13.10.2017 - MADS KRISTIANSEN - Saksbehandling - Rapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med fiskehelsebiolog.

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/17358-006, datert 13.10.2017 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED FISKEHELSEBIOLOG.

Dokumentet hører til saksnr 2017/17358 - MADS KRISTIANSEN - Saksbehandling.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Åse Liberg, Mattilsynet

1 Attachment

Viser til henvendelse 21.8.18 hvor du ønsker innsyn i følgende rapport:

- 2017/17358-006, datert 13.10.2017 - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER
TILSYN MED FISKEHELSEBIOLOG.

 

Beslutning

I tråd med henvendelsen gis du innsyn og dokumentet følger vedlagt.

 

Vår vurdering

Det offentliges saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov,
jf. offentleglova § 3.

 

Klageadgang

Avgjørelser om å gi innsyn kan ikke påklages, jf. offentleglova § 32.
Denne beslutningen er derfor endelig.

 

 

Med vennlig hilsen

Åse Liberg

seniorkonsulent

Mattilsynet, region Midt