at Meyer henvendte seg til advokatfirma Wikborg Rein om bistand til å ivareta sine arbeidsrettslige interesser, og mottok oppdragsbekreftelse fra dem. Meyer sendte oppdragsbekreftelsen til administrasjonsdirektøren, som opplyste til VG lørdag 11.11.2017 at dette var noe han skulle vurdere om helt/delvis kunne dekkes av SSB eller om dette var noe som Meyer selv måtte håndtere som privatperson. Allerede søndag 12.11.2017 ble det klart at advokatbistanden var noe FIN skulle dekke som del av sluttavtalen med Meyer. Det vil si at administrasjonsdirektøren ikke trengte å ta stilling til saken. Oppdragsbekreftelsen, som gjennom FINs sluttavtale ble konkludert å være privat, er ikke et dokument SSB skal saksbehandle. Den vil dermed ikke bli journalført her.

Avslag på begjæring om innsyn kan, innen 3 uker, kreves begrunnet etter Offentleglova § 31 andre ledd.
Avslag kan videre påklages i samsvar med reglene i Offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #534]]
Sendt: 18. november 2017 12:04
Til: Hunstad, Siv
Emne: Re: Angående innsyn etter Offentleglova request - Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld sendt Skranefjell Westvold - sih

Kjære Siv Hunstad,

SSB meddelte i VG 11. november at dette innkjøpet ble gjort av Meyer "som administrerende direktør". Det kom videre frem at SSB behandlet det som et saksdokument, da det lå til behandling hos administrasjonsdirektøren. Jeg tar det for gitt at SSB ikke har for vane å behandle privat korrespondanse til sine ansatte. Det er derfor et faktum at SSB da vurderte dokumentet som et saksdokument. En avtale mellom en ansatt og et overordnet organ kan vitterlig ikke overprøve arkivlovens bestemmelser på dette punktet.

Jeg ber dere derfor presisere:

Var dokumentet til behandling hos administrasjonsdirektøren på noe tidspunkt, slik SSB opplyste om til VG?
Dersom dokumentet var til behandling hos administrasjonsdirektøren, ble det på noe tidspunkt arkivert i tråd med gjeldende lov og forskrift? Hvorfor ikke? Om det ble arkivert, når ble dokumentet fjernet fra arkivet Hvem besluttet at dokumentet ikke lenger var et saksdokument for SSB? Når ble dokumentet status endret fra et saksdokument til et privat dokument for Meyer?

Det er ikke slik at arkivloven og offentleglova begrenser seg til ferdigbehandlede dokumenter.

Eller bemerker jeg at SSB ikke har egne rutiner for offentlige anskaffelser.

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

vis sitert seksjon

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg ber om utvidet begrunnelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til din klage mottatt hos oss fredag 24. november hvor du ber om utvidet begrunnelse.

Vi viser her til våre svar ,først fredag 17. november kl. 0849 og deretter 20. november 15:24, hvor det er gitt begrunnelse.

Vi har ikke mer å tilføye.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #534]]
Sendt: fredag 24. november 2017 00:08
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Jeg ber om utvidet begrunnelse.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #534]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Statistisk sentralbyrå,

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld».

Deres avslag påklages til FIN.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Kjære Pressebestilling,

Hva er status på klagebehandlingen i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

1 Attachment

Saken ble 11. desember 2017 oversendt Finansdepartementet for videre behandling. Se vedlagt kopi av brev.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ingeborg Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #534]]
Sendt: torsdag 15. februar 2018 23:53
Til: Pressebestilling <[e-postadresse]>
Emne: Re: Klage over innsyn etter Offentleglova - Innsyn i anskaffelse av advokatbistand fra Wikborg Rein v/Dag Steinfeld - videresendt juristene og registrert på klagesak - sih

Kjære Pressebestilling,

Hva er status på klagebehandlingen i denne saken?

Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

vis sitert seksjon