19.10.2017 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om avliving av to sauer og forhåndsvarsler vedtak om bedre tilsyn med sauene.

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/213912-002, datert 19.10.2017 - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om avliving av to sauer og forhåndsvarsler vedtak om bedre tilsyn med sauene.

Dokumentet hører til saksnr 2017/213912 - ***** ***** ***** - Bekymringsmelding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Avslag på innsynshenvendelse av 06.11.2017

Vi viser til din henvendelse av 06.11.2017 der du ber om innsyn i dette
dokumentet: 2017/213912-002

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Du får innsyn i deler av dokumentet.
Hjemmelen for beslutningen er offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven §
13 første ledd nr. 1 og offentleglova § 24 andre ledd, andre punkt.

Vår vurdering
Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. Offentleglova § 3.

Dokumentet med saksnr., (2017/213912-002) inneholder opplysninger om
personlige forhold. Dette er taushetsbelagte opplysninger som vi har plikt
til å hindre at andre får adgang til, jf. forvaltningsloven § 13 første
ledd nr. 1. Vi kan derfor ikke gi deg innsyn i dette.

Dokumentet med saksnr. (2017/213912-002) inneholder opplysninger om
lovbrudd, og vi kan avslå innsyn inntil saken er avgjort, jf.
offentleglova § 24 andre ledd andre punktum. Vi finner grunn til å unnta
dokumentet fra offentligheten etter denne bestemmelsen.
Vi har vurdert meroffentlighet etter offentleglova ! 11, men finner at
behov for unntak fra offentlighet i dette tilfellet veier tyngre enn
hensynet til å gi innsyn.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet avdeling Haugalandet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no  [4]www.matportalen.no

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/

Kjære Innsynshenvendelser Sør Vest,

I deres svar står det "Vi avslår kravet ditt om innsyn. Du får innsyn i deler av dokumentet.".
Finner ikke noe vedlagt dokument. Ble det glemt eller er det en teknisk feil en plass?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Hei.

 

Dette beklager vi. I dette svaret skulle det kun stått «Vi avslår kravet
ditt om innsyn». At den neste setningen er kommet med er en feil fra vår
side, beklager.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #510]]
Sendt: torsdag 9. november 2017 18:19
Til: Innsynshenvendelser Sør Vest
<[epostadresse]>
Emne: Re: Avslag på innsynshenvendelse av 06.11.2017

 

Kjære Innsynshenvendelser Sør Vest,

 

I deres svar står det "Vi avslår kravet ditt om innsyn. Du får innsyn i
deler av dokumentet.".

Finner ikke noe vedlagt dokument. Ble det glemt eller er det en teknisk
feil en plass?

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

vis sitert seksjon