Evaluering av universell utforming hos norske verksemder

Innsynshenvendelsen ble avvist av Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT.

Kjære Difi,

I samband med rapporten 'Digitale barrierar på norske nettstader' (https://uu.difi.no/tilsyn/digitale-barri... har de gjort ei måling av status for universell utforming blant vel 300 verksemder i ulike næringsgrupper i privat og offentleg sektor. Rapporten ser naturleg nok på det store biletet og den generelle trenden, men eg meiner det vil vere av offentleg interesse å få tilgang til råmaterialet (evalueringa av kvar enkelt verksemd). Dette kan mellom anna bidra til å synleggjere behovet for forbetring hos dei enkelte verksemdene.

Med venleg helsing,
Jon Olav Eikenes
Designer

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Vi har mottatt din innsynsbegjæring pr. 05.10.2015.
Begjæringen er nå registrert i vårt sak-arkivsystem.

Vennlig hilsen
Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 Faks: 22 45 10 01
[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    www.difi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jon Olav Eikenes [mailto:[Innsyns-e-postadresse #41]]
Sendt: 5. oktober 2015 14:18
Til: Postmottak DIFI <[epostadresse]>
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Evaluering av universell utforming hos norske verksemder

Kjære Difi,

I samband med rapporten 'Digitale barrierar på norske nettstader' (https://uu.difi.no/tilsyn/digitale-barri... har de gjort ei måling av status for universell utforming blant vel 300 verksemder i ulike næringsgrupper i privat og offentleg sektor. Rapporten ser naturleg nok på det store biletet og den generelle trenden, men eg meiner det vil vere av offentleg interesse å få tilgang til råmaterialet (evalueringa av kvar enkelt verksemd). Dette kan mellom anna bidra til å synleggjere behovet for forbetring hos dei enkelte verksemdene.

Med venleg helsing,
Jon Olav Eikenes
Designer

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Sterri, Brynhild Runa, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

  • Attachment

    image001.gif

    3K Download

  • Attachment

    15 00152 4 Difi rapport 2015 7 Digitale barrierer p norske nettsider Status for univer 301467 17 0.pdf

    469K Download View as HTML

Vi viser til krav om innsyn i sak 15/00152, mottatt 06.10.2015.
Innsynskravet gjelder følgende dokumenter:

 

 1. Prosjektmandat for Kunnskapsgrunnlag for universell utforming av ikt
2015
 2. Prosjektstyring – KG for uu av IKT
 3. Andre utkast til rapport – digitale barrierar på norske nettstader
 4. Difi-rapport 2015:7 Digitale barrierar på norske nettstader. Status
for universell utforming av nettstader i privat og offentleg sektor -
2014
 5. Utkast til rapport – digitale barrierar på norske nettstader

 

Du får innsyn i dokument 4: Difi-rapport 2015:7 Digitale barrierar på
norske nettstader. Status for universell utforming av nettstader i privat
og offentleg sektor – 2014. Dokumentet er vedlagt.

 

Delvis avslag på innsyn

Det blir gitt avslag på innsyn i dokument 1, 2, 3 og 5, fordi dette er
Difis interne arbeidsdokumenter. Lovhjemmelen for avslaget er
[1]offentleglova § 14 første ledd. Bestemmelsen åpner for at for
dokumenter som forvaltningsorganet har utarbeidet for egen interne
saksforberedelse, kan unntas fra innsynsretten. Eksempel på slike dokument
kan være arbeidsplaner, utkast, konsept, statistikk og andre
hjelpedokumenter.

 

Rett til å klage på avslaget

Du kan klage på beslutningen om å nekte innsyn i dokument 1, 2, 3 og 5,
jf. offentleglova § 32. Du må klage innen 3 uker etter at du mottok dette
avslaget, jf. forvaltningsloven § 29. En klage skal sendes til Difi.
Dersom du ikke får medhold i klagen, videresendes den til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for endelig behandling.

 

 

Vennlig hilsen

 

Brynhild Runa Sterri

seniorrådgiver

Tilsyn for universell utforming av IKT

Tlf. 959 82 915

 

[2]Difi-logo.gif

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00
[3]www.difi.no / [4]uu.difi.no

 

References

Visible links
1. http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§14
3. http://www.difi.no/
4. http://uu.difi.no/

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg fant saken DIFI mener er relevant for denne henvendelsen i OEP[1], og der mangler av en eller annen grunn dokument 2 fra lista.

[1] https://oep.no/search/result.html?period...

Sterri, Brynhild Runa, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Hei

 

Ved ein feil har det gått ut mengder av førespurnader om kontakt via
Linkedinkontoen min. Beklagar dette. Om de har motteke e-post, kan de
berre sjå vekk frå den.

 

Helsing

Brynhild Runa Sterri