Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Oslo kommune, byrådet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Antall lærere på TiP på Kuben vgs., og antall av de som har vært nyansatte som lærere på TiP på Kuben vgs etter oppstart av Kuben vgs.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Om byråd for utdanning kan ikke gi svar da er det og be om svar ifra vedkommende organ innom kommunen som kan gi svar på stillte spørsmål.

Send ikke denne saken til UDE i Oslo og det er helt enkelt fordi at UDE kan ikke eller ikke vil svare på noe som helst som har med offentlighetsloven å gjøre. Det har vist seg antall ganger. Dessuten da tror jeg at Søgnen har andre saker å jobbe med ..... tillits mangel.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 9081815339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager, snarest mulig.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Det er helt enkelt horribelt at det ikke svares på en enkel henvendelse som denne her.

Hvordan står det til med å følge offentlighetsloven hos Oslo kommune byrådet. Om Oslo kommune byrådet har videresendt denne henvendelsen og det viser seg at vedkommende organ innom kommunen ikke svare da kan Oslo kommune byrådet purre på at det svares på henvendelsen. Er det mulig å ha informasjon om hvem er saksbehandler i saken hos Oslo kommune byrådet til å kunne purre på svar på en enkel henvendelse som denne. Trengs det virkelig å purre på det da.

Jeg har mine mistanker at det dreier seg om Utdanningsetaten i Oslo som ikke klarer å ta penna i hand og formulere seg. Er det virkeligheten det som er feilen her at UDE klarer ikke å gi svar.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er passende klageorgan til og kreve svar og sen er det også passende og snede saken til Kommunaldepartementet til ettersyn av behandlingen av saken. Gjør det snarest.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 908 15 339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Er noe på gang med denne innsynsbegjæringen som var fremmet etter offentlighetsloven og har all rett på seg å bli fremmet. Hva er det som er vanskelig med å fremme svar i denne saken.

Det er bedt om at denne saken som og mange andre sendes til klageorgan som kan ta seg av og kreve dere om svar i denne saken som og mange andre. Er det gjort, dvs er denne saken sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til Kommunaldepartementet til ettersyn.
Ka tjener Oslo kommune byrådet på å ikke svare på innsyns begjæringer og oppleve at det blir til klage og sendes videre til klageorganer som purrer på med svar?

Hvordan er det med Rayminds valgflesk at det skulle bli lettere å ha innsyn i det som offentlighetsloven tilsier. Tatt hensyn til at Ap gjorde innskrenkning på offentlighetsloven straks etter at Raymind kom inn i Oslo kommune og byrådet. Han karen kan snakke for seg når det passer, men sen kommer ikke noe av forklaringer om resultat av valgflesk og det som er gjort. Ærlig da var det mer futt å ha informasjon i fra han karen som var før Raymind, underlig.

Er det mulighet å ha full forklaring på hvorfor det svares ikke på denne begjæringen og det kan kanskje svares på med andre forsinkelser også hva angår besvarelser på innsyns henvendelse til Oslo kommune byrådet.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt av postmottaket  til byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

 

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

TLF: 908 15 339

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

 

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Her under er svar fra Oslo kommune og det undres litt over det:
KLAGE OVER INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA – FORELØPIG SVAR
Vi viser til vårt foreløpige svar av 17.07. Videre viser vi til to nye henvendelser fra deg datert,
16.07. og 22.07.
Som nevnt i vårt forrige brev kan henvendelsene ikke besvares før tidligst 01.09. 2018. Dette
på grunn av sakens omfang og kompleksitet.

Med hilsen
Bente Fagerli
Bente Borgen Wold
kommunaldirektør
seksjonssjef

Til informasjon for Oslo kommune byrådet:
Først sendes inn innsynsbegjæring den 16. juni og svar om at forespørselen er mottatt kommer automatisk og kun bekreftelse på mottakelse av innsynsbegjæringen.
Sen den 9. juli sendes purring og at saken sendes videre til organ som kan ta seg av klagen, helt enkel da det ikke svares på den første fra 16. juni.
Det kommer hit til mimesbronn.no automatisk svar fra Oslo kommune byrådet igjen at denne henvendelsen er mottatt, og det er kun bekreftelse på at innsynsbegjæringen er mottatt for andre gangen.
Det som undrer er om klagen er sendt videre til organ som tar seg av klagesaker som Fylkesmannen i Oslo og Akershus eller Kommunaldepartementet.
Den siste purringen er sendt den 22. juli og som fra før da kommer en automatiskbekreftelse på at denne klagen er mottatt, alt som vanlig.

Plutselig kommer brev den 27. juli fra Oslo kommune byrådet, se ovenfor, og der påståes det at det var svar sendt allerede den 17. juli som jeg ikke klarer å finne frem til på denne siden til mimesbronn.no og klart det etterlyses her med.
Er det mulig at Oslo kommune byrådet kan være til hjelp med og søke etter denne svarposten av 17.7.2018 og påpeke hvor den finner seg her på siden.

Det undrer også at denne saken er kompleks, og er det det som er årsaken at det ikke svares på henvendelsen. Fra det første da sendes første begjæringen den 16. juni og under offentlighetsloven.
Det skulle ha vært svart på på 3-5 dager, men det gjøres ikke noe med det i det hele tatt.

Hvordan er det med Oslo kommune byrådet og alle de fine ordene som Raymind hadde om mer åpen og enklere prosess å ha svar på innsynsbegjæringer som sendes til Oslo kommune.
Eller var det kun valgflesk fra Ap til å sanke stemmer i valget. Ap kom på andre saker senere da.

Iht. erfaringer å ha svar på innsyns begjæringer til Oslo kommune da er det klar mangel på viljen å gi svar på henvendelser, og da begynner det å danne seg en mistanke at det som Raymind lover i valget ikke var tenkt å realisere i det hele tatt.

Det er ikke å akseptere å vente mer på svar fra Oslo kommune og derfor er det på tida med å sende denne klagen til Fylkesmannen og eventuelt til Kommunaldepartementet også, og be dept. om å se over handteringen av saken i sin helhet hos Oslo kommune. Send denne saken snarest.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Inga Marte Thorkildsen
Raymond Johansen

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager, og til personene som nevnes først i dette klagebrevet. Om det ikke er noen fast rutine/ansatte for behandling av klager da sendes saken med det samme til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til vurdering og gjennomgang av all korrespondanse i saken. Har bedt om det antall ganger fra før at saken sendes til personen som vurderer innsynsklager og det undrer at det ikke gjøres noe med.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Det merkes at det ikke svares fullt ut på forespørsel om insynshenvendelse etter offentlighetsloven som har vært purret på antall ganger sen starten av.

Den informasjonen som var bedt om er antall lærerer på TiP på Kuben vgs. (tall) og antall lærere som er nyansatte på TiP på Kuben vgs. sen starten av Kuben vgs. høsten 2013 (tall).

Utdanningsetaten påstår at det er fremmed svar på min forespørsel fra før, men det finner jeg ikke her eller andre steder og det undrer stort. Det er enkle tall som er bedt om og det er klargjort antall ganger fra før, og da er det ikke for meg som jeg oppfatter det.

Det har blitt påpekt i "svarbrev" at saken er komplisert og derfor kan det ikke svares på denne saken med det samme men svar kommer senere, se svar fra 27. juli 2018

"Som nevnt i vårt forrige brev kan henvendelsene ikke besvares før tidligst 01.09. 2018. Dette på grunn av sakens omfang og kompleksitet."

Med hilsen
Bente Fagerli
Bente Borgen Wold
kommunaldirektør
seksjonssjef

Jeg merker meg ikke den komplesiteten i min forespørsel men jeg vil gjerne bli informert om all den kompleksiteten som har oppstått med å gi svar på enkel forespørsel som denne her. Denne forespørselen om kompleksiteten kan sendes til Utdanningsetatens serviceteam og be om forklaring.

Senere kommer "svar" som påpeker at all kommunikasjon bør sendes til Utdanningsetaten i Oslo. Vel å merke det er gjort antall ganger uten hell, og derfor er det Oslo kommune Byrådet som skal behandle saken og innhente svar (enkle svar) som Utdanningsetaten sliter med å fremføre. Se brevet under som kom 21. des 2018.

"Begjæringen ble oversendt Utdanningsetaten og besvart besvart av Kuben videregående skole.
Som vi har anført tidligere må begjæringer om innsyn i ansettelser ved Kuben videregående
skole rettes direkte til Utdanningsetaten."

Med hilsen
Bente T. Fagerli
Ole Christian Melhus
kommunaldirektør
seksjonssjef

Er det forskjell om innsynshenvendelse sendes direkte til Utdanningetaten i Oslo eller til Oslo kommune som skal vel være overordna organ for Utdanningsetaten i Oslo? Utdanningsetaten kan kanskje gi svar på det!

Derfor er det best at Utdanningsetaten i Oslo gjentar svarene sine, og påpeker for Oslo kommune Byrådet, hvor og når det var svart på henvendelsen (med tall vel å merke) Dvs. svarbrevene som har kommet om antall lærere på TiP på Kuben vgs (tall) og antall nyansatte lærere på TiP på Kuben vgs. sen starten av Kuben vgs. høsten 2013 (tall).

Den opprinnelige henvendelsen er under:
I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
– Antall lærere på TiP på Kuben vgs., og antall av de som har vært nyansatte som lærere på TiP på Kuben vgs etter oppstart av Kuben vgs.

Om det er vansker med å forstå min ønske om innsyn da er jeg naturlig all-in med å hjelpe til med å forklare det videre for Oslo kommune byrådet som kan da videre forklare det for Utdanningsetaten i Oslo og eventuelt rektor på Kuben vgs.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Jeg forventer en saksbehandling som følger gode forvaltnings regler og normer.

Godt nytt år og naturlig vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Om det ikke er kontakt mellom byrådet og Utdanningsetaten i Oslo kommune da er det best og avvikle Utdanningsetaten vil jeg tro på. Eller har dere prøvd å sende en sak til Utdanningsetaten som skal være organ under Oslo kommune byrådet og ikke ett selvstendig organ uten styring.

Dere skriver som vanlig at alle henvendelser skal sendes direkte til Utdanningsetaten i Oslo. Det er gjort ett antall ganger uten hell og hvorfor skal det da gjøres om og om igjen da. Det undrer jeg meg stort over igjen og igjen. Årsak til at det er tatt med kontakt med dere er at helt enkelt det kommer ikke svar ifra Utdanningsetaten i Oslo og har ikke gjort det i mange herrens år. Jamvel om Astrid Søgnen er borte da tror jeg ikke stort på at noen større forandring med mentaliteten innom Utdanningsetaten har endret seg noe avseverdt. Det kan oppfattes som en underlig konklusjon men jeg vil tro at Astrid Søgnen ansatte kun folk som hu kunne ha med på sin reise videre og ikke noen som er i ledelsen er og har vært opp imot Astrid Søgnen noen gang. Det er en av årsakene som gjør at byrådet er tatt kontakt med i denne saken som dreier seg om og finne frem til antall av de som Kuben vgs har ansatt på TiP avdelingen sen starten av Kuben høsten 2013. Det er hva jeg kan best se er en ikke besvart hemmelighet og hvorfor ikke det vil jeg ha svar på.

Hvordan står det til at jeg skal sende denne forespørselen direkte til Utdanningsetaten og dere kan ikke sende den på direkten over til ett organ som skal høre til under Oslo kommune. litt av mysteriet for meg.

Jeg kunne lese i deres "svar" at det er svart på fra før. merkelig da finner jeg ikke noe svar som inneholder konkrete tall på alle de som er ny-ansatte på Kuben vgs. Ikke ett eneste tall som forklarer noe av det som spørres om. Jeg vil påpeke at om en handling er ubekvem å bekrefte da er det best å ikke gjøre det som en vil ikke stå å forsvare senere.

Jeg vil frabe meg standard svaret som bruker komme ifra byrådet at det er reden svart på det fra før. Om dere er helt hundra i deres påstand at antall ny-ansatte lærere er fremmet fra før da skal det ikke være vansker og påpeke det igjen og igjen, vil jeg tro. Men vis heller frem det svaret i sin helhet heller enn å påstå noe som ikke stemmer i det hele tatt.

Til å underletter med byrådet da skal jeg komme med svaralternativer som dere kan helt enkelt krysse av på passende svaralternativer og voila enklere kan det ikke bli. Sett X i passende og avmerket plass.

- Er undervisningspersonell ansatt på TiP på Kuben vgs sen starten av skolen i 2013.
[ ] JA [ ] NEI
Om JA hvilket antall undervisnings personer er ansatt på Kuben vgs på TiP sen 2013
[ ] 2 [ ] 4 [ ] 6 [ ] 8 [ ] 10 [ ] Total [ ] 10++ [ ] Har ikke peiling (vil ikke si noe)

- Er stilling som trenger lærer utlyst med det samme eller er det kun vikarer som brukes til og undervise.
[ ] JA [ ] NEI

- Er det noe system til å rekruttere vikarer som kan vises frem og avbekrefte at nepotisme er metoden som brukes som rekrutterings metode på Kuben vgs.
[ ] JA [ ] NEI

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Det merkes at det ikke svares på henvendelsen, er det brukbar forklaring på det som Oslo kommune kan dele med seg.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [ request email]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til upartisk organ og til klagenemda i Oslo kommune som kan vurdere innsynsklager som denne, og har dessuten pågått i nesten ett år. Kun denne klagen her men alle forsøkene som er gjort har tatt lit lengre tid. Det trengs upartisk 3je part som kan sine saker med klagebehandling.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Jeg fikk svar som kanskje kan bli til noe etter antall år med forsøk...... Eller er det som fra før at saken sendes Utdanningsetaten til kverulering. Det er vel ikke første gangen denne saken sendes til Utdanningsetaten det var også påstått i juni 2018. Kan det bekreftes at saken var virkelig sendt til Utdanningsetaten i juni 2018 eller er det like umulig som å ha svarbrev med mening i.

Les svar under:

HENVENDELSER
Vi viser til dine E-poster av 28.01.2018 (kl. 17.32), 28.01.2018 (kl. 19:10) og 28.01.2018 (kl.
21.32). Henvendelsene er videresendt Utdanningsetaten i Oslo.

Med hilsen
Bente T. Fagerli kommunaldirektør
Ole Christian Melhus seksjonssjef

Er det virkelig å tro at dere i Oslo kommune kan gjøre noe mer enn å sende deres originale svar med at dere har gitt svar i saken uten å kunne gjengi det her på sidene ti Mimes Brønn. Eller at Oslo kommune byrådet vil be sender av innsynhenvendelse å sende direkte til vedkommende organ til å ikke ha svar på innsynhenvendelse igjen og igjen. I #MeToo kampanjen er det påstått at folk skal kunne forstå at nei er NEI. Om Oslo kommune står bak #MeToo kampanjen da bør kommune ha en viss forståelse at en kan ikke stille samme spørsmålet til organer innom Oslo kommune som klarer ikke av å gi svar i fråga. Enkel kommon sens, for fleste.

Er det mulig å ha komplett historie for alle forsøkene som er gjort til å finne frem til hva det er som pågår ved ansettelser av TiP undervisnings personell på Kuben vgs. Det er selvfølgelig alle brev med alle spørsmålene til Oslo kommune og alle deres "originale" svar med at det tar tid, er komplisert å telle alle ansatte på TiP på Kuben vgs., og at Oslo kommune har klart å gi svar i saken uten å Oslo kommune klarer og vise til gitt svar dvs. innhold i svarbrevene. Sen er det å ha fullstendig informasjon og oversyn med alle ansettelser og utlysninger av stillinger på Kuben vgs som har funnet sted sen starten av skolen på TiP avdelingen.

Naturlig ønskes også fullstendig informasjon om alle de som er uten formell kompetanse ved ansettelsen foran andre med formell kompetanse som har søkt stillinger på TiP ved Kuben vgs. Det hadde også vært interessant å se på alle ekstra kostnader med at alle de uten formell kompetanse som ansettes som vikarer på TiP ved Kuben vgs. koster ekstra når de tar PPU utdanning. Er det er innleid/ansatt vikar(er) som underviser for vedkommende når de er på høgskolen og tar PPU utdanning, eller er det ansatte som gjør det med overtidsbetaling. Eller har de ansatte som er uten formell kompetanse og tar PPU gått ned i antall undervisningstimer men behåller full lønn som om de var i full stilling, når de studerer PPU. Eller stilles det ikke krav til de (fast)ansatte at de fullfører PPU innom rimelig tid. Om det er en annen forklaring da er dere mer en velkomne å komme med deres forklaring på situasjonen og opplyse andre om systemet som brukes og naturlig total kostnad på det systemet. Gjerne kan dere ha en sammenlikning med å ha ansatte med formell kompetanse som trenger ikke å fullføre pedagogisk utdanning på deltid med ansettelse på Kuben vgs.

Sen er det naturlig å ha forklaring hvordan det står til med at denne saken skal ta den tiden den tar. Det er sagt fra før om en handling som NEPOTISME er ikke bekvem og forsvare da bør en ikke utføre den.

Det hadde vært passende at Byråd for kunnskap og utdanning hadde selv sendt brev til Utdanningsetaten og bedt om informasjon og sen er å sende innhentet informasjon hit til Mimes Brønn og kun til mimesbronn. Da kan Byrådet stå direkte ansvarlig for innhold i svarene som kommer. Naturlig kan byrådet purre på svar på henvendelsen som byrådet skal ha sendt til Utdanningsetaten i juni 2018 som dere har påstått, og bekrefte det her på mimesbronn.

Men min kjære Bente T. Fagerli er du personlig venn med Astrid Søgnen, og er det kanskje årsak til at det tar tid å gi mange ikke svar på ukultur som grøsserer i Utdanningsetaten i mange og kanskje i alle år!! Tenkte litt på det når det leses om Søgnens nærmeste samarbeidspartner som kun har klart å ha i overkant av 100 klager på seg og bara fortsatte i jobben sin under ledelse av Søgnen.

Det er en sak til om det er E-poster sendes direkte til personer i Oslo kommune og kanskje byrådsmedlemmer da skal vedkommende person svare på vedkommende E-post og det snarest mulig. Det er ikke å akseptere å ikke gi svar på en personlig E-post som sendes til en offentlig ansatt. Det same gjelder vel om innsynhenvendelser som det forklares i offentlighetsloven.

Den 28. januar fikk Oslo kommune byrådet brev herfra mimesbronn med svarmuligheter som vi merker oss at det svares ikke på og det hadde vært svært enkelt å krysse av med "rette" svar. Ja vi forventede oss at det skulle underlette dere å gi svar i fråga. Skal det svares på med å krysse av på!!

Det skal påpekes at det er ønsket etter at saken sendes til organ som kan ta seg av klagen og det klages på behandlingen av denne saken utall ganger uten at noe gjøres med å gi svare på fråga. Utdanningsetaten i Oslo er ikke organ som klarer å behandle klager som en upartisk 3je part. Utdanningsetaten har som byrådet påstår blitt bedt om å gi svar på spørsmålene her sen over halvt år tilbake uten og gjøre noe med det. Eller har Utdanningsetaten sendt byrådet svar som byrådet vil ikke sende videre.... ja en kan undre!!

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus snarest , det er de som vurderer innsynsklager etter offentlighetsloven. Sen kan denne klagen naturlig sendes til departementet som kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmannen hør under. Først skal Fylkesmannen ha en mulighet til og gjøre bort seg og sen da sendes klagesaken til videre til vedkommende departement.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Vi trenger ikke skrive noe stort her det er forklart foran i dette her brevet og i alle de andre brevene som er sendt til Oslo kommune om denne innsynshenvendelsen. Send saken videre til upartisk organ som gjør noe med innsynsklager.

Som det var påpekt i deres siste svarbrev og mange andre brev, da er saken sendt til Utdanningsetaten i Oslo, hvor ofte er denne saken sendt til Utdanningsetaten uten hell!!
Det undres over hvordan det kan gjøres når det påpekes antall ganger at saken bør sendes videre til Fylkesmannen eller organ som kan behandle klager når det ikke svares på henvendelse som denne her. En henvendelse som er veldig enkel å svare på om vilje er til stede og følge offentlighetsloven, og god forvaltnings skikk.

Denne saken er sendt til Utdanningsetaten antall ganger uten hell og en kan undre om det er til og saken forsvinner for godt. Utdanningsetatene har ikke vist vilje i å gi svar Oslo kommune byrådet har ikke vist evne eller vilje til å gi svar. Er det årsak til det som Oslo kommune kan dele med seg og gi en holdbar forklaring på. Det er av stort interesse å svar på det, OGSÅ.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Oslo kommune, og hele byrådet for kunnskap og læring,

Vær så snill å send denne videre til personen/organ/departementet som kan vurderer innsynsklager som rettes til Oslo kommune. Ja ja denne har dere i Oslo kommune sett fra før.... men det gjøres ikke noe i det hele tatt....

Hvordan er det mulig!!

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Her ønskes det forklaring på antall lærere som er ansatt på TiP på Kuben vgs sen starten av skolen i 2013. Det er også av interesse å ha forklaring på det hvordan det står til med at det ansettes (nesten) kun vikarer når en lærer slutter eller går av med pensjon, og da uten at stillinger utlyses som vikarer ansettes i.
Da er å spørre om det er nødvendighet å ansette vikarer og ikke utlyse stillinger på TiP og følge normer som forklares i forvaltningen.
Eller er det NEPOTISME som bestemmer ansettelser på Kuben vgs?

Hvor mange er det som har vært ansatte som undervisnings personell på Kuben vgs TiP sen starten av Kuben vgs høsten 2013. Dessuten har formell kompetanse som lærer ved ansettelsen..... Ikke mange om jeg skal være ærlig.
Er det som skaper vansker med å gi svar om antall ansettelser (vikar ansettelser) og om total antall av de som var ansatte som vikarer fikk senere fast stilling når stillingene utlyses etter hvert.
Er det normalen som pågår på hele Kuben vgs at det ansettes venner av venner som er uten formell kompetanse som lærere foran andre som har formell kompetanse og det uten at stillinger utlyses i forkant av ansettelsene. Senere da utlyses naturlig stillingene og vedkommende venn blir ansatt foran søkere med formell lærerkompetanse. Er det den virkelige normen ved ansettelser på Kuben vgs? Er det å følge gode forvaltnings normer med å frarøve alle andre enn venner av venner muligheten til å stille opp med mulighet til å bli sett på og vurdert som regler tilsier.
Det har vist seg at det er normen ved ansettelser på Kuben vgs og ikke noe stort som skjærer seg fra ansettelse skandalen med og i Omsorgsbygg . Det er å merke seg at styrets leder i Omsorgsbygg er nå direktør for Utdanningsetaten.... passende sammentreff å ha det!! Spesielt når det ikke svares på noe om ansettelser som hører under Utdanningsetaten.

Jeg merker meg godt at det ikke svares på min innsynshenvendelse som er sendt inn til Oslo kommune mange ganger om. Er det noe som surrer i hele kommunal apparatet med å gi svar på enkle spørsmål som stilles igjen og igjen til Oslo kommune!!

Om en kan lese artikkelen her under da skal en ikke undre at er noe surrer i systemet: https://www.vartoslo.no/massivt-ansettel...

Og nå er denne damen leder for Utdanningsetaten som skulle kunne gi svar på stilte spørsmål om ukultur i ansettelser under Utdanningsetaten, men det klarer ikke noen av dere å gjøre har det vist seg. Ikke Oslo kommune byrådet, ikke Raymond, ikke Inga Marte, ikke Utdanningsetaten i Oslo eller noen annen innom kommunen ser det ut som....... ja det undrer stort hvordan det er mulig.

Er dere som har ansettelse i Oslo kommune stolte av deres handlinger som ikke kan forsvares med svar.... ja det kan en undre over..... lenge.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Det kom "svar" fra Fagerli der damen sier at hun merker seg med å påstå at mine påstander er mottatt og forstått. Men ærlig talt det er stor tvil om ..... det kan ikke tenkes at det i det hele tatt er mulig. Det vises iallefall ikke at det er forstått og iallefall ikke med å gi svar ifråga. Icke en eneste gang....

Men det kommer en og en annen gang "svar" om at saken er sendt eller bør/skal sendes til Utdanningsetaten til vurdering.... Denne saken (innsynshenvendelsen) er sendt til Utdanningsetaten ikke kun av oss men også av deg kjære Fagerli og det er påstått av deg ett antall ganger!! Har du kjære Fagerli kontrollert om denne posten har kommet frem til Utdanningsetaten? Har du bekreftelse på det eller kan du kjære Fagerli ordna bekreftelse på at IKT systemet i Oslo kommune klarer av å sende enkle beskjed imellom organer innom Oslo kommune!! Det hadde vært interessant å se bekreftelse på at det er sendt til Utdanningsetaten i det hele tatt som du kjære Fagerli påstår igjen og igjen.

Vil gjerne ha informasjon om videre klagemuligheter i denne saken og da spesielt hvilket departement er det er som kan klages til... ja det trengs, og det uten minste tvil.

Med vennlig hilsen, og ha en strålende dag

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager. Skulle være passende med departementet som kommuner hør under.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Er det virkelige ikke mulighet for Byrådet i Oslo kommune å innhente svar ifra Utdanningsetaten i Oslo og/eller Oslo kommune byrådet for kunnskap. Påpeker virkelige Oslo kommune byrådet i sine skriv til Mimes Brønn at det skal kreves svar direkte fra Utdanningsetten i Oslo igjen!
Hva er det noe som surrer her i denne saken og behandlingen av den. Det er sendt til Utdanningsetatens i Oslo fra før og til Oslo kommune og til Raymond og til Inga Marte og til Tone Dahl og til Astrid Søgnen.
Er det tenkt at det skal startes opp igjen fra starten av med og sende nye innsynshenvendelser og alt skal kjøres på nytt igjen. Forklar litt for meg her, fordi helt enkelt her trengs det forklaring på det som skal gjøres.

Til enkel forklaring for alle dere i Oslo kommune: Det er sendt utallige brev/innsynshenvendelser til ulike organer innom Oslo kommune og der fremmes det ønsker om svar på stilte spørsmål. Det har vist seg å være umulig oppgave når det ønskes forklaring ifra Tone Dahl når hun var leder for byrådet for kunnskap. Astrid Søgnen klarte ikke å svare jamvel om Tone Dahl sender over brev som jeg ba Tone Dahl om og ikke sende videre i systemet. Det er lenge siden det var fremmet ønske om innsyn i en enkel sak som denne.

Er alt på stell med deres forståelse av forvaltningen i Oslo kommune.

Det lar seg påpeke at B. Fagerli bør ikke ha med denne saken å gjøre. Helt enkelt fordi hun har kommet med det samme svaret et antall ganger. Dessuten har hun vært involvert i uklarheter som har med Utdanningsetaten i Oslo å gjøre som eks. Dagbladet og VG har rettmessig påpekt i senere tid.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Utdanningsetaten Ikkesvar,

2 Attachments

Dette dokumentet er utsendt av Utdanningsetaten i Oslo. Se vedlegg for
innholdet i utsendelsen.

 

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

Her kommer svar som er påstått at er sendt fra før, har etterspurt om bevis i saken men blir avspist med svar i det også!! Nå skal vi se litt på det her. Svaret som rektor på Kuben vgs sender her er med dato 18.12.018 og kommer først hit til Mimes Brønn den 8. april. Rektor på Kuben vgs er kjent for å ha sine egne frister på å gi svar på stilte spørsmål. Det er ikke første gangen som forsinket svar kommer innom og da menes det forsinkelse på svar med opptil 2 år. Det er ikke det som forvaltningen aksepterer eller legger til rette for, men er det noe som Oslo kommune aksepterer og er fornøyd med. Tatt hensyn til hva Raymond Johansen sa i valgkampen da skal innsyn bli enklere og lettere og gjennomføre for den allmenne borger i Oslo, forventer jeg meg. Men det er ikke det som jeg opplever her, heller tvertimot. Det stilles spørsmål som svares ikke på og det kreves antall purringer på enkle spørsmål, er det forklaring på det uten at det er normen i Oslo kommune.

I denne bølgen med svarbrev da kommer det brev fra rektor på Kuben vgs og HR leder i Utdanningsetaten. Rektor på Kuben er kjent fra før at dra ekstra lang ut på tida med å gi svar og HR lederen i Utdanningsetaten har sagt at denne typen spørsmål om ansettelser på Kuben vgs skal ikke svares på. Men nå kommer "svar" på stilte spørsmål som virker litt underlig i henhold til all den tid som har gått sen spørsmålene var stilte første gangen. Hva er det som gjør at brev skrives 18. des 2018 og kommer ikke frem før en 8. april 2019. Når var brevet arkivert hos Oslo kommune og er historie på at det er sendt noen stans i det hele tatt!!

Rektor på Kuben vgs skriver at det er 4 ansatte i 3,5 årsverk. Er det kun 4 ansatte totalt på TiP på Kuben sen høsten 2013. Eller er det kun 4 personer som jobber på TiP fortfarende på Kuben vgs og som har vært ansatte sen oppstart av skolen i 2013. Det er en liten forskjell som kan bety en del, og det mangler totalt informasjon om det i vedkommende brev fra rektor. Forklar for oss, alle oss.

Hvor mange personer er det som er totalt nyansatte til å undervise på TiP sen høsten 2013?
Er det å tro at alle de som har vært ansatte sen starten av Kuben er fortsatt ansatte der, er det total lykketreff med valg av medarbeidere!!

Her under er brev som er sent til dere fra før.... for lenge siden i denne puljen av forsøk å finne frem til svar på stilte spørsmål men det svares ikke på noe få enkle spørsmål på slutten av brevet. Det hadde vært på sin plass om Oslo kommune hadde klart av å vise litt forståelse og respekt for forvaltningen og følger forvaltningsreglene som gjelder om svarfrist og andre regler i forvaltningen som skal følges og være kjent fra før av ansatt i Oslo kommune.

Kjære Oslo kommune, byrådet,
Om det ikke er kontakt mellom byrådet og Utdanningsetaten i Oslo kommune da er det best og avvikle Utdanningsetaten vil jeg tro på. Eller har dere prøvd å sende en sak til Utdanningsetaten som skal være organ under Oslo kommune byrådet og ikke ett selvstendig organ uten styring.

Dere skriver som vanlig at alle henvendelser skal sendes direkte til Utdanningsetaten i Oslo. Det er gjort ett antall ganger uten hell og hvorfor skal det da gjøres om og om igjen da. Det undrer jeg meg stort over igjen og igjen. Årsak til at det er tatt med kontakt med dere er at helt enkelt det kommer ikke svar ifra Utdanningsetaten i Oslo og har ikke gjort det i mange herrens år. Jamvel om Astrid Søgnen er borte da tror jeg ikke stort på at noen større forandring med mentaliteten innom Utdanningsetaten har endret seg noe avseverdt. Det kan oppfattes som en underlig konklusjon men jeg vil tro at Astrid Søgnen ansatte kun folk som hun kunne ha med på sin reise videre og ikke noen som er i ledelsen er og har vært opp imot Astrid Søgnen noen gang. Det er en av årsakene som gjør at byrådet er tatt kontakt med i denne saken som dreier seg om og finne frem til antall av de som Kuben vgs har ansatt på TiP avdelingen sen starten av Kuben høsten 2013. Det er hva jeg kan best se er en ikke besvart hemmelighet og hvorfor ikke det vil jeg ha svar på.

Hvordan står det til at jeg skal sende denne forespørselen direkte til Utdanningsetaten og dere kan ikke sende den på direkten over til ett organ som skal høre til under Oslo kommune. litt av mysteriet for meg.

Jeg kunne lese i deres "svar" at det er svart på fra før. merkelig da finner jeg ikke noe svar som inneholder konkrete tall på alle de som er ny-ansatte på Kuben vgs. Ikke ett eneste tall som forklarer noe av det som spørres om. Jeg vil påpeke at om en handling er ubekvem å bekrefte da er det best å ikke gjøre det som en vil ikke stå å forsvare senere.

Jeg vil frabe meg standard svaret som bruker komme ifra byrådet at det er reden svart på det fra før. Om dere er helt hundra i deres påstand at antall ny-ansatte lærere er fremmet fra før da skal det ikke være vansker og påpeke det igjen og igjen, vil jeg tro. Men vis heller frem det svaret i sin helhet heller enn å påstå noe som ikke stemmer i det hele tatt.

Til å underletter med byrådet da skal jeg komme med svaralternativer som dere kan helt enkelt krysse av på passende svaralternativer og voila enklere kan det ikke bli. Sett X i passende og avmerket plass.

1- Er undervisningspersonell ansatt på TiP på Kuben vgs sen starten av skolen i 2013.
[ X] JA, [ ] NEI (Her er det forklart med at det er i brev fra rektor på Kuben vgs med X i JA)
Om JA hvilket antall undervisnings personer er ansatt på Kuben vgs på TiP sen 2013
[ ] 4, [ ] 5, [ ] 6, [ ] 8, [ ] 10, [ ] Total [ ] 10++, [ ] Har ikke peiling (vil ikke si noe)
(Her mangler det total antall personer som er ansatte til å undervise på TiP på Kuben.)

2- Er stilling som trenger lærer utlyst med det samme eller er det kun vikarer som brukes til og undervise.
[ ] JA [ ] NEI (Her er det spørsmål om stillinger utlyses i god tid eller det er kun vikarer som hentes inn og brukes som om det var tilfallende vansker med å fylle i stillinger som har tilkommet)

3- Er det noe system til å rekruttere vikarer som kan vises frem og avbekrefte at NEPOTISME er metoden som brukes som rekrutterings metode på Kuben vgs.
[ ] JA [ ] NEI (Her er det naturlig å se på hvordan Kuben vgs klarer å rekruttere vikarer som underviser på TiP og blir ansatte som undervisningspersonell uten unntak senere ved utlysning)
Om JA da ønskes fullstendig forklaring på hvilken metode brukes til å komme i kontakt med alle de som ansettes først som vikarer, og senere blir ansatt på vilkår som undervisningspersonell.
Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Her foran er det svart på den første dvs nr 1 det er litt uklart med besvarelsen på nr 2 og det er etterspurt om informasjon om det i starten av brevet også. Den siste dvs nr 3 er ikke svart på noen stans og den er av størst interesse å ha svar på. Er det mulighet å ha svar på nr 3 med det samme. Jeg tenkte at dere var i gang med å gi svar på spørsmål i saken da er det best å gi komplette svar på det hele...... dvs alle stilte spørsmål.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

PS Vi føler oss stolt med å ha modtatt brøkdel av det som forventes........ Goo påske.

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [ si e-postadresse for førespurnader]

Oslo kommune, byrådet

1 Attachment

 

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][ si e-postadresse for førespurnader]

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[ si e-postadresse for førespurnader]

Ørvar Sigfusson

Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen7organer som vurderer innsynklager som rettes til Oslo kommune byrådet.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Antall lærere på TiP på Kuben vgs i Oslo».

I deres svar kjære Fagerli da kommer det frem det samme som fra før...... dvs ikke noe nytt.

ANSETTELSER VED KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Vi viser til dine henvendelser til sentraladministrasjonen vedrørende ansettelser ved Kuben
videregående skole, senest i brev av 28.04.2019. Vi kan ikke at det fremkommer nye
opplysninger i disse siste henvendelsene som du ikke har oversendt tidligere.
Til din informasjon så har ikke byrådsavdelingen oversikt over all korrespondanse mellom deg
og Utdanningsetaten, vi får kun de brevene hvor byrådsavdelingen er satt som kopist av
avsender.
I vårt brev 06.03.2018 til deg informerte vi bl.a. om at dine henvendelser vedrørende innsyn i
ansettelser ved Kuben videregående skole var blitt videresendt Utdanningsetaten. Disse
henvendelsene skal så langt vi er kjent med være besvart.
For øvrig legger vi til grunn, som vi også har presisert tidligere, at dersom det er noe du mener
du ikke har fått svar på vedrørende ansettelser ved Kuben videregående skole, så må du ta
direkte kontakt med Utdanningsetaten.
Dette ble for øvrig også presisert i Utdanningsetatens brev av 15.03.2019 til deg, med kopi til
byrådsavdelingen, hvor det bl.a. står: «Om det er noe du mener du ikke har fått svar på, er det
fint om du konkretiserer hva du mener vi ikke har svart deg på».

Med hilsen
Bente T. Fagerli
Ole Christian Melhus
kommunaldirektør
seksjonssjef

GRUNNEN FOR HVORFOR DET KLAGES:
Det er stilte spørsmål som svares ikke på uansett purringer og tid som Oslo kommune byrådet har fått på seg å se på saken.
Det påståes at det er vel dokumentert kommunikasjon mellom klager/meg og Oslo kommune. Det er utmerket at det finnes informasjon i saken hos Oslo kommune.
Da er å spørre når kommer første forespørsel om NEPOTISME ved ansettelser på TiP på Kuben ifra klager.
Når klarer Oslo kommune å gi noe svar som har mening i uten å påpeke at saken skal "KUN" sendes til Utdanningsetaten i Oslo!! Vel å merke seg at det er gjort, dvs å sende forespørsel til Utdanningsetaten i Oslo og det er forklart for Byrådet i Oslo at det er/var dessuten forgjeves.
Det var sendt forespørsel til nåværende byråd for omsorg når hun var byråd for kunnskap og det klarte hun ikke å gjøre noe med heller. Men hun sender saken til Utdanningsetaten jamvel om det var påpekt at brevet skulle ikke sendes videre, og HR direktøren i Utdanningsetaten nekter pent å gi svar på. Og det har vært vedvarende standard med svar ifra Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Kjære Fagerli er det som du forventer deg av meg at jeg sender igjen til Utdanningsetaten når det nektes og gi svar på stilte spørsmål. A. Einstein sa at de som gjør det samme om og om igjen og forventer seg annet resultat, er ikke de smarteste typene.
Det er underlig at Fagerli klarer ikke å ta det inn på seg at til sist da er det Byrådet som har ansvar med å styre sine korrupte medarbeidere. Ja det tillater jeg meg å påstå og påpeker på andre saker som har vært en skandale i Oslo kommune som kjøp av boliger, ansettelser av familie medlemmer hos bror til Raymond, klager på betrodd medarbeider av Astrid Søgnen som taes ikke til følge jamvel om det dreier seg om over hundre klager og mange flere saker som skaper skrekk, horror og avsky. Denne saken er på lik linje med alle de andre som har gått på skrått, vil jeg påstå.

Denne her Mimes Brønn saken starter 16. jan. 2018 med purring den 9. juli 2018 og purring den 22. juli 2018, og da kommer brev med påstand om sakens kompleksitet og ingen kan svare på noe før den 1. sept 2018 i første fall. Det påpekes i brev den 27. juli 2018 at sakens kompleksitet er kun til tidsdriv/hersketeknikk ifra Oslo kommune, og det har vist seg. Den 21. des. 2018 kommer brev fra Oslo kommune med påstand at saken er tilsendt Utdanningsetaten og besvart derfra. Den 3. jan. 2019 da etterlyser jeg svaret som skulle ha vært sent til Mimes Brønn men det er også uten hell og det undrer. Den 23. jan 2019 da kommer brev med påståelse at min forespørsel er besvart den 18. des 2018. Det svarbrevet etterlyses og til forenkling da er det satt opp enkle spørsmål som skal gå å krysse av men det har ikke vært gjort noe med. Den 5. feb 2019 da purres det på igjen på og 6. feb 2019 kommer brev som påstår at saken er sendt til Utdanningsetaten igjen vel å merke seg. Den 7. feb 2019 da ønskes det litt forklaringer på saksbehandlingen og det er forklart for Byrådet hvilke svar ønskes. Den 11. feb kommer brev som påstår at saken er igjen oversendt til Utdanningsetaten, ja alt er perfekt ved tredje forsøk vel! Den 17. feb da ønske litt informasjon om sakens fremgang, og det svares ikke på hverken nå eller ved andre tilfellene. Den 27. feb 2019 er purring på gang med litt forklaring til Oslo Kommune. Den 6. mars 2019 kommer brev der det er påstått at det er besvart på henvendelsen fra før det brevet etterlyses men forgjeves. Det er også påpekt at saken er sent videre til Utdanningsetaten. Den 17. mars 2019 da purres det på svar igjen og med litt funderinger over fremgang men også det forgjeves som før. Den 8. april 2019 kommer litt snadder som skulle ha vært hos klager og Mimes Brønn for en lang tid tilbake. Den 18. april 2019 da ønskes videre forklaring på siste svarbrev og at spørsmålene som ansatte i Oslo kommune kan krysse av på besvares fullt ut. Den 2. mai 2019 da kommer svar brev fra Fagerli med samme beskjed som fra før at alle henvendelser skal sendes videre til Utdanningsetaten i Oslo. Det påpekes av Fagerli også at om videre forklaringer kreves da skal det presiseres, ja alle de andre skal presisere sine spørsmål enn Fagerli ser ikke å klare av det. Merkelig nok da er det presisert i brevet den 18. april 2019 hva det er som ønske videre forklaring på, men har Fagerli klart å lese/forstå siste brev om innsyn og videre forklaring. Det tviler jeg på at det er gjort.

Hvor ofte skal en forklare for Fagerli at svar ønskes på stilte spørsmål før hun klarer å ta det inn at svar på stilte spørsmål ønskes!! Det sliter jeg med og forklare for meg, og påstår at om en leser denne farsen av innsynhenvendelse her foran da skal vel fleste ha klart å danne seg bilde av hva det er som spørres om her. Ikke alle har klart å danne seg forståelse av det har det vist seg, og derfor er det best at Fagerli leser over hele denne farsen her på Mimes Brønn og kommer med forklaring av sin forståelse av og i saken.

Hvor ofte er det fremmet ønske at saken sendes videre til klageinstans til behandling!

Hvor ofte er det påstått at saken er sendt til Utdanningsetaten i Oslo!

Er mulighet å ha bekreftelse at min innsynhenvendelse er sendt videre og med bekreftelse på arkivering av gitte svar som har ikke klart å komme til meg før en sent, ja veldig sent ser det ut som.
Om denne saken og trolige flere saker sendes Utdanningsetaten i Oslo og det fremmes ikke svar er det noe som surrer i systemet eller er det akseptert av Byrådet at det svares ikke på innsynhenvendelser som rettes til Oslo kommune om korrupte handlinger!! Tja vi kan påpeke at betrodd medarbeider av Astrid Søgnen fikk over hundre (100++) klager på seg som ikke var tatt til følge med det samme. Det er vel ikke normen innom Oslo kommune å putte alt under stol som ikke passer å vise frem, eller er det som det har vist seg!!

Hvor ofte ønskes det fra Byrådets side at saken forklares igjen og igjen!! Det er normal folkeskikk og lese brev og komme med mer forklarende spørsmål enn kun å ønske seg total forklaring på det hele igjen og igjen. Det er helt enkelt hersketeknikker som brukes her og det fremmes ønske/krav om at det avsluttes med det samme.

Hvilket lovverk er det som gir Oslo kommune rett i å ønske forklaring på forklaring, ja det føles som om det et det som Fagerli ønsker seg her, og har klart å drive på med lenge. Jeg påpeker mine ønsker og krav at dere i Oslo kommune slutter med å kreve forklaring på alt å ikke noe, det er mer passende å fremme svar som gir mening jamført med stilte spørsmål.

Det er en del spørsmål som er fremmed og ikke er svart på i denne saken vil jeg påstå. Skal det startes med nye henvendelser for alle de spørsmålene som en undre på til og ruske Oslo kommune med å gi svar...... Det er å undre seg over det, vil jeg bara si.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/antall...

Det fremmes igjen ønske at stilte spørsmål den 28. jan 2019 med purring og krav om svar den 18. april 2019 svares på med det samme. Det skal vel kunne ta av all tvil om at da er min forenkling av innsynskravene til dere og da skal dere i Oslo kommune ikke trenge å stille spørsmål om forklaring på forklaring kjære Fagerli.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet

Din henvendelse er mottatt i Dokumentsenteret til  byrådsavdelingene.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rette byrådsavdeling for saksbehandling.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
personopplysninger på e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av
ordinær postforsendelse.

 

Med hilsen

Dokumentsenteret

Byrådsavdelingene

Oslo kommune

TLF: 21 80 21 80

e-post: [ request email]