23.01.2018 - ***** ***** (Orgnr: 978097839) - Prosessvarsel om rettslig inndrivelse av erstatningskrav

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/263034-007, datert 23.01.2018 - Prosessvarsel om rettslig inndrivelse av erstatningskrav

Dokumentet hører til saksnr 2017/263034 - ***** ***** (Orgnr: 978097839).

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Avslag på innsynshenvendelse av 06.06.2018 - Saksnr: 2017/263034

Vi viser til din henvendelse av 31.01.2018 der du ber om innsyn i
dokumenter med saksnr. 2017/263034-007.

Beslutning

Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen offentleglova
§ 24 andre ledd, andre punktum.

Grunnlaget for beslutningen

Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf.

offentleglova § 3. I noen tilfeller har vi likevel plikt eller mulighet
til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokumentene omhandler lovbrudd, og vi kan avslå innsyn inntil saken er
avgjort, jf. offentleglova § 24 andre

ledd andre punktum.

Vi har vurdert om dokumentene likevel skal offentliggjøres i samsvar med
offentleglova § 11, men finner at

behovet for unntak fra offentlighet i dette tilfellet veier tyngre enn
hensynet til å gi innsyn.

Du har rett til å klage

Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.

Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.

En eventuell klage sendes Mattilsynet, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og
Flekkefjord, Felles postmottak, Postboks

383, 2381 Brumunddal, eller til [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/