FM radio støy

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2014/2596
'2014/2596 - Gunvaldsen Consulting - midlertidig frekvenstillatelse - Landskytterstevne i Sandnes 2014'

Med vennlig hilsen,

Hermann

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin håndtering av min innsynshenvendelse «FM radio støy».

KLAGE PÅ MANGLENDE DOKUMENTINNSYN

Etter 3 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Vennlig hilsen

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/fm_rad...

Med vennlig hilsen,

Hermann

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Lunestad, Tore, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Attachment

Hei,

Vedlagt etterspurt dokument i henhold til innsynsbegjæring.

Med vennlig hilsen
Tore R Lunestad

sjefingeniør
kringkasting og faste tjenester

Frekvensavdelingen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir. tlf: 22 82 46 21
Mobil: 977 50550
www.nkom.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hermann [mailto:[Innsyns-e-postadresse #176]]
Sendt: 22. august 2016 21:41
Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ([Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse])
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - FM radio støy

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2014/2596
'2014/2596 - Gunvaldsen Consulting - midlertidig frekvenstillatelse - Landskytterstevne i Sandnes 2014'

Med vennlig hilsen,

Hermann

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Lunestad, Tore, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Attachment

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lunestad, Tore
Sendt: 26. august 2016 13:48
Til: 'Hermann'
Emne: Svar på innsynsbegjæring

Hei,

Vedlagt etterspurt dokument i henhold til innsynsbegjæring.

Med vennlig hilsen
Tore R Lunestad

sjefingeniør
kringkasting og faste tjenester

Frekvensavdelingen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sentralbord: 22 82 46 00
Dir. tlf: 22 82 46 21
Mobil: 977 50550
www.nkom.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hermann [mailto:[Innsyns-e-postadresse #176]]
Sendt: 22. august 2016 21:41
Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ([Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse])
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - FM radio støy

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Kan dere sende kopi av dokumenter i sak 2014/2596
'2014/2596 - Gunvaldsen Consulting - midlertidig frekvenstillatelse - Landskytterstevne i Sandnes 2014'

Med vennlig hilsen,

Hermann

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------