12.05.2017 - VESTRE JAKOBSELV SKOLE - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med servering av mat og drikke pÅ sfo og skolekjØkken

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/91406-001, datert 12.05.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED SERVERING AV MAT OG DRIKKE PÅ SFO OG SKOLEKJØKKEN

Dokumentet hører til saksnr 2017/91406 - VESTRE JAKOBSELV SKOLE - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Knut Meisfjord, Mattilsynet

1 Attachment

Saksnr: 2018/248861

Svar på henvendelse om innsyn

Vi viser til din henvendelse av 07.11.2018 der du ber om innsyn i
2017/91406-001

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
2017/91406-001

Med vennlig hilsen

 

Innsynshenvendelser Nord

Knut Meisfjord
Mattilsynet, Avdeling Helgeland

Telefon: 22 40 00 00

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no