Alle postjournaloppføringer i sak om Edward Snowden

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

I følge Offentlig elektronisk postjournal har sak 2013/4331 kun tre dokumenter nummerert 1 til 3[1], mens det i følge nyhetssak på NRK[2] finnes det også et dokument med referanse 2013/04331-5. På den bakgrunn ber jeg om innsyn postjournaloppføringene (dvs. Dokumenttittel, Saksnummer, Dokumentnummer, Dokumentdato, Journaldato, Publiseringsdato i OEP, Avsender/mottaker, Unntaksgrunnlag dokument, Arkivkode) for dokumentene nummerert 4 og 5, og eventuelt øvrige dokumeter med dette saksnummeret i departementets elektroniske saksarkiv.

[1] https://oep.no/search/result.html?period...
[2] http://www.nrk.no/fordypning/usa-ba-norg...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Klage på manglende innsyn i postjournal

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Alle postjournaloppføringer i sak om Edward Snowden».

Etter 13 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:

”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans. På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/alle_p...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Aasbrenn, Magnus, Utenriksdepartementet

4 Attachments

 

Det vises til innsynshenvendelse om postjournaloppføringer.

Nedenfor finner du en skjematisk oppstilling av dokumentene i saken. Som
du ser er det to saksnummer. Dette grunner i at arkivet har foretatt en
arkivmessig vurdering av dokumentene og flyttet to dokumenter som
opprinnelig var plassert på sak 13/4331 til 13/4907. Det som opprinnelig
var dokument 4 og 5 i 13/4331 ble derfor dokument 2 og 3 i 13/4907.
Flyttingen ble foretatt 04.07.2013.

 

Oppstilling sak 13/4331 (arkivkode 441.4):

 

[1]cid:image003.png@01D1011B.E6A84FF0

[2]cid:image004.png@01D1011B.E6A84FF0

 

 

Oppstilling sak: 13/4907 (arkivkode 435.4):

 

[3]cid:image002.png@01D1011D.36D652F0

[4]cid:image001.png@01D1011B.270DB6D0

 

 

 

 

 

 

vis sitert seksjon

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg er veldig fornøyd over svaret, som ser ut til å være en komplett postjournal-liste. Mangler dog endel felter, men jeg lar det passere. Litt sært at det kom som bilder og ikke som tekst, så her er innholdet transkribert.

Sak 2013/4907 (KO-sak) mangler i Offentlig Elektronisk Postjournal når jeg sjekket 2015-10-08[1]. Journaloppføringene som det er bilde av i "image001.png" er disse:

2013/4907-1 Snowden - amerikansk demarche vedr. evt. utlevering
Subject: KO-dokument
Date: 2013-07-04
To/From: Kristin Skjefstad Edibe, Rettsavdelingen, Utenriksminist...
Case officer: Torleiv Opland
Adm.unit: Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika
Type: INTERNT uten opp...

2013/4907-2 Edward Snowden - note fra amerikanske myndigheter - evt. arrestasjon og utlevering til USA
Subject: KO-dokument
Date: 2013-07-04
To/From: Embassy of the United States of America in Oslo
Adm.unit: Seksjon for konsultære saker og utlendingsfeltet
Case officer: Kristin Skjefsta...
Type: FRA ekstern

2013/4907-3 Anmodning om eventuell pågripelse - borger av USA - Edward Snowden
Subject: KO-dokument
Date: 2014-07-04
To/From: Justis- og beredskapsdepartementet
Adm.unit: Seksjon for konsultære saker og utlendingsfeltet
Case officer: Kristin Skjefsta...
Type: TIL ekstern

2013/4907-4 Edward Snowden - Demarche fra den amerikanske ambassaden
Subject: KO-dokument
Date: 2013-06-27
To/From: Utenriksministerens sekretariat, Rettsavdelingen, Stats...
Adm.unit: Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika
Case officer: Aslaug Nygård
Type: INTERNT uten opp...

Lurer på hva hva Subject vs. Subject 2 brukes til. Er Subject 2 intern beskrivende tittel mens "Subject: KO-dokument" er det som presenteres til offentligheten?

Journaloppføringene som det er bilde av i "image004.png" er de samme som vises for sak 2013/4331 i Offentlig Elektronisk postjournal 2015-10-08[2], så de skriver jeg ikke av her.

[1] https://oep.no/search/result.html?period...

[2] https://oep.no/search/result.html?period...

Jeg synes det er sært at sak 2013/4907 mangler fullstendig i OEP.