Dokumentfangst - Utenriksdepartementets ledelse og avdelinger

Innsynshenvendelsen ble avvist av Utenriksdepartementet.

Monica Stensrud

Kjære Utenriksdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– En oversikt over hvor mange dokumenter henholdsvis de enkelte avdelingsledere og avdelinger har sendt til journalføring i 2018.

– En oversikt over hvor mange dokumenter Børge Brende har sendt til journalføring hos arkivet totalt i sin rolle som utenriksminister.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Monica Stensrud

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumentfangst - Utenriksdepartementets ledelse og avdelinger».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss. Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Enhet for arkivrutiner,systemforvaltning og innsynsbehandling, Utenriksdepartementet

Til Monica Stensrud

 

Viser til din e-post av 18. mai 2018 og beklager sent svar.

 

Du ber her om følgende:

 

-          En oversikt over hvor mange dokumenter henholdsvis de enkelte
avdelingsledere og avdelinger har sendt til journalføring i 2018

-          En oversikt over hvor mange dokumenter Børge Brende har sendt
til journalføring hos arkivet totalt i sin rolle som utenriksminister.

 

Departementet har ikke et slikt system som kan logge eller fange opp en
slik oversikt.  Rutinen er dessuten at arkivverdig dokumenter som den
enkelte saksbehandler mottar direkte til seg, er han/hun selv ansvarlig
for å journalføre.  Det er kun arkivverdige dokumenter som mottas av UDs
postmottak blir journalført av arkivet.

Vi kan også presisere at politikerne ikke er på arkivsystemet og at de
dokumenter de måtte ønske å arkivere eller journalføre gjøres av de
respektive sekretariater.

 

 

Med vennlig hilsen

Enhet for arkivrutiner, systemforvaltning og innsynsbehandling

 

 

 

Monica Stensrud

Kjære Enhet for arkivrutiner,systemforvaltning og innsynsbehandling,

Det er ingen godt bevart hemmelighet at UD ikke journalfører en hel del.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud