Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marianne Hestekker, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

18.03.2018 - XXXX-NAME-XXXX / Dille Dressage Horses - Bekymringsmelding - Bekymringsmelding - 55811

Vi venter på at Marianne Hestekker skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Marianne Hestekker

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/66747-001, datert 18.03.2018 - Bekymringsmelding - 55811

Dokumentet hører til saksnr 2018/66747 - XXXX-NAME-XXXX / Dille Dressage Horses - Bekymringsmelding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Knut Meisfjord, Mattilsynet

1 Attachment

Saksnr: 2019/71

Avslag på innsynskrav

Vi viser til din henvendelse av 25.01.2019 der du ber om innsyn i
2018/66747-001

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er
 offentleglova § 24 andre ledd, første punktum.

Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokumentet med saksnr. 2018/66747-001 er mottatt fra en privatperson og
gjelder mulige lovbrudd. Dette er opplysninger vi kan avslå innsyn i, jf.
offentleglova § 24 andre ledd første punktum.

Vi har vurdert om dokumentet/dokumentene likevel skal offentliggjøres i
samsvar med offentleglova § 11, men finner at behovet for unntak fra
offentlighet i dette tilfellet veier tyngre enn hensynet til å gi innsyn.

Når det gjelder innsyn i bekymringsmeldinger, se vedlegg

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet Nord, Felles postmottak, Postboks
383, 2381 Brumunddal, eller til [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Med hilsen

 

Innsynshenvendelser Nord

Knut Meisfjord
Mattilsynet, Avdeling Helgeland

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no [4]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. file:///tmp/www.mattilsynet.no
4. file:///tmp/www.matportalen.no

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Marianne Hestekker, vennligst logg inn og gi alle beskjed.