11.10.2017 - KVADRATUREN ZOO NILSSEN - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med dyrebutikk

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/178209-001, datert 11.10.2017 - Tilsynsrapport med varsel om vedtak etter tilsyn med dyrebutikk

Dokumentet hører til saksnr 2017/178209 - KVADRATUREN ZOO NILSSEN - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

2 Attachments

Sakstittel: KVADRATUREN ZOO NILSSEN - Inspeksjon
Saksnr: 2017/178209

Svar på innsynshenvendelse av 18.10.2017

Vi viser til din henvendelse av 18.10.2017 der du ber om innsyn i dokument
med saksnr. 2017/178209-001

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
1 dokument saksnr. 2017/178209-001

 

 

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/