02.02.2018 - ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsyn med vareparti - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak uten forhåndsvarsel

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/27443-001, datert 02.02.2018 - Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak uten forhåndsvarsel

Dokumentet hører til saksnr 2018/27443 - ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsyn med vareparti.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Avslag på innsynshenvendelse av 09.02.2018 - Saksnr: 2018/27443

Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:
2018/27443-001

Beslutning
Vi avslår kravet ditt om innsyn. Hjemmelen for beslutningen er
offentleglova § 24 andre ledd, andre punktum.
Grunnlaget for beslutningen
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. I noen tilfeller har
vi likevel plikt eller mulighet til å avslå innsyn helt eller delvis.

Dokument med saksnr. 2018/27443-001 omhandler lovbrudd, og vi kan avslå
innsyn inntil saken er avgjort, jf. offentleglova § 24 andre ledd andre
punktum.

Vi har vurdert om dokumentet likevel skal offentliggjøres i samsvar med
offentleglova § 11, men finner at behovet for unntak fra offentlighet i
dette tilfellet veier tyngre enn hensynet til å gi innsyn.

Du har rett til å klage
Du kan klage på denne beslutningen, og klagefristen er 3 uker.
Vi viser til offentleglova § 32 første ledd og forvaltningsloven § 29
første ledd.
En eventuell klage sendes Mattilsynet Avdeling Sunnhordland og
Haugalandet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal, eller til
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region sør og vest, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [2][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[3]www.mattilsynet.no  [4]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.mattilsynet.no/
4. http://www.matportalen.no/