15.02.2018 - PAAL HENNING FARSTAD (Orgnr: 975357465) - Registrering av sauehald

Innsynshenvendelsen var vellykket.

andreas hellevik

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/41988-001, datert 15.02.2018 - Registrering av sauehald

Dokumentet hører til saksnr 2018/41988 - PAAL HENNING FARSTAD (Orgnr: 975357465).

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

4 Attachments

Svar på innsynshenvending.

Vi viser til di henvending av 14.07.2018 der du ber om innsyn i følgande
dokument frå region midt: 2017/246447-005, 2017/246447-008, 2018/13678-002
og 2018/41988-001.

Avgjerd
Du får innsyn i dei dokumenta du har bedt om.

Vår vurdering
Offentlege saksdokument, journalar og liknande register er åpne for innsyn
dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov, jf.
offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsa.

Klageadgang
Avgjerder om å gi innsyn kan ikkje påklagast, jf. offentleglova § 32.
Denne avgjerda er derfor endeleg.

Vedlegg:
Som over

Med vennlig hilsen

Arnhild Gorsetbakk

Førsteinspektør

Mattilsynet, team innsyn, region midt

 

Telefon: 22 77 80 36

Felles postadresse: Mattilsynet, avd Gauldal, felles postmottak, postboks
383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]  [2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/