Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kaja Johansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Ddokumenter relatert til juridiske tvister rundt snøkrabbe

Vi venter på at Kaja Johansen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Utenriksdepartementet,

Det bes om innsyn i i dokumenter departementet har knyttet til ev. juridiske tvister rundt fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel, inklusive rundt Svalbard. Dette inkluderer ev. prosesser initiert under bestemmelser i bilaterale investeringsavtaler.

Med vennlig hilsen,

Kaja Johansen

Seksjon for traktat-, miljø og havrett, Utenriksdepartementet

Det vises til din begjæring 9. juli 2017 hvor det bes om innsyn i
«dokumenter departementet har knyttet til ev. juridiske tvister rundt
fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel […]».

 

Vi vil med dette bekrefte at innsynsbegjæringen er mottatt og at den vil
bli behandlet uten ugrunnet opphold.

 

Fordi begjæringen gjelder et uspesifisert antall dokumenter knyttet til et
tema, kan behandlingen ta noe mer tid enn normal saksbehandlingstid på 2-3
arbeidsdager.

 

 

Med hilsen

 

Kristina Nygård

seniorrådgiver

Utenriksdepartementet

Rettsavdelingen, seksjon for traktat-, miljø- og havrett

Seksjon for traktat-, miljø og havrett, Utenriksdepartementet

15 Attachments

Det vises til din begjæring 9. juli 2017 hvor det bes om innsyn i
«dokumenter departementet har knyttet til ev. juridiske tvister rundt
fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel […]». Departementet har
forstått det slik at begjæringen gjelder eventuelle juridiske tvister hvor
Norge er eller kan bli part.

 

Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare innsynsbegjæringen.

 

Vedlagt følger vedleggene i dokumentene 16/13888-1 og 16/13888-8, dokument
16/13888-9 (hoveddokument og vedlegg), dokument 16/13888-11, deler av
hoveddokumentet og to vedlegg i sin helhet i dokument 17/3634-1, vedlegg 2
og 3 i dokument 17/3634-8 og dokumentene 17/3634-17 (hoveddokument og
vedlegg), 17/3634-18, 17/3634-19 og 17/3634-20.

 

Innsynsbegjæringen i øvrige dokument eller deler av dokument er avslått
med hjemmel i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i
offentleg verksemd (offentleglova).

 

Dokumentene 16/13888-10, 17/3634-2, 17/3634-3, 17/3634-6, 17/3634-7,
17/3634-9 til 16, 17/3634-21, 17/48-1, 17/48-2, 17/48-4 og 17/84-5 og
hoveddokumentet i 17/3634-8 er unntatt offentlighet med hjemmel i
offentleglova § 14 første ledd.

 

Dokument 17/3634-5 og vedlegg 1 i 17/3634-8 er unntatt offentlighet med
hjemmel i offentleglova § 15 første ledd.

 

Dokument 17/48-7 er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15
andre ledd.

 

Hoveddokumentet i 16/13888-1, deler av hoveddokumentet i 17/3634-1 og
dokument 17/3634-4 er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova §
15 tredje ledd.

 

Dokumentene 16/13888-2 til 7 og hoveddokumentet i 16/13888-8 er unntatt
offentlighet med hjemmel i offentleglova § 15 første og tredje ledd.

 

Merinnsyn i henhold til offentleglova § 11 er vurdert for de ovennevnte
dokumentene.

 

Dokumentene 17/84-1, 17/48-3, 17/48-6, 17/48-8, 17/48-9, 17/48-10 og
17/48-11 er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13 og § 12
bokstav c.

 

Ved helt eller delvis avslag kan det kreves grunngiving av avslaget innen
tre uker fra mottak, jf. offentleglova § 31 andre ledd. Avslag på
begjæring om innsyn kan påklages etter offentleglova § 32 første ledd.

 

 

Med hilsen

 

Kristina Nygård

seniorrådgiver

Utenriksdepartementet

Rettsavdelingen, seksjon for traktat-, miljø- og havrett

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kaja Johansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.