Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Øystein Hermansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

06.04.2018 - Myre Havbruk AS - Ukesrapport levendelagring - Rapport for mottak i anlegg N-8001 for uke 13 og 14 2018 - Rettelse

Vi venter på at Øystein Hermansen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Øystein Hermansen

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/53682-018, datert 06.04.2018 - Rapport for mottak i anlegg N-8001 for uke 13 og 14 2018 - Rettelse

Dokumentet hører til saksnr 2018/53682 - Myre Havbruk AS - Ukesrapport levendelagring.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Randi Wasseng Fossli, Mattilsynet

Saksnr: 2018/53682

Avslag på innsyn

Vi viser til din henvendelse av 03.06.2019 der du ber om innsyn i dette
dokumentet:  2018/53682-018

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er
offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokumentet inneholder opplysninger om en virksomhets drifts- eller
forretningsforhold av konkurransemessig betydning. Dette er
taushetsbelagte opplysninger som vi har plikt til å hindre at andre får
adgang til, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Vi kan derfor
ikke gi deg innsyn i dette.

Vi har vurdert å gi deg innsyn i resten av dokumentet, men har kommet til
at de taushetsbelagte opplysningene utgjør den vesentligste delen av
dokumentet, jf. offentleglova § 12 bokstav c.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd. En eventuell klage sender du til Mattilsynet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Med hilsen

Innsynshenvendleser Nord

 

Randi Wasseng Fossli

Mattilsynet Region Nord

22 40 00 00

[2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Øystein Hermansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.