Arkivverkets undersøkelse av arkiveringspraksis i fovaltningen

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Arkivverket,

Ser i postjournalene at dere har undersøkt forvaltningens arkiveringspraksis nylig. Ber om innsyn i tilbakemeldingene fra de undersøkte organ samt resultat/oppsummering av undersøkelsen og eventuelle vurderinger som er gjort i etterkant.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak, Arkivverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din e-post.

Arkivverket opplever for tiden stor pågang av henvendelser fra brukerne
våre. Derfor blir saksbehandlingstiden i enkelte tilfeller lengre enn
normalt. Vi ber om forståelse for at vi må foreta en prioritering av
henvendelsene vi mottar. Vi deler inn henvendelsene i tre grupper avhengig
av formålet med forespørselen: rettigheter, faglige behov og hobby, og vi
prioriterer henvendelsene i samme rekkefølge.

-----

 

Arkivverket har teke imot e-posten din.

Arkivverket får for tida svært mange spørsmål frå brukarane våre. Difor
tar det litt lenger tid enn normalt å handsame sakene. Vi ber om forståing
for at vi må prioritere mellom sakene. Vi deler spørsmåla inn i tre
grupper ut i frå føremålet med spørsmålet, om det gjeld rettar, faglege
spørsmål eller hobby. Vi prioriterer etter nemnde rekkjefylgje.

-----

 

Dát lea automáhtalaš duođaštus ahte mii leat ožžon du e-boasta. Du
jearaldat meannuduvvo nu fargga go vejolaš.

-----

 

We have received your e-mail and will deal with your request.

The National Archives of Norway is currently experiencing high numbers of
enquiries from our users. Consequently, we may need more time than usual
to deal with your enquiry. We ask for your understanding when we have to
prioritise between enquiries. We classify enquiries according to three
groups depending on the purpose of the request: rights issues,
professional/academic needs, and hobby related requests. Incoming
enquiries will be prioritised in the same order.

vis sitert seksjon

postmottak@arkivverket.no, Arkivverket

1 Attachment

Kjære Arkivverket,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Arkivverket sin håndtering av min innsynshenvendelse «Arkivverkets undersøkelse av arkiveringspraksis i fovaltningen».

Dersom dere besitter dokumenter eller korrespondanse som omhandler denne saken, og ikke ønsker å gi innsyn i disse, må dere vise til en paragraf og opplyse om klageadgang. En bør hverken bruke selektiv journalføring eller å trenere ferdigstillelse for å nekte innsyn.

Jeg har dessuten fått innsyn i korrespondanse i denne saken fra andre organ. Dere kan neppe hevde at denne korrespondansen ikke er "ferdigstilt".

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/arkivv...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak, Arkivverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at Arkivverket har mottatt din
henvendelse.

Henvendelser fra offentlig forvaltning eller arkivsektoren vil bli sendt
videre til relevant fagavdeling for behandling der.

Henvendelser til Samisk arkiv vil bli sendt dit.

Andre spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via denne
e-postadressen. Vi ber deg i stedet gå til
[1]http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av et av
skjemaene du finner der.

Vennlig hilsen

Arkivverket

Dette er ei automatisk stadfesting på at Arkivverket har tatt imot
førespurnaden din.

Førespurnader frå offentleg forvalting eller arkivsektoren blir sendt
vidare til rett fagavdeling for behandling der.

Førespurnader til Samisk arkiv blir sendt dit.

Andre spørsmål om opplysningar frå arkiva blir ikkje svart på via denne
e-postadressa. Vi ber deg i staden gå til
[2]http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av eit av
skjemaa du finn der.

Venleg helsing

Arkivverket

Dát lea automáhtalaš vástádus mii duođašta ahte leat ožžon du e-boasta.

Jearaldagat almmolaš hálddahusas dehe arkiivasuorggis sáddejuvvojit
meannudeapmái rievttes fágaossodahkii.

Jearaldagat Sámi arkiivii sáddejuvvojit dohko.

Eará jearaldagat arkiivvaid birra eai vástiduvvo dán e-boastačujuhusa
bokte. Mii bivdit váldit oktavuođa minguin skovi bokte maid gávnnat
neahttačujuhusas; [3]http://www.arkivverket.no/tjenester.

Dearvvuođaiguin

Arkivverket/Arkiivadoaimmahat

This is an automated reply to confirm that the National Archives Service
of Norway has received your enquiry.

Enquiries from public administration organisations or from the archives
sector will be forwarded to the relevant department.

Enquiries to the Sami Archives will be forwarded there.

Other questions concerning information from the archives will not be
handled via this e-mail address. Instead we ask you to go to
[4]http://www.arkivverket.no/en/about-us/co... and contact us using one
of the forms available there.

Sincerely,

National Archives Service of Norway

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/tjenester
2. http://www.arkivverket.no/tjenester
3. http://www.arkivverket.no/tjenester
4. http://www.arkivverket.no/en/about-us/co...

postmottak@arkivverket.no, Arkivverket

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p klage over innsyn etter Offentleglova Arkivverkets unders kelse av arkiveringspraksis i.pdf

    115K Download View as HTML

Vår ref 2018/7715

Vennlig hilsen
Sissel Eltvik Wang | rådgiver
www.arkivverket.no

Kjære [email address],

Dere må gjerne gi meg det som gjelder de største byene og viktigste organ først, for deretter å ta den tiden dere behøver på resten.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak, Arkivverket

Dette er en automatisk bekreftelse på at du har sendt en henvendelse til
Arkivverket.

NB! Spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via denne
e-postadressen. Vi ber deg i stedet gå til
[1]http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av et av
skjemaene du finner der.

Henvendelser fra offentlig forvaltning eller arkivsektoren vil bli sendt
videre til relevant fagavdeling for behandling der.

Henvendelser til Samisk arkiv vil bli sendt dit.

Vennlig hilsen

Arkivverket

Dette er ei automatisk stadfesting på at du har sendt ei førespurnad til
Arkivverket.

NB! Spørsmål om opplysningar frå arkiva blir ikkje svart på via denne
e-postadressa. Vi ber deg i staden gå til
[2]http://www.arkivverket.no/tjenester og kontakte oss ved hjelp av eit av
skjemaa du finn der.

Førespurnader frå offentleg forvalting eller arkivsektoren blir sendt
vidare til rett fagavdeling for behandling der.

Førespurnader til Samisk arkiv blir sendt dit.

Venleg helsing

Arkivverket

Dát lea automáhtalaš vástádus mii duođašta ahte leat ožžon du e-boasta.

Jearaldagat almmolaš hálddahusas dehe arkiivasuorggis sáddejuvvojit
meannudeapmái rievttes fágaossodahkii.

Jearaldagat Sámi arkiivii sáddejuvvojit dohko.

Eará jearaldagat arkiivvaid birra eai vástiduvvo dán e-boastačujuhusa
bokte. Mii bivdit váldit oktavuođa minguin skovi bokte maid gávnnat
neahttačujuhusas; [3]http://www.arkivverket.no/tjenester.

Dearvvuođaiguin

Arkivverket/Arkiivadoaimmahat

This is an automated reply to confirm that you have sent an enquiry to the
National Archives Service of Norway.

Please note that questions concerning information from the archives will
not be handled via this e-mail address. Instead we ask you to go to
[4]http://www.arkivverket.no/en/about-us/co... and contact us using one
of the forms available there.

Enquiries from public administration organisations or from the archives
sector will be forwarded to the relevant department.

Enquiries to the Sami Archives will be forwarded there.

Sincerely,

National Archives Service of Norway

vis sitert seksjon

References

Visible links
1. http://www.arkivverket.no/tjenester
2. http://www.arkivverket.no/tjenester
3. http://www.arkivverket.no/tjenester
4. http://www.arkivverket.no/en/about-us/co...

postmottak@arkivverket.no, Arkivverket

1 Attachment

Vår ref 2018/7715

Vennlig hilsen
Sissel Eltvik Wang | rådgiver
www.arkivverket.no

Kjære [email address],

Takk for oppdateringen.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

postmottak@arkivverket.no, Arkivverket

3 Attachments