Bruk av nettskyen Office 365

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Datatilsynet,

Kan dere sende kopi av dokumentene i sak 2011/1198?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei

Vedlagt finner du kopi av offentlige saksdokumenter i sak med DT ref. 11/01198.

Vennlig hilsen
Arkivet
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 80
e-post: [epostadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #215]]
Sendt: 28. oktober 2016 11:58
Til: Postkasse
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Bruk av nettskyen Office 365

Kjære Datatilsynet,

Kan dere sende kopi av dokumentene i sak 2011/1198?

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

B. Waldron la igjen en merknad ()

Microsoft glemte å opplyse Moss kommune om deres delaktighet i overvåkningsprogrammet PRISM: http://www.ibtimes.com/snowden-reveals-m...

Kjære Arkiv,

Takk for svar.

Dere er kanskje ikke helt klare over reglene i offentleglova.

Jeg tillater meg å minne om § 31 første ledd:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Dvs. det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav; og det skal opplyses om klagerett og klagefrist.

Minner også om § 29 første ledd første punktum: «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig.»

Dvs. hva som er «offentlig» skal vurderes på nytt hver gang.

Også § 11 første ledd («Meirinnsyn»): «Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Vi ber derfor om at alle dokumenter i saken inkluderes i svaret. Dette inkluderer følgende:

2011/1198-1 Bruk av nettskyen Office 365 - Microsoft - Moss kommune
2011/1198-2 VEDLEGG Revisjon av Risikovurdering av Moss kommune tar i bruk Microsoft Office 365 og punkter databehandleravtalen
2011/1198-5 VEDLEGG Microsoft Office 365 Risk Management Overview (March 2012)
2011/1198-5 VEDLEGG Letter from Irish DPA to MS re Office 365
2011/1198-5 VEDLEGG B116 EAEnrAmend (Office365DataProcessAgrWithModelClauses)(WW)(ENG)(Oct2011)(CR)
2011/1198-5 VEDLEGG (M100)EnrAmend(Office365DataProcessAgrWithModelClauses)(WW)(ENG)(Oct2011)(CR)

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    11 01198 5 Vedlegg 2 Letter from Irish DPA to MS re Office 365 509050 1 1.pdf

    437K Download View as HTML

Hei

Viser til innsyn i saksdokumenter i sak med DT ref. 11/01198.

Innsynskrav er vurdert jf. offl §§ 11 og 29.

Det gis innsyn i vedlegg 2 tilhørende dokument 11/01198-5 (Letter from Irish DPA to MS Office)

Det gis avslag på innsyn i følgende dokumenter (vedlegg) jf. offl § 12 a og c.

11/01198-1 med vedlegg er unntatt offentlighet jf. offl § 13 jf. popplyl § 45 og fvl § 13 nr. 2
Vedlegg til 11/01198-2 er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 3. ledd
11/01198-5 - vedlegg 1 (MS 365 Risk Management Overview) er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 3. ledd
11/01198-5 - vedlegg 3 (B116 Enterprise Enrollment Office 365 Data Processing Agreement) er unntatt offentlighet jf. offl § 13 jf. popplyl § 45
11/01198-5 - vedlegg 4 (Annex 1 - Office 365 Data Processing Agreement) er unntatt offentlighet jf. offl § 13 jf. popplyl § 45

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
E-post: [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #215]]
Sendt: 2. november 2016 14:09
Til: Arkiv
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Bruk av nettskyen Office 365

Kjære Arkiv,

Takk for svar.

Dere er kanskje ikke helt klare over reglene i offentleglova.

Jeg tillater meg å minne om § 31 første ledd:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Dvs. det skal oppgis full hjemmel for avslag, dvs paragraf, ledd og evt nr eller bokstav; og det skal opplyses om klagerett og klagefrist.

Minner også om § 29 første ledd første punktum: «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig.»

Dvs. hva som er «offentlig» skal vurderes på nytt hver gang.

Også § 11 første ledd («Meirinnsyn»): «Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Vi ber derfor om at alle dokumenter i saken inkluderes i svaret. Dette inkluderer følgende:

2011/1198-1 Bruk av nettskyen Office 365 - Microsoft - Moss kommune
2011/1198-2 VEDLEGG Revisjon av Risikovurdering av Moss kommune tar i bruk Microsoft Office 365 og punkter databehandleravtalen
2011/1198-5 VEDLEGG Microsoft Office 365 Risk Management Overview (March 2012)
2011/1198-5 VEDLEGG Letter from Irish DPA to MS re Office 365
2011/1198-5 VEDLEGG B116 EAEnrAmend (Office365DataProcessAgrWithModelClauses)(WW)(ENG)(Oct2011)(CR)
2011/1198-5 VEDLEGG (M100)EnrAmend(Office365DataProcessAgrWithModelClauses)(WW)(ENG)(Oct2011)(CR)

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

vis sitert seksjon

Kjære Arkiv,

Takk for svar.

> 11/01198-5 - vedlegg 3 (B116 Enterprise Enrollment Office 365
> Data Processing Agreement) er unntatt offentlighet jf. offl § 13
> jf. popplyl § 45
> 11/01198-5 - vedlegg 4 (Annex 1 - Office 365 Data Processing
> Agreement) er unntatt offentlighet jf. offl § 13 jf. popplyl § 45

Minner om offl. § 31 1. ledd 3. punkum: «Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt». Jeg kan ikke se at det er nok bare å vise til popplyl § 45, der det står bl.a. følgende: «For ansatte i Datatilsynet, medlemmer av Personvernnemnda og andre som utfører tjeneste for tilsynsmyndighetene gjelder bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 flg. Taushetsplikten omfatter også opplysninger om sikkerhetstiltak, jf. § 13.».

For avslagene (dvs. 11/01198-1 med vedlegg; vedlegg til 11/01198-2; 11/01198-5 - vedlegg 1,3,4) ønsker jeg å be om «ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast», jf. offl. § 31 2. ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Arkiv, Datatilsynet

1 Attachment

Hei

Vi har nå gjennomgått disse dokumentene på nytt og besluttet å gi innsyn i flere av disse dokumentene i sak 11/01198:

Dokument 1 med vedlegg. Det gis innsyn i hoveddokumentet og i deler av vedlegget. Vedlegget er unntatt offentlighet jf. offl § 13 jf. fvl. § 13 nr. 2 og utleveres derfor sladdet. Opplysningene anses som forretningshemmeligheter.

Vedlegg til dokument 2 er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 3. ledd. Dette er revisjon av risikovurdering som sier noe om tilstanden i Moss kommune ved behandling av personopplysninger. Offentlighet om dette gjør kommunen sårbar. Det gis derfor avslag på innsyn.

Vedlegg 1 (dokument 5) er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 3. ledd og offl § 13 jf. fvl § 13 nr. 2. Dokumentet inneholder risikovurderinger og sikkerhetstiltak. Innholdet er også å regne som forretningshemmeligheter. Det gis derfor avslag på innsyn.

Vedlegg 3 (dokument 5). Det gis innsyn i dette vedlegget.

Vedlegg 4 (dokument 5). Deler av vedlegget er unntatt offentlighet jf offl § 13 jf. fvl. § 13 nr. 2 og utleveres derfor sladdet. Opplysningene anses som forretningshemmeligheter.

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

Vennlig hilsen
Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
E-post: [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse]
Postadresse: Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet