Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kari Normann, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

05.12.2017 - DREGANES HYTTEUTLEIE - Saksbehandling - Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr

Vi venter på at Kari Normann skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/241048-001, datert 05.12.2017 - Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr

Dokumentet hører til saksnr 2017/241048 - DREGANES HYTTEUTLEIE - Saksbehandling.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

  • Attachment

    Tilsynsrapport Mattilsynet forh ndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr.PDF.pdf

    111K Download View as HTML

Saksnr: 2017/241048

Svar på innsynshenvendelse av 14.06.2018

Vi viser til din henvendelse av 14.06.2018 der du ber om innsyn i dokument
med saksnr. 2017/241048-001

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
1 dokument saksnr. 2017/241048-001

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[1][Mattilsynet si e-postadresse for førespurnader]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet si e-postadresse for førespurnader]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Kari Normann, vennligst logg inn og gi alle beskjed.